Sve reči na slovo A

Sve reci na slovo A

 • Americij(um)
  hem. hemijski elemenat, znak At, redni broj 95, atomska masa 243; pripada grupi trans-urana; vepggački napravljen 1946...
  Pregleda 16
 • Anastrofa
  (grč. anastrophe) ret. okretanje, izvrtanje reči, menjanje mesta rečima, npr. „drugi neki čovek"; mesto „neki drugi č...
  Pregleda 16
 • Anorganizam
  (grč. ap- bez, organon) neživa ili mrtva priroda....
  Pregleda 16
 • Apokriza
  (grč. apo-krinomai obavestim, odgovorim) 2. odgovor, odluka, rešenje, obaveštenje....
  Pregleda 16
 • Areraže
  (fr. arrerages) pl. zaostala plaćanja, dugovi; neplaćene zakupnina; nepla-ćena kamata....
  Pregleda 16
 • Asimptotičan
  (grč. a-, symptotos koji se ne stiče) koji se ne poklapa, nepoklopljiv....
  Pregleda 16
 • Atrotomija
  (grč. arthron zglob, tome sečenje) med. operativne otvaranje zgloba. ...
  Pregleda 16
 • Avenije
  (fr. avenue) pristup, prilaz; drvored; staza, velika široka ulica oivičene drvećem i cvećem....
  Pregleda 16
 • Adeps
  (lat. adeps) mast, salo....
  Pregleda 16
 • Aeroflot
  (grč. aeg, ital. flotta) „vazdušna flota", naziv sovjetske vazduhoplovne kompanije...
  Pregleda 16
 • Aktinograf
  (grč. aktis, grapho pišem) fiz. instrument za merenje jačine hemijskog dejstva nekog svetlosnog izvora (aktinometar); ...
  Pregleda 16
 • Alijenizam
  (lat. alienus tuđ, fr. alienisme) med. duševno rastrojstvo, ludilo....
  Pregleda 16
 • Ametabolan
  (grč. a- ne, bez, metabole promena, preobražaj) koji se ne menja, nepromenljiv; ametabolni insekti zool. insekti koji ...
  Pregleda 16
 • Anatema
  (grč. anathema) prokletstvo, crkve-no progonstvo ili prokletstvo nekog čoveka ili stvari; .isključenje iz crkve; fig. ...
  Pregleda 16
 • Anorganogenija
  (grč. ap-, organon, genos) nauka o postanku nežive (anorganske) prirode....
  Pregleda 16
 • Antički
  (lat. anticus, antiquus) stari, starinski, starovremenski, starodrevni, starog kova; po starinskom ukusu; koji potiče ...
  Pregleda 16
 • Areražirati
  (fr. arrerager) biti u zaostat-ku s primanjem, ne biti isplaćen....
  Pregleda 16
 • Asimulacija
  (lat. assimulatio) pretvaranje, pritvorstvo, licemerstvo....
  Pregleda 16
 • Apsorbirati
  (lat. ab-sorbere) usisati, usisa-vati, upiti, upijati, progutati, uvlačiti u se; trošiti, potrošiti; obuzeti, obuzimat...
  Pregleda 16
 • Abruptiv
  (lat. abruptus) odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, ili približno istovremenim gr-kljans...
  Pregleda 16
 • Afilijacija
  (nlat. affiliatio) usvojenje, usiJ njenje, usinovljenje; primanje u neki red ili društvo; bratstvo, sveza; družba, društ...
  Pregleda 16
 • Avanturizam
  (nlat. adventura, fr. aventure) sklonost pravljenju avantura, ljubav prema pustolovinama...
  Pregleda 15
 • Aficirati
  (lat.) uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rastužiti, dojmiti se....
  Pregleda 15
 • Afiš
  (fr. affiche) oglas, javna objava, prilepljena (ili: prikovana) cedulja. ...
  Pregleda 15
 • Areometar
  (grč. araios redak, metron mera) fiz. sprava za merenje gustine i specifič-ne težine tečnosti; gravimetar, hidrome-tar...
  Pregleda 15
 • A poko a poko
  (ital. a roso a roso) nuz. malo po palo, postupno, postepeno....
  Pregleda 15
 • Aflikcija
  (lat. afflictio) utučenost, ožalošćenost, ucveljenost; žalost, bol, tuga, jad, muka; nesreća, nedaća....
  Pregleda 15
 • Aflito
  (ital. afflitto) nuz. bolno, tužno, nujno; kon aflicione....
  Pregleda 15
 • Aflogističan
  (grč. a-, phlogizo zapalim, sagorim) koji gori bez plamena, npr. aflogistična lampa...
  Pregleda 15
 • Ankiloza
  (grč. ankylos kriv) med. ukočenost i sraslost zglobova....
  Pregleda 15
 • Antistrateg
  (grč. anti-strategos) zamenik vojskovođe; komandant neprijateljske vojske. ...
  Pregleda 15
 • Aplauz
  (nlat. applausus) tapšanje, pljeskanje u znak odobravanja, pljesak, glasno odobravanje, pohvala....
  Pregleda 15
 • Argon
  (grč. argos nedelatan, neradan, lenj) hen. elemenat, atomska masa 39,948, redni broj 18, znak Ag, plemeniti (inertni) ...
  Pregleda 15
 • Aseksualizacija
  (grč. a- bez, nlat, sexualisa-tio) uništenje, oduzimanje sposobnosti oplođavanja; up. kastracija....
  Pregleda 15
 • Atomizirati
  (grč.) fig. rasparčava™, razdvajati u sitne delove; up. atom....
  Pregleda 15
 • Afekcija
  (lat. affectio uticanje) naklonost, nežnost, odanost, ljubav, srdačnost; svako uzbuđenje i promena u telesnom ili duše...
  Pregleda 15
 • Aerolog
  (grč. aeg, Ićgos reč, govor) onaj koji se bavi aerologijom, stručnjak u aerolo-giji....
  Pregleda 15
 • Aleksit
  (grč. alexo branim) med. sredstvo za spasavanje i pomoć, naročito protivotrov; aleksiterijum. ...
  Pregleda 15
 • Ambloma
  (grč. ambloma pobačaj) med. pobacivanje, pobačaj, abortus; amblozis...
  Pregleda 15
 • Anaplastična sredstva
  med. sredstva koja se upotrebljavaju i primenjuju u anapla-stici. ...
  Pregleda 15
 • Ankilometar
  (grč. ankylos kriv, metron mera) sprava za merenje krivine....
  Pregleda 15
 • Antistrofa
  (grč. antistrophe) u drami starih Grka: ples hora, koji je potpuno odgovarao ranijoj strofi; otpev koji je odgovor pre...
  Pregleda 15
 • Aplikabilan
  (nlat. applicabilis) primenljiv, podesan; koji se može lako namestiti na, priljubljiv; aplikativan....
  Pregleda 15
 • Argonaut
  (grč. Argo, nautes brodar) zool. vrsta glavonožaca....
  Pregleda 15
 • Asekurant
  (nlat. assecurans) osiguravač....
  Pregleda 15
 • Avtiholerika
  (grč. anti, cholera bolest sa povraćanjem i žitkom stolicom, cholas utroba) pl. med. sredstva protiv kolere....
  Pregleda 14
 • Aktivitet
  (nlat. activitas) živost, okretnost; delatnost, radinost, marljivost, revnost; delanje, delovanje, dejstvo; aktiv-nost...
  Pregleda 14
 • Akrostih
  (grč. akros, stfchos niz, redak) pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko ime ili neku reč....
  Pregleda 14