Sve reči na slovo Č

Sve reci na slovo Č

 • čorba
  (pere. fSurba, surbag, tur. curba, §orba) supa, juha, sa mesom, pirinčem i dr. ...
  Pregleda 18
 • čemadan
  (pere.) sanduk za haljine...
  Pregleda 17
 • čembalo
  (ital. cembalo) kuz. instrument sa žicama, u obliku trapeza, u koji se svira udaranjem u žicu sa dva čekića....
  Pregleda 17
 • čempionšip
  (eng. championship) prvaštvo, pobedništvo, šampionat u sportu....
  Pregleda 17
 • čeng
  (kin.) kineski duvački instrument sa cevima razne veličine i krivom trubom na koju svirač duva....
  Pregleda 17
 • čengel
  (pere. cengal, tur. cengel) gvozdena kuka; kazna čengela kazna na koju su Turci osuđivali teške krivce (sastojala se u...
  Pregleda 17
 • čengija
  (pere. ceng, tur. cengi) igračica, kafanska igračice. ...
  Pregleda 17
 • čengija™
  (tur. cengi) igrati, plesati, uvija-ti se telom, vrckati se....
  Pregleda 17
 • čevtezimo
  (ital. centesimo) stoti deo italijanske novčane jedinice lire; fig. najmanja, minimalna vrednost; ćeitezimo. ...
  Pregleda 17
 • čeidž
  (eng. change) u tenisu: promena strana u meču; vrši se samo pri neparnom zbiru gemova....
  Pregleda 17
 • červovci
  (rus) pl. „crvenjaci"; ruske novčanice sa zlatnim pokrićem koje je 1923. god. uvela sovjetska vlada (jedan červonec = ...
  Pregleda 17
 • čerga
  (tur. cerge) 1. ciganski šator; 2. krupno tkana ponjava....
  Pregleda 17
 • čergar
  (tur. perge) onaj koji živi pod čergom....
  Pregleda 17
 • čerevički
  (rus), pl. male ženske cipele; naslov jedne opere Čajkovskog. ...
  Pregleda 17
 • čerek
  (pere. caryek) četvrtina, četvrt; čej-rek. ...
  Pregleda 17
 • česma
  (tur. kesme od kesmek seći, odseći) vrsta veza na šupljike....
  Pregleda 17
 • čester-sir
  (eng. chester) vrsta engleskog si ra, nazvanog po eng. gradu Česteru. ...
  Pregleda 17
 • četverik
  (rus., sskr. tschatur, lat. quattuor) mera za žito u Rusiji= 26,24 1....
  Pregleda 17
 • či
  či
  (kin.) 1. mera za dužinu u Kini: stopa = 0,218 t; 2. mera za pugeve = 0,246 t; 3. mera za žito od 100 činga = oko 100 ...
  Pregleda 17
 • čibuk
  (tur. pubuk) šupalj prutić (cev) za lulu....
  Pregleda 17
 • čiveta
  (ital. civetta) ćuk (ptica); fig. namiguša, koketa....
  Pregleda 17
 • čibugdžija
  (tur. pubukcu) 1. pušač na čibuk; 2. izrađivač čibuka; čibukčija. ...
  Pregleda 17
 • čiviluk
  (tur. pivilik) vešalica za haljine....
  Pregleda 17
 • Čivutin
  (hebr., tur. Cifit, Cifut) ime kojim su Turci prezrivo nazivali Jevreje; tvrdica....
  Pregleda 17
 • čizma
  (tur. fizme, mađ. csizma) kožna cipela sa visokom sarom. ...
  Pregleda 17
 • čikoš
  (mađ. csikbs) čuvar konja, konjušar. ...
  Pregleda 17
 • čilat
  (tur. gil at, mađ. csillas) konj sive dlake, pegav, šaren konj....
  Pregleda 17
 • čimbur
  (tur. cilbir, pirbir) jaja spravljena s kajmakom i belim lukom....
  Pregleda 17
 • činampas
  (šp. chinampas) pl. plivajući vrtovi u Meksiku....
  Pregleda 17
 • činele
  (ital. cinelle) pl. muz. tasovi (instrumenti za udaranje u obliku mesinganih tanjira, služe za davanje naročite boje p...
  Pregleda 17
 • čineli
  (ital. cinelli) muz. udarački instru-ment, sličan ovećim metalnim tanjirima, na čijem dnu sa spoljne strane postoje dr...
  Pregleda 17
 • činija
  (pere. Cin Kina", §ini kineski, kineske izrade, tur. cini) zdela, naročito por-culanska...
  Pregleda 17
 • činčila
  (šp. chinchilla) 1. zool. južnoame-rički zec, zec-miš; 2. krzno sa izvanredno mekom i rastresitom sivom dlakom ove živ...
  Pregleda 17
 • čitadina
  (ital. citta, cittadina) građanka....
  Pregleda 17
 • čitluk
  (pers.-tur. ciflik, ciftlUk) poljsko imanje, vrsta feudalnog poseda koji obrađuje gospodar sam ili preko čifčije; čiftl...
  Pregleda 17
 • čifte
  (pere. gtafte, tur. cifte) par, dva komada nečeg; duplo, dvostruko....
  Pregleda 17
 • čifčija
  (pers.-tur. ciftci) zemljoradnik, težak....
  Pregleda 17
 • čičerone
  (ital. cicerone) vođa stranaca, naročito u ital. gradovima (podrugljivo nazvan, zbog svoje govorljivosti, po slavnom r...
  Pregleda 17
 • čoban
  (pere. Sdban, tur. coban) pastir....
  Pregleda 17
 • čokolada
  (acteški cacauati, xocoati, šp. chocolate, ital. cioccolata, fr. chocolat, nem. Schokolade) masa spravljena od kaše p...
  Pregleda 17
 • čolo
  (šp. cholo) potomak Zamba; takođe: Indijanac koji je odrastao među Evroplja-nima i koji govori španski....
  Pregleda 17
 • čomor
  (mađ. csomor) 1. otrovan žabljak (biljka); 2. bolest koja dolazi od masnih jela, groznica praćena osećanjem gađenja i ...
  Pregleda 17
 • čorbadžija
  (pers.-tur. corbaci) onaj koji deli čorbu; zapovednik janičarske čete; odlikovani hrišćanin...
  Pregleda 17
 • činkvečentisti
  (ital. cinquecento) pl. italijanski pesnici (T. Taso i dr.) i umetnici (Rafael i dr.) iz doba činkvečenta. ...
  Pregleda 16
 • činkvečento
  (ital. cinquecento) lit. „pet stotina", skraćeno mesto „hiljadu pet stotina": uobičajeni naziv za XVI vek italijanske ...
  Pregleda 16
 • čino
  (šp. chino) „Kinez"; potomak Crnca i Indijanke u Americi....
  Pregleda 16
 • čipolin
  (ital. cipollino) italijanski mramor sa zelenkastim žilama....
  Pregleda 16
 • čirak
  (pere. Mrag, tur. cirak) 1. svećnjak; 2. sluga, šegrt....
  Pregleda 16