Sve reči na slovo C

Sve reci na slovo C

 • Cušpajz
  (nem. Zuspeise) dodatak uz glavno jelo, sporedno jelo, varivo....
  Pregleda 113
 • Cerebelum
  (lat. cerebellum) zool. mali mozak (ispod i pozadi velikog). ...
  Pregleda 18
 • Centumvir
  (lat. centum sto, vir čovek) u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastavljenog od 105 do 180 ...
  Pregleda 17
 • Centurija
  (lat. centuria) kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na koje je Servije Tulije podelio rim...
  Pregleda 17
 • Centurion
  (lat. centurio) zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
  Pregleda 17
 • Cepeliv
  (nem. Zeppelin) veliki motorni vazdušni brod krutog sistema (dirižabl), punjen gasovima lakšim od vazduha, nazvan po ...
  Pregleda 17
 • Cera
  (lat. sega) vosak....
  Pregleda 17
 • Cerada
  (lat. sega vosak) voštane platno, nepromočivo platno (za pokrivanje kola i izradu nepromočivog odela)....
  Pregleda 17
 • Cerazin
  (lat. cerasus trešnja) heh. materija koja se dobiva od smole drveta trešnje....
  Pregleda 17
 • Cerat
  (lat. sega vosak) farm. mast od voska....
  Pregleda 17
 • Ceracija
  (nlat. ceratio) premazivanje voskom nekog tela da bi se sačuvalo od uticaja vazduha; pretvaranje u vosku sličnu masu ...
  Pregleda 17
 • Cervikalan
  (lat. cervix gen. cervicis vrat) anat. vratni, koji se tiče vrata....
  Pregleda 17
 • Cerviks
  (lat. cervix vrat) anat. vrat, grlić materine....
  Pregleda 17
 • Cervicitis
  (lat. cervix gen. cervicis vrat) med. zapaljenje materice; up. metritis....
  Pregleda 17
 • Cerealije
  (lat. Cerealia) al. zemaljski plodovi, žito; kod Rimljana: svetkovine u čast Cerere (9—18. aprila). ...
  Pregleda 17
 • Cerealni
  (lat. Cerealis) koji se tiče Cerere, tj. zemaljskih plodova, žitarice, žitni, hlebni....
  Pregleda 17
 • Cerebralan
  (lat. cerebrum mozak) moždani, koji se tiče mozga; cerebralna afekcija bolest mozga; cerebralni sistem, deo nervnog s...
  Pregleda 17
 • Cerebrin
  (lat. cerebrum mozak) zool. fosfo-rasta vrsta masti u mozgu. ...
  Pregleda 17
 • Cerebroza
  (lat. cerebrum) med. zapaljenje mozga praćeno besnilom. ...
  Pregleda 17
 • Cerebrum
  (lat. cerebrum) zool. mozak, veliki mozak....
  Pregleda 17
 • Cerezin
  (lat. sega vosak) beo ili malo žuć-kast veštački vosak, sličan parafinu; upotrebljava se za izradu sveća, impregnisanj...
  Pregleda 17
 • Ceremonija
  (lat. caerimonia, fr. ceremonie) 1. simbolična spoljašnja formalnost (ili: simbolički obred) pri bogosluženju ili drug...
  Pregleda 17
 • Ceremonijal
  (lat. caerimoniale) skup običaja kojih se treba pridržava™ u raznim svečanim prilikama, zvanično utvrđen raspored nek...
  Pregleda 17
 • Ceremonijalan
  (lat. caerimonialis, fr. segemonieux) svečan, koji odgovara propisanim običajima (ceremonijalu); pristojan, preterano ...
  Pregleda 17
 • Ceremonijal-majster
  lice kome je dužnost staranje, u izvesnim svečanim prilikama, da se prepisani običaji strogo vrše (na dvorovima itd.)...
  Pregleda 17
 • Ceremonijar
  (nlat. caerimoniarius) katolič-ki svepggenik koji upravlja svečanim obredima; takođe: ceremonijal-majster....
  Pregleda 17
 • Cerera
  (lat. Ceres) 1. kit. rimska boginja zemljoradnje, zemaljskih proizvoda i plodnosti (kod Grka: Demetra); 2. astr. aster...
  Pregleda 17
 • Ceribaša
  (tur. ceriba§i) 1. ciganski glavar ili starešina; 2. zapovednik odreda ne-redovne turske vojske; 3. konjanik...
  Pregleda 17
 • Cerijum
  (lat. Ceres, nlat. cerium) hem. elemenat iz grupe retkih zemalja, atomska masa 140,12, red. br. 58, znak Se; upotreblj...
  Pregleda 17
 • Cerkn
  zelena smola, glavni sastojak pčelinjeg voska....
  Pregleda 17
 • Cerkarije
  (grč. kerkos rep, nlat. cercariae) pl. zool. repati mladi stadiji metilja....
  Pregleda 17
 • Cervirati
  (lat. circinare, fr. segpeg) voj. opkoliti, okružiti (utvrđenje, položaj, trupu itd.)....
  Pregleda 17
 • Cerografija
  (lat. sega vosak, grč. grapho pišem, crtam, slikam, graphla) v. kerografija. ...
  Pregleda 17
 • Cerozin
  (lat. sega) vosku slično gorivo od sivozelenog praha koji se nalazi na kori šećerne trske. ...
  Pregleda 17
 • Ceromantija
  (lat. sega, grč. manteia predskazivanje, proricanje) proricanje, gatanje u vosak....
  Pregleda 17
 • Ceromel
  (lat. sega, mel med) farm. mast od rastopljenog voska i meda....
  Pregleda 17
 • Ceroplastika
  (lat. sega, grč. plastike veština uobličavanja) v. keroplastika....
  Pregleda 17
 • Certifikat
  (lat. certe izvesno, facere učiniti) pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; sertifnkat. ...
  Pregleda 17
 • Certifikacija
  (lat. certificatio) potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
  Pregleda 17
 • Certificirati
  (lat. certe izvesno, facere učiniti) pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overiti, overavati....
  Pregleda 17
 • Cerulin
  (lat. coeruleus zatvorenoplav) plavi karmin....
  Pregleda 17
 • Cerumen
  (nlat. segšpep, sega vosak, -umen nastavak) slih, ušna mast (sekret lojnih žlezda u ušnom kanalu)....
  Pregleda 17
 • Ceruminozan
  (nlat. ceruminosus) slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
  Pregleda 17
 • Cesija
  (lat. cessio) prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
  Pregleda 17
 • Cesio boiorum
  (lat. cessio bonorum) prav. ustupanje dobara (imanja) poveriocima....
  Pregleda 17
 • Cesiovar
  (nlat. cessionarius) prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
  Pregleda 17
 • Cesus
  (lat. cessus) prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
  Pregleda 17
 • Cetaceum
  (lat. cetaceum) kitova mast....
  Pregleda 17