Sve reči na slovo B

Sve reci na slovo B

 • Balneum lakonikum
  (lat. balneum laconicum) znojno kupatilo, kupanje znojenjem....
  Pregleda 24
 • Bulterijer
  (eng. bullterier) vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odličan lovac na miševe i pacove....
  Pregleda 21
 • Bezeta
  (fr. bezette) crvena šminka, fino tanko platno, jako obojeno košenilom boja koju upotrebljavaju poslastičari za bo-jad...
  Pregleda 17
 • Biletarnica
  (fr. billet) blagajna, mesto gde se izdaju karte, ulaznice....
  Pregleda 17
 • Bodmeraj
  (nem. Bodmerei, eng. bottomry) trg. uzimanje zajma na lađu ili na njen tovar, ili na oboje ujedno....
  Pregleda 17
 • Briketirati
  (fr. briqueter) popločati ciglama; obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala; presovati u obliku opeke, cigle sita...
  Pregleda 17
 • Balneum cineris
  (lat. balneum cineris) ne-pelno kupatilo, kupanje u toplom pepelu....
  Pregleda 17
 • Bezistan
  (pere. bezistan) trg, tržište, deo trga pod krovom, pokrivena čaršija, naročito u Carigradu; bezisten. ...
  Pregleda 17
 • Biletirati
  (fr. billeter) stavljati na robu ceduljice sa cenom; izdavati ulaznice, železničke karte i dr....
  Pregleda 17
 • Bodul
  (ital. bodolo) ostrvljanin, otočanin (u našem primorju obično u pejorativnom značenju). ...
  Pregleda 17
 • Brikola
  (nlat. bricola, fr. bricole) srednjovekovna ratna sprava za bacanje kamenja; kod bilijara: odskok, odboj lopte od ograd...
  Pregleda 17
 • Balio
  (fr. balnot) vrsta burgundskog vina....
  Pregleda 17
 • Bezmen
  (fr. baisemain) celivanje ruke, rukoljub; vazalsko, klevetničko celivanje ruke gospodaru u znak poniznosti ili kao dv...
  Pregleda 17
 • Biletura
  (fr. billet) izdavanje ulaznica, železničkih karata; prodavnica ulaznica, železničkih karata itd....
  Pregleda 17
 • Boemerija
  (fr. boheme) način življenja boe-ma, neuredan život, život od danas do sutra....
  Pregleda 17
 • Brikolirati
  (fr. bricoler) odbiti, odskočiti; učiniti da se nešto odbije, odskoči; pomoću odbi j anja pogoditi sa strane; fig. ne ...
  Pregleda 17
 • Bezoan
  (fr. besoin, ital. bisogno) potreba, potrebnost, nužda, oskudica, siromaštvo; o bezoan (fr. au besoin) u slučaju potre...
  Pregleda 17
 • Biliverdin
  (lat. bilis žuč, fr. vert zelen) hen. žučno zelenilo, zelena bojena materija žuči....
  Pregleda 17
 • Boemi
  (fr. bohemes) pl. književnici, umetnici, studenti i dr. koji »sive svojim naročitim, prirodnim životom, po pravilu neu...
  Pregleda 17
 • Brilaite
  (ital. brillante) iuz. veoma vatreno, živahno, plahovito....
  Pregleda 17
 • Bara
  (fr. barre) poluga; motka, šipka; pregrada, brana u sudnici; gomila peska ili stenja na ušću reke ili na ulazu u prist...
  Pregleda 17
 • Bezoar
  (fr. bezoard, pere. padzehr) fark. vrsta protivotrova sastavljena od konkrecija iz stomaka raznih sisavaca....
  Pregleda 17
 • Bilieran
  (lat. bilis, fr. biliaire) koji se tiče žuči, žučni....
  Pregleda 17
 • Boetetika
  (grč. boetheo pritrčim u pomoć) poznavanje pomoćnih nauka....
  Pregleda 17
 • Brilijant
  (fr. brillant) dijamant uglačan dijamantskim prahom tako da ima oblik dvostruko (osnovama spojene) kupe, odozgo jače ...
  Pregleda 17
 • Bezoardika
  (nlat. bezoardica) pl. far«, protivotrovi....
  Pregleda 17
 • Bilijar
  (fr. billard) vodoravna tabla na četiri kratke noge, prevučena zelenom čojom, četvrtasta i zarubljena, na kojoj dve ...
  Pregleda 17
 • Božole
  (fr. beaujolais) vrsta francuskog vina, proizvodi se u predelima severno od Liona....
  Pregleda 17
 • Barbarin
  (grč. barbaros) kod starih Grka: svaki onaj koji nije znao da govori grčki, dakle tuđinac, stranac; kod Rimljana: naro...
  Pregleda 17
 • Balota
  (fr. ballotte) kuglica za glasanje, glasačka kuglica....
  Pregleda 17
 • Bejzbol
  (eng. base-ball) nacionalna sportska igra u SAD loptom i palicom, u kojoj na svakoj strani igra devet igrača; lopta za...
  Pregleda 17
 • Bilijarda
  (fr. billiarde) hiljadu biliona....
  Pregleda 17
 • Božur
  (arap. busur) bog. dugogodišnja zelja-sta biljka (Paeonia afficinalis) iz familije Paeoniaceae, u narodnom lekarstvu ...
  Pregleda 17
 • Briljantin
  (fr. brillantine) kozi. vrsta mirišljave masti za kosu, bradu i brkove....
  Pregleda 17
 • Balotada
  (fr. baliotade) skok konja ispruženim nogama....
  Pregleda 17
 • Bek
  Bek
  (eng. back) sp. igrač iz uže odbrane fudbalskog tima (svaki tim ima dva beka, levog i desnog)....
  Pregleda 17
 • Bilijariti
  (fr. billard) igrati na bilijaru....
  Pregleda 17
 • Boza
  (pere. buza, tur. boza) poznato piće od kukuruznog brašna, kajmaka i šećera; bu za. ...
  Pregleda 17
 • Briljantina
  (fr. brillantine) gusto tkana pamučna materija u mustrama....
  Pregleda 17
 • Barbarski
  (grč. barbarikos) prvobitno: strani, tuđinski; nečovečan, grub, surov, divlji; protivan duhu i pravilima jezika; barba...
  Pregleda 17
 • Balotaža
  (fr. balio ttage) biranje (ili: glasanje) pomoću kuglica razne boje; izbor kod koga nijedan kandidat nema potrebnu već...
  Pregleda 17
 • Bekasina
  (fr. becassine) zool. barska šljuka, ritska šljuka....
  Pregleda 17
 • Bilin
  (lat. bilis) hen. glavni sastojak žuči. ...
  Pregleda 17
 • Boi-najf
  (eng. bowie-knife) veliki lovački nož oštar s obe strane, pronalazak američkog pukovnika Džemsa Boi....
  Pregleda 17
 • Briljantirati
  (fr. brillanter) od dijamanata glačanjem praviti brilijante; ukrasiti (ili: optočiti) dragim kamenjem, naročito brilij...
  Pregleda 17
 • Balotirati
  (fr. ballotter) ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ili „protiv", glasati kugli-cama....
  Pregleda 17
 • Be-kvadrat
  muz. četvoroutlasto „V", razrešavajući znak kojim se jedna povišena ili snižena nota vraća na prvobitni stepen....
  Pregleda 17
 • Balkanologija
  nauka o Balkanu, naročito nauka koja se bavi proučavanjem zajedničkih pojava u jeziku, književnosti, fol-kloru, društ...
  Pregleda 16