Sve reči na slovo D

sve reci na slovo d

 • Dirham
  (grč. drachme) novčana jedinica Abu Dabia i Maroka....
  Pregleda 19
 • Delegacija
  (lat. delegatio) poslanstvo, izaslanstvo; prav. ustupanje potraživanja nekog duga ili nalog za plaćanje jednog dužnik...
  Pregleda 18
 • Difesiona zakletva
  (lat. diffessio jurata) prav. nepriznavanje i odricanje zakletvom nekog dela, naročito originalnosti rukopisa ili pot...
  Pregleda 18
 • Devirginacija
  (lat. devirginare) oduzimanje (ili: lišavanje) devičanstva (ili: nevinosti); deflorisanje...
  Pregleda 18
 • Dijapente
  (grč. dia, pente pet) muz. kroz pet tonova, tj. kvinta. ...
  Pregleda 17
 • Depurgatoran
  (nlat. depurgatorius) v. depurgativan. ...
  Pregleda 17
 • Delekcija
  (lat. deligere odabrati, izabrati, delectum) biranje, izbor....
  Pregleda 17
 • Disakordirati
  (ital. disaccordare) ne slagati se, ne saglašavati se; ne zvučati skladno. ...
  Pregleda 17
 • Dubijum
  (lat. dubium) sumnja; in dubio (lat. in dubio) u sumnji, u sumnjivom slučaju, u slučaju neizvesnosti....
  Pregleda 17
 • Devisov kup
  takmičenje u tenisu ekipa svih država; borbu rešava pet takmičenja: četiri pojedinačna (slngl) i jedno udvoje (dubl, ...
  Pregleda 17
 • Deleterij(um)
  (grč. deleomai uništavam, deleterion otrov) med. materija koja truje i uništava život, otrovna materija....
  Pregleda 17
 • Disgenika
  (grč. dys-, genos rod, poreklo) rađanje duševno i telesno zaostale dece; supr.: eugenika. ...
  Pregleda 17
 • Difilan
  (grč. di-, phyllon list) sa dva lista, dvolist....
  Pregleda 17
 • Devijater
  (fr. deviateur) avij. pogonska kotva kod vazdušnih lađa....
  Pregleda 16
 • Depurgativan
  (lat. depurgativus) koji čisti (ili: pročišćava) creva....
  Pregleda 16
 • Deflorata
  (lat. deflorata) devojka kojoj je oduzeta nevinost, obeščašćena. ...
  Pregleda 16
 • Difesija
  (nlat. diffessio) nepriznavanje; sud-sko nepriznavanje važnosti ili originalnosti jednog dokumenta....
  Pregleda 16
 • Dualistički
  (lat. dualis) koji se osniva na dualizmu...
  Pregleda 16
 • Deflorator
  (lat. deflorator) onaj koji je oduzeo devojci nevinost....
  Pregleda 16
 • Dijapijeza
  (grč. dia, pyein gnojiti, zagnojiti, pyesis gnojenje, zagnojenje) v. dijapijema. ...
  Pregleda 16
 • Disažija
  (ital. disagio) razlika po kojoj je kurs neke valute niži od njene nomina čne vrednosti; up. ažija....
  Pregleda 16
 • Dualitet
  (lat. dualis) dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misaone sadržine na dva dela (subjekat — predikat)...
  Pregleda 16
 • Depurgacija
  (lat. depurgatio) čišćenje, pročišćavanje; trebljenje....
  Pregleda 16
 • Defloracija
  (lat. defloratio) obeščašćenje, oduzimanje nevinosti devojačke....
  Pregleda 16
 • Dijapijema
  (grč. dia, pyein) med. zagnojavanje, naročito pluća, čir u grudima....
  Pregleda 16
 • Difidencija
  (lat. diffidentia) nepoverenje, podozrevanje, neverovanje....
  Pregleda 16
 • Disciplina
  (lat. disciplina) stega, red, poredak, zapt (školski, vojni, crkveni); kod kaluđera: bič, bičevanje; nauka, grana nauk...
  Pregleda 16
 • Devirginirati
  (lat. devirginare) razdeviči-ti, lišiti devičanstva (ili: nevinosti); deflorisa ti. ...
  Pregleda 16
 • Delenimenti
  (lat. delenimentum, delenire ublažiti) pl. med. sredstva za ublažavanje (ili: uminjavanje, umirivanje); laskave reči, ...
  Pregleda 16
 • Depurgirati
  (lat. depurgare) čistiti, očistiti; trebiti, otrebiti....
  Pregleda 16
 • Deflorisati
  (lat. deflorare) oduzeti devojci nevinost, obeščastiti. ...
  Pregleda 16
 • Dijapijetika
  (grč. dia, pyein) pl. med. sredstva koja pomažu gnojenje....
  Pregleda 16
 • Disborzo
  (ital. disborso) trg. predujam, izda-tak, trošak....
  Pregleda 16
 • Difizer
  (fr. diffuseur) aparat za izvlačenje repinog soka (u fabrikaciji šećera). ...
  Pregleda 16
 • Dubioza
  (lat. dubiosa) nešto što je sumnjivo, neizvesno; naročito: sumnjivo istraživanje, neizvesna i nesigurna naplata nekog ...
  Pregleda 16
 • Depurirati
  (fr. depurer) čistiti, pročistiti, očistiti krv...
  Pregleda 16
 • Defluksija
  (lat. defluxio) oticanje, opadanje, gubljenje; med. katar. ...
  Pregleda 16
 • Di japije gičan
  (grč. dia, pyein) med. koji pomaže stvaranju gnoja, zagnojavanju....
  Pregleda 16
 • Dubiozan
  (lat. dubiosus) sumnjiv, podozriv, neizvestan, koji je u pitanju....
  Pregleda 16
 • Devitalizacija
  (lat. de, vita život) lišavanje života, umrtvljivanje; devitalizacija zuba med. umrtvljivanje i vađenje srži zuba (pom...
  Pregleda 16
 • Deli
  (tur. deli) lud, mahnit; hrabar, smeo, srčan; im. delija....
  Pregleda 16
 • Deputat
  (lat. deputatum) utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u stvarima, u naturi, npr. drva, žito, stan i ...
  Pregleda 16
 • Defo
  (fr. def aut) oskudica, mana, nedostatak, pogreška; neopravdan izostanak; prav. izostanak sa ročišta, nedolazak na suđ...
  Pregleda 16
 • Dijaplazis
  (grč. diaplasis) med. nameštanje uganulog ili prelomljenog uda, prelomljene kosti....
  Pregleda 16
 • Disgregacija
  (nlat. disgregatio) raščinja-vanje, raspadanje, raspad na sastojke. ...
  Pregleda 16
 • Difindirati
  (lat. diffindere) cepati, rascepiti; prav. prekinuti parnicu i odložiti je za drugi dan....
  Pregleda 16
 • Dubitativan
  (lat. dubitare sumnjati, fr. dubitatif) sumnjiv, podozriv, sklon sumnjanju, koji sumnja; koji pokazuje (ili: izražava)...
  Pregleda 16
 • Duplicirati
  (lat. duplicare) udvojiti, udvostručiti; previti na dvoje; prav. pisati ili dati drugi odgovor (odgovor na odgovor); a...
  Pregleda 16