Sve reči na slovo Č

Sve reci na slovo Č

 • čekmedže
  (tur. cekmece) fioka za novac u dućanskoj tezgi, škrabija....
  Pregleda 11
 • čekrk
  (tur. ciknk) točak, kolo, vitlo (za dizanje uvis izvlačenjem)....
  Pregleda 11
 • čelebija
  (tur. celebi) gospodin čovek, lepo vaspitan čovek; naročito: hrišćanin gospodskog reda; takođe: mladi gospodin, gospo...
  Pregleda 11
 • čelesta
  (ital. celesta) muz. vrsta klavira koji umesto žica ima čelične pločice....
  Pregleda 11
 • čelik
  (tur. celik) vrsta tehničkog gvožđa, nado, ocal....
  Pregleda 11
 • čaprazdivan
  (tur. capraz-divan) u izrazu: praviti kome čaprazdivan klanjati se kome, udvarati se, ulagivati se. ...
  Pregleda 10
 • čardaklija
  (pere.-tur. cardakli) 1. velika soba na spratu sa dobrim vidikom; 2 vinova loza koja se penje uz stubove i oko kuće....
  Pregleda 10
 • čartirati
  (eng. charter) povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
  Pregleda 10
 • čeb-brava
  vrsta veštačke brave sa 5—7 zatvarača, od kojih svaki treba da se digne na svoje mesto, pa da se brava otvori (nazvan...
  Pregleda 10