Sve reči na slovo Ć

Sve reci na slovo Ć

 • ćup
  (arap. kiib, tur- kup) velik zemljani sud (za pekmez, kajmak, turšiju i dr.)....
  Pregleda 12
 • ćifta
  (hebr., tur. cifit, cifut) Jevrejin; kod nas samo u značenju: tvrdica, filistar...
  Pregleda 11
 • ćumez
  (tur. kiimes) kokošinjak; mala kućica, uperila. ...
  Pregleda 11
 • ćumur
  (tur. kumur) drveni ugalj....
  Pregleda 11
 • ćupa
  (pere.) zemljani krčag sa širim grlom...
  Pregleda 11
 • ćurak
  (tur. kiirk) gornji zimski kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh....
  Pregleda 11
 • ćorsokak
  (pere.-arap., tur. kor sokak) slepa ulica; fig. bezizlazno stanje, kritično stanje....
  Pregleda 10
 • ćulbastija
  (tur. kulbasti) meso pečeno na žaru; đulbastija. ...
  Pregleda 10
 • ćuprija
  (grč. gephyra, tur. koprii) most....
  Pregleda 10