Šta znači Apodiktičan

Broj slova
11
Pregleda
18
Definicija i značenje reči
(grč. apodeiktikos) koji dokazuje, dokazan, neopovrgljiv, neoboriv, neminovan, bezuslovan; apodiktičan sud log. sud koji izražava logičku nužnost, npr.: ,,U ravnostranom trouglu moraju sva tri ugla biti jednaka"; up. asertoran, proble-matičan, modalitet.
Slika
Apodiktičan
На Ћирилици:
(грч. аподеиктикос) који доказује, доказан, неоповргљив, необорив, неминован, безуслован; аподиктичан суд лог. суд који изражава логичку нужност, нпр.: ,,У равностраном троуглу морају сва три угла бити једнака"; уп. асерторан, пробле-матичан, модалитет.
Slično
Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jednoj tački....
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja hromatsku i sfernu abe-raciju...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Ostavite Komentar
...