Sve reči na slovo Đ

Sve reci na slovo Đ

 • đuture
  (tur. gotiiru) sve ukupno, sve zajedno, u celini, jedno na drugo....
  Pregleda 18
 • đuvez
  (tur. gvivez) rumen, tamnocrven, crve-noljubičast....
  Pregleda 17
 • đuvendija
  (tur. giivende) raskalašna žena, bludnica....
  Pregleda 17
 • đuveč
  (tur. giivec) l. vrsta jela: meso pomešano sa pirinčom, lukom i dr. koje se peče u zemljanom sudu; konzervirano meso ...
  Pregleda 17
 • đugum
  (tur. giigum) bakreni sud za vodu....
  Pregleda 17
 • đuz
  (arap.) trideseti deo Kurana....
  Pregleda 17
 • đuzel
  (tur. giizel lep) lep, elegantan, kitnjast, divan, gospodski; lepotica, dragana. ...
  Pregleda 17
 • đul
  (pere. gul, tur. giil) ruža, ružica. ...
  Pregleda 17
 • đulabija
  (pere. gul ružica, ab voda) vrsta slatke crvene jabuke koja je veoma sočna; vrsta slatkih kolača. ...
  Pregleda 17
 • đul-baklava
  (pere. giil baklava) vrsta kolača koji ima oblik ruže....
  Pregleda 17
 • đulgandže
  (pere.) ružin pupoljak....
  Pregleda 17
 • đule
  (tur. giille, giirle) topovske tane, zrno, metak....
  Pregleda 17
 • đulistan
  (pere. gulistan, tur. gulistan) ružičnjak, gradina sa ružama, leja od ruža. ...
  Pregleda 17
 • đulić
  (tur. gill) mlada ruža, ružin pupoljak; up. đul....
  Pregleda 17
 • đulnar
  (arap.) šipak, šipkov cvet, trešnja....
  Pregleda 17
 • đulsa
  (pere.-tur. giilsuyu) ružina voda....
  Pregleda 17
 • đumbir
  (mađ. gyomber) zeljasta biljka čiji se koren upotrebljava za začin i kao lek, Zingiber officinale....
  Pregleda 17
 • đumišli
  (tur. gumuslii) od srebra, srebrn....
  Pregleda 17
 • đumruk
  (tur. gumriik carina) trošarina, carina; taksa za prolaz....
  Pregleda 17
 • đumrukane
  (tur. giimriikhane) trošarinska stanica, carinarnica. ...
  Pregleda 17
 • đumrukčija
  (tur. gumrukcii) trošarinac, carinik....
  Pregleda 17
 • đunija
  (tur. giiniye) spoljašnji izgled, oblik; sredstvo, način....
  Pregleda 17
 • đunta
  (ital. giunta) udruženje savetnika koje postoji pored državnog saveta u Italiji....
  Pregleda 17
 • đuoko pijano
  (ital. giuoco piano), „tiha igra", tzv. „talijanska partija" u šahu....
  Pregleda 17
 • đusto
  (ital. giusto) odmereno, srazmerno, podesno, zgodno. ...
  Pregleda 17
 • đerđef
  (tur. gergef od germek rastegnuti, potegnuti) drvena naprava, okvir okruglog ili četvrtastog oblika na koji se razapne...
  Pregleda 16
 • đubre
  (tur. giibre) gnoj, smeće, stajno gnojivo...
  Pregleda 16
 • đak
  Učenik koji ide u školu...
  Pregleda 15
 • đakon
  (grč. diakonos sluga) upravnik opštinskih dobara i staralac sirotinje i bolesnika u najranije hrišćanske doba; docnije:...
  Pregleda 15
 • đakonikon
  (grč. diakonos, nlat. diaconicum) u pravoslavno j crkvi: kratka molitva koju čita ili peva đakon...
  Pregleda 15
 • đalo
  (ital. giallo) žuta boja, žuto; đalo antiko (ital. giallo antico) žućkasti mramor koji se nalazi samo na spomenicima s...
  Pregleda 15
 • đaur
  (tur. gaur, gavur) nevernik, krivover-nik, jeretik (pogrdno ime kojim Turci nazivaju hrišćane); đaurin....
  Pregleda 15
 • đevair
  (tur. cevahir, arap. gawahir) nakit, drago kamenje, dragulji....
  Pregleda 15
 • đevrek
  (tur. gevrek) vrsta peciva u obliku kolutića....
  Pregleda 15
 • đem
  (tur. gem) žvale, uzda, gvožđe na uzdi što ga konj drži u ustima....
  Pregleda 15
 • đene
  (tur. yine) opet, i opet; đene-đene prilično, tako-tako. ...
  Pregleda 15
 • đornale
  (ital. giornale) dnevni list, novine....
  Pregleda 15
 • đakonat
  (grč. diakonos) čin, zvanje, dostojanstvo i stan nemoćnog sveštenika, đakona...
  Pregleda 14
 • đakonija
  (grč. diakonos) delokrug jednog đakona; pomoć, potpora; posluženje (jelom i pićem), poslastica....
  Pregleda 14
 • đakonik
  (grč. diakomkos) u pravoslavno] crkvi; sasudohranilnica, udubl>enje u zidu ili zasebna soba na desnoj strani svetog pr...
  Pregleda 14
 • đakonisa
  (grč. diakonos) s *.užitel>ica crkve; u najstarijoj hrišćanskoj crkvi, sve do VI veka: starija žena koja se stara-la o...
  Pregleda 14
 • đakonisati
  (grč. diakonos) obavljati posao đakona; obavljati oko oltara posao pomoćnog sveštenika....
  Pregleda 14
 • đalorino
  (ital. giallorino) napuljsko žutilo, lepa i veoma žuta zemlja oko Napulja, no većinom veštački spravljena (za slikanje...
  Pregleda 14
 • đebra
  (tur. gebre) kesa od kostreti koja se navuče na ruku, pa se onda timare i čiste konji....
  Pregleda 14
 • đevđir
  (tur. kevgir, pere. kef pena, giriften uhvatiti, uzeti) metalna ili zemljana po-suda za ceđenje, cediljka....
  Pregleda 14
 • đeisija
  (tur. giysi od giymek obući) odelo, košulja, preobuka....
  Pregleda 14
 • đemija
  (tur. gemi) lađa, brod....
  Pregleda 14
 • đenaza
  (arap.) molitva za umrlog kod muslimