Sve reči na slovo A

Sve reci na slovo A

 • Abrupcija
  (lat. abruptio) otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela reči; jedan od načina skraći-vanja ...
  Pregleda 50
 • AMSS
  skraćenica Auto-moto savez Srbije....
  Pregleda 27
 • Abacija
  • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kome je starešina opat. • Naselje u italijanskom okr...
  Pregleda 24
 • Argus
  (grč. Argos, lat. Argus) mit. sin Zevsov i Niobin, stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione (od Here u kravu pretvorene) k...
  Pregleda 23
 • Anodija
  (grč. anodia) nevezan, neslikovan način govora. ...
  Pregleda 20
 • Asimetrija
  (grč. a-, symmetria nesimetrič-nost) nesrazmernost, neskladnost, nejedna-kost, neravnomernost....
  Pregleda 18
 • Apopleksija
  (grč. apoplexia) ned. naprasan prekid delatnosti nekog važnog organa (pluća, srca ili mozga) redovno praćen onesvešće...
  Pregleda 18
 • Alergeni
  (grč. allos drugi, ergon delo) ned. supstancije životinjskog ili biljnog porekla koje u preosetljivih osoba izazivaju ...
  Pregleda 18
 • Ambusta
  (lat. ambusta, amburere ogoreti, opaliti) pl. med. opekotine....
  Pregleda 18
 • Anartros
  (grč. apa, arthron) bezudnik, čovek koji je toliko ugojen da mu se više ne razaznaju zglobovi. ...
  Pregleda 18
 • Anoda
  (grč. an-odos uzlaz, put naviše) fiz. put kojim električna struja napušta po-zitivni pol i ulazi u elektrolit na svome...
  Pregleda 18
 • Antiflogistika
  (grč. anti, phlox, phlogos plamen) 1. hek. teorija franc. hemičara Lavoazjea kojom je pobio tzv. flogističku teoriju o...
  Pregleda 18
 • Apodiksis
  (grč. apodeixis) prikazivanje, izlaganje; ogledni govor; L0g. dokazivanje, neopovrgljiv dokaz....
  Pregleda 18
 • Aservacija
  (lat. asservare) čuvanje, pohrana; ostavljanje u pohranu....
  Pregleda 18
 • Atraktibilan
  (nlat. attractibilis) privlačljiv, primamljiv. ...
  Pregleda 18
 • Avalit
  mineral koji se nalazi na brdu Avali, kod Beograda...
  Pregleda 18
 • Adekvatan
  (lat. adaequatus) izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, podesan; adekvatan pojam log. onaj koji tačno izražava...
  Pregleda 18
 • Aeroport
  (grč. aeg, lat. portus luka) vazduš-na luka, veliki aerodrom; čvorište vazdušnih linija....
  Pregleda 18
 • Akt
  Akt
  (lat. actus, eng. act, fr. acte) delo, radnja; svaka svečana javna radnja, naročito sudska radnja, rasprava, pretres; ...
  Pregleda 18
 • Alergija
  (grč. allos, ergon) med. promenjena sposobnost reakcije organizma na neku vrstu zaraznih klica kojima je taj organizam...
  Pregleda 18
 • Ambušman
  (fr. embouchement) utok, ušće (reke); otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili puščane cevi; muz. dulac, pisak...
  Pregleda 18
 • Antiflogističan
  1; med. koji ublažava zapaljenje ili vatru; up. antiflogistika. ...
  Pregleda 18
 • Apodiktičan
  (grč. apodeiktikos) koji dokazuje, dokazan, neopovrgljiv, neoboriv, neminovan, bezuslovan; apodiktičan sud log. sud ko...
  Pregleda 18
 • Ardasa
  (fr. ardasse) trg. vrsta grube svile iz Smirne....
  Pregleda 18
 • Aservirati
  (lat. asservare) čuvati, sačuvati, pohraniti....
