Sve reči na slovo B

Sve reci na slovo B

 • Bekrija
  (arap. bukraiyy, tur. bekri) pijanica, lola....
  Pregleda 15
 • Bilingvitet
  (lat. bis, lingua jezik) dvojezičnost; upotreba dvaju jezika u govoru; fig. pritvornost, prepredenost, dvoličnost. ...
  Pregleda 14
 • Boj
  Boj
  (eng. boy) dečko, dečak; momče, sluga....
  Pregleda 14
 • Briljantnost
  (fr. brillant) sjaj, blistavost, raskoš, velelepnost; fig. divota, veličan-stvenost, odličnost....
  Pregleda 14
 • Barbarstvo
  (grč. barbaros) neobrazovanost, neuljuđenost; grubost, surovost, divljaš-tvo; varvarstva....
  Pregleda 14
 • Baluster
  (fr. balustre, ital. balustra, grč. balaustion cvet divljeg nara) vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
  Pregleda 14
 • Bekerel
  (skr. Bq) fiz. jedinica za merenje aktivnosti radioaktivnih supstanci u Međunarodnom sistemu; predstavlja jedan radioa...
  Pregleda 14
 • Bilingvičan
  (lat. bilinguis) dvojezičan; koji govori dva jezika; fig. pritvoran, dvoličan, prepreden....
  Pregleda 14
 • Bojar
  (rus. bonrin) plemić koji je i ratnik; savetnik velikih ruskih kneževa i careva u staroj Rusiji; u Rumuniji: plemić; n...
  Pregleda 14
 • Briljirati
  (fr. briller, ital. brillare) sjati, sijati, blistati, svetleti se, prelivati se u svetlosti; fig. vidno se isticati, ...
  Pregleda 14
 • Balustrada
  (grč. balaustion, fr. balustrade) arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
  Pregleda 14
 • Bekon
  (eng. bacon) kora slanine, osušena polovina (strana) svinje, bez glave, kičme, butne kosti i lopatice....
  Pregleda 14
 • Biliozan
  (lat. biliosus, bilis) žučan, pun žuči; žutozelen; fig. žustar, prek, na-| prasit, razdražljiv, mrzovoljan....
  Pregleda 14
 • Brimada
  (fr. brimade) kod francuskih studenata: teranje šege sa novajlijama, „krštenje" brucoša na taj način pggo ih stariji ...
  Pregleda 14
 • Balustrirati
  (fr. balustrer) ograditi stubićima, postaviti balustradu....
  Pregleda 14
 • Bekuordejšn
  (eng. backwardation) trg. u trgovini državnim hartijama: interes koji prodavac mora da snosi; up. deport....
  Pregleda 14
 • Bilion
  (fr. billion) milion miliona j (1.000.000.000.000). ...
  Pregleda 14
 • Bojler
  (eng. boiler kazan) kazan, kotao, rezervoar za toplu vodu pri kupatilima i štednjacima (običnim i električnim). (ho...
  Pregleda 14
 • Brimer
  (fr. brumaire, lat. bruma najkraći dan) u republikanskom francuskom kalendaru: drugi mesec u godini, od 23. oktobra do...
  Pregleda 14
 • Balhornizirati
  (nem. ballhornisieren) hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo (po Johanu Balhornu, štampa-ru, 1531— ...
  Pregleda 14
 • Bilirubin
  (lat. bilis, nlat. rubinus) he«, žučno crvenilo, crvena bojena materija žuči....
  Pregleda 14
 • Boka
  (ital. bocca, fr. bouche, lat. bucca) usta; ulaz, otvor; ušće, moreuz, zaliv....
  Pregleda 14
 • Brinet
  (fr. brunet) crncurast, crnomanjast muškarac, garavko....
  Pregleda 14
 • Balčak
  (tur. balčak) drška od sablje ili mača....
  Pregleda 14
 • Bel
  Bel
  jedinica za merenje jačine zvuka (po Aleksandru Grahamu Belu, izumitelju telefona); oznaka b; up. decibel...
  Pregleda 14
 • Bilis
  (lat. bilis) med. žuč, fig. gnev, jed, ljutina....
  Pregleda 14
 • Bokaža
  (fr. bocage, ital. bosco, nlat. bascagium) šumarak, šumica, lug; jedan deo pobunjenika iz Vandeje za vreme francuske ...
  Pregleda 14
 • Brinete
  (fr. brunette) garavuša, crnka....
  Pregleda 14
 • Bambino
  (ital. bambino) detence, malo dete, lutka; naročito drvena lutka koja predstavlja malog Hrista, u crkvi Ara Coeli na K...
  Pregleda 14
 • Beladona
  (ital. bella donna „lepa žena") bog. (Atropa Belladonna) velebilje, bun, balan, paskviza, kurjača, vinika, ludača; bel...
  Pregleda 14
 • Bilifulvin
  (lat. bilis, ulvus, mrkožut) hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
  Pregleda 14
 • Bokal
  (fr., šp. bocal, ital. boccale, ngrč. bokalion sud sa uskim grlićem) pehar, vrč, veća čaša s poklopcem....
  Pregleda 14
 • Brinirati
  (fr. brunir) metalne predmete mrko uglačati, usjajiti i na taj ih način sačuvati od rđanja; bojiti (ili obojiti) mrko,...
  Pregleda 14
 • Bambočade
  (ital. bambocciade) pl. rđave, neuspele slike holandskih slikara koje predstavljaju seoske krčme, vašare, seljačke ig...
  Pregleda 14
 • Beladonin
  (ital. bella donna) hen. organska baza koja se dobija od korena i lišća velebilja; upotrebljava se, kao sredstvo za ul...
  Pregleda 14
 • Bilokacija
  (lat. bi-, locus) istovremena prisutnost na dva mesta....
  Pregleda 14
 • Bokasin
  (ital. bocassino, fr. boucassin) vrsta pamučnog sukna s mustrama iz Jer-menije i Persije....
  Pregleda 14
 • Briozo
  (ital. brioso) muz. živahno, šumno, bučno, plameno; up. kon brio....
  Pregleda 14
 • Belaj
  (arap. bala tur. bela) l. nesreća, zlo, jad, nevolja, patnja, muka; 2. fig. đavo, vrag....
  Pregleda 14
 • Bilten
  (fr. bulletin, ital. bullettino) dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj (npr. o stanju zdravlja, o stanju...
  Pregleda 14
 • Briozoe
  (grč. bryon mahovina, zoon životinja) zool. morske, ređe slatkovodne, životinje iz porodice „pamekušaca", žive u kolon...
  Pregleda 14
 • Barijera
  (fr. barriere) pregrada, brana, branik; pregrada od rešetaka; granica, međa; pogranične utvrđenje; zaklon, odbrana; v...
  Pregleda 14
 • Belanda
  (ital. belanda, fr. belandre) mor. vrsta nordijskih plitkih jedrilica....
  Pregleda 14
 • Bilupa
  (lat. bis, fr. loupe) opt. lupa sa dva sočiva....
  Pregleda 14
 • Bokser
  (eng. boxer) 1. sp. pesničar, onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju, tzv. „plemenitoj veštini"; bokseri s...
  Pregleda 14
 • Brioidan
  (grč. bryon, eidos oblik) bog. sličan mahovini, mahovinast....
  Pregleda 14
 • Bura
  (fr. bourre, ital. borra) otpaci od dlake, vune; dlaka za punjenje stvari. 2. (ital. bora) severoistočni vetar s ko...
  Pregleda 14
 • Banalizirati
  (fr. banaliser) načiniti otrcanim, svakidašnjim....
  Pregleda 14