Sve reči na slovo Ć

Sve reci na slovo Ć

 • ćurdija
  (pere. kiirte, tur. kiirde) kratak krz-neni kaput; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog ili crvenog sukna....
  Pregleda 17
 • ćurta
  (tur.) grudnjak, pršnjak....
  Pregleda 17
 • ćurtauk
  (tur.) bolest živine koju dobiva za vreme sparivanja. ...
  Pregleda 17
 • ćurčija
  (tur. kurkcu) krznar, kožuhar, zanatlija koji pravi predmete od krzna. ...
  Pregleda 17
 • ćuskija
  (tur. kiiskii) gvozdena poluga; pijan kao ćuskija trešten pijan....
  Pregleda 17
 • ćustek
  (tur. kostek) sveza, spona kojom se sapinju noge konju, bukagije, negve....
  Pregleda 17
 • ćutek
  (tur. kotek) batina, šiba, štap; udarac...
  Pregleda 17
 • ćutuk
  (tur. ktituk) panj, klada; po Vuku: gomila, buljuk, četa....
  Pregleda 17
 • ćufte
  (pere. kufte od kuften istući, smrviti, tur. kofte) loptica od iseckanog mesa sa biberom i lukom; pl. ćufteta....
  Pregleda 17
 • ćar
  (pere. kar, tur. kar) dobit, zarada, korist....
  Pregleda 16
 • ćevap
  (arap. kabab, tur. kebap) komadi raznog mesa pečeni na ražnju....
  Pregleda 16
 • ćenar
  (pere. kenar, tur. kenar) obala, strana, kraj, ivica, kut; vrsta platna....
  Pregleda 16
 • ćilim
  (pere. kilim, tur. kilim) zastirač, šarenica, za podove i zidove, sag, tepih; vrsta kecelje. ...
  Pregleda 16
 • ćilit
  (grč. chleidos ključ, tur. kilit brava) katanac, lokot....
  Pregleda 16
 • ćorav
  (pere. kur, tur. kor) slep na jedno oko. ...
  Pregleda 16
 • ćorda
  (pere. kard nož, tur. gorda, mađ. kard) sablja....
  Pregleda 16
 • ćage
  (pere. kagag tur. kagit) hartija; pismo....
  Pregleda 15
 • ćaknut
  (pere.) glup, sumanut, šašav....
  Pregleda 15
 • ćasa
  (pere. kase, tur. kase) zdela, činija, posuda. ...
  Pregleda 15
 • ćatib
  (arap. katib, tur. katib, katip) pisar; pisac, mudrac, učenjak. ...
  Pregleda 15
 • ćafir
  (arap. kafir, tur. kafir) onaj koji ne priznaje boga, nevernik (naročito kao pogrda)....
  Pregleda 15
 • ćezap
  (tur. kezzap, pere. tizab oštra voda) šalitrina kiselina kao sredstvo za izdvajanje zlata i srebra....
  Pregleda 15
 • ćelav
  (pere. kel, tur. kel) bez kose, sa malo kose na glavi....
  Pregleda 15
 • ćelija
  (lat. cella soba, soba za ostavu, ostava, dem. cellula, grč kalia koliba) 1. zasebna sobica, samica, naročito kaluđers...
  Pregleda 15
 • ćemane
  (pere. keman, tur. keman) violina....
  Pregleda 15
 • ćemer
  (pers.-tur. kemer, grč. kamara, ngrč. kemeri) 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukrašen...
  Pregleda 15
 • ćerana
  (pere., tur. kerhane) zanatlijska radionica, naročito: radionica sapuna i užarska radionica....
  Pregleda 15
 • ćesam
  (tur.) sreća; kupiti na pesam kupiti na sreću....
  Pregleda 15
 • ćeten
  (arap. kattan, tur. keten) lan...
  Pregleda 15
 • ćeten-halva
  (tur. keten halva) vrsta halve, končana halva. ...
  Pregleda 15
 • ćef
  (arap. kayf, tur. keyif) dobro raspoloženje, dobra volja, radost, veselje, uživanje; prohtev....
  Pregleda 15
 • ćefli
  (arap.-tur. keyifli) veseo, dobro raspoložen; pri piću....
  Pregleda 15
 • ćehaja
  (pere. ked kuća, Jjuda gospodar, vlasnik, tur. kahya) 1. poglavica, upravitelj dobara; 2. starešina čobana, katunar....
  Pregleda 15
 • ćibrit
  (arap. kibrit sumpor) palidrvce, ši-bica sumporača. ...
  Pregleda 15
 • ćiler
  (lat. cella ostava, soba za ostavu, nem. Keller) soba za ostavu, klet, vajat....
  Pregleda 15
 • ćiriš
  (tur. ciris) .obućarski lepak....
  Pregleda 15
 • ćispet
  (arap. kiswa, tur. kispet) odelo, odeća; nakit. ...
  Pregleda 15
 • ćitab
  (arap. kitab, tur. kitab, kitap) pismo, knjiga; zakon, naredba; verska knjiga; ćitap. ćitap ...
  Pregleda 15
 • ćevapčići
  (arap.) valjušci od seckanog mesa pečeni na roštilju. ...
  Pregleda 14
 • Ćele-kula
  (pere.) „Kula od glava", strašan spomenik turskog varvarstva koji su Turci podigli kod Niša od lubanja Srba poginulih ...
  Pregleda 14
 • ćemerli
  (pers.-tur. kemerli) sagrađeno na svod, svedeno....
  Pregleda 14
 • ćenifa
  (arap. kanif, tur. kenef, kenif zaštićen od pogleda) nužnik, zahod....
  Pregleda 14
 • ćepenak
  (tur. kepenk) krilo od prozora; kapak ispred dućana; dućančić....
  Pregleda 14
 • ćeramida
  (grč. cheramis, cheramisidos, tur. keremid) vrsta krovnog crepa...
  Pregleda 14
 • ćertovi
  (tur. kertik) pl. urezana i ukrštene grede, balvani na uglovima zgrada sagra-đenih od brvana....
  Pregleda 14
 • ćerčivo
  (tur. cercive) okvir, oplata, ram na prozoru....
  Pregleda 14
 • ćesatluk
  (arap.-tur. kesatlik) nemanje novca, novčana kriza, besparica...
  Pregleda 14
 • ćilibar
  (tur. kehruba, kehlibar, pere. kahruba ono što privlači slamu) fosil-na smola koja potiče od četinare, jantar....
  Pregleda 14