  Pregleda 18
 • Atraktibilitet
  (nlat. attractibilitas) privlačljivost, privlačnost, primamljivost....
  Pregleda 18
 • Apokalipsa
  (grč. Apokalypsis) 1. Otkrovenje Jovana Bogoslova, poslednja knjiga Novog zaveta, jedan od najdragocenijih dokumenata ...
  Pregleda 17
 • Amencija senilis
  (nlat. amentia senilis) med. staračka slaboumnost....
  Pregleda 17
 • Anastatičan
  (grč. anastatikćs) koji odvodi ono što je nezdravo; koji podmlađuje, koji obnavlja; prenosan, prenosim; pomoću prefoto...
  Pregleda 17
 • Anoniman
  (grč. anonymos) bezimen, bez potpisa, nepotpisan; nepoznat....
  Pregleda 17
 • Antihronizam
  (grč. anti, hrćnos vreme) pogreška u računanju vremena; upotreba jednog vremena umesto drugog....
  Pregleda 17
 • Apokartereza
  (grč. apo-kartereo ubijam se glađu) svojevoljno uzdržavanje od jela; svojevoljna smrt od gladi....
  Pregleda 17
 • Arendirati
  (nlat. arrendare) dati ili uzeti zemljište u zakup, zakupiti....
  Pregleda 17
 • Atrijum mortis
  (lat. atrium mortis) predsoblje smrti, predznaci (ili: vesnici) smrti....
  Pregleda 17
 • Aerotunel
  (grč. aeg, nem. Tunnel) naročito napravljen hodnik u kojem se ispituju avioni i avionski modeli....
  Pregleda 17
 • Aktinizam
  (grč. aktfs, aktinos sunčani zrak, zrak) fiz. svojstvo sunčanih, nadljubiča-stih, zrakova da izazovu hemijske promene;...
  Pregleda 17
 • Aliirati
  (fr. allier) vezati savezom, sklopiti savez, udružiti; svezati brakom, opri-jateljiti; obično: aliirati se...
  Pregleda 17
 • Amencija simpleks
  (lat. amentia simplex) med. jednostavna, opšta duševne slabost....
  Pregleda 17
 • Anastigmat
  (grč. apa, stigma tačka) ont. fotografski objektiv od naročito kombinovanog sočiva koji daje slike koje sve do ivica p...
  Pregleda 17
 • Anonimno društvo
  trg. u kapitalizmu bezimeno, akcionarsko, deoničarsko društvo. ...
  Pregleda 17
 • Antihtoni
  (grč. anti, chthon zemlja, tle) pl. geogr. oni koji stanuju na istom stepenu geografske širine, samo na suprotnim str...
  Pregleda 17
 • Apokatastaza
  (grč. apo-katastasis vraćanje u ranije stanje) vraćale u pređašnje stanje; u dogmatičnom smislu: obraćanje svih ljudi ...
  Pregleda 17
 • Areola
  (lat. agea, areola) malo, slobodno mesto; znat. prsten oko bradavice na sisi; mala šupllna između tkivnih snopića; med...
  Pregleda 17
 • Asimetričan
  koji nema simetrije, nesrazme-ran, neskladan, nejednak....
  Pregleda 17
 • Atrihija
  (grč. a- ne, thrix dlaka, kosa) med. nedostatak kose, dlaka, bezdlačnost. ...
  Pregleda 17
 • Avarija
  (fr. avarie, ital. avaria) kvar; trg. šteta pretrpljena na brodu prilikom bure; obalarina; avarirana roba roba ošteće...
  Pregleda 17
 • Aeroturbina
  (grč. aeg, lat. turbo vrtlog) sprava za pretvaranje energije vetrova u električnu energiju....
  Pregleda 17
 • Aktinije
  (grč. aktfs, nlat. actinaria) 3001. moruzge, morske životinje iz porodice anto-zoa, mekanog tela, bez kostura, žive obi...
  Pregleda 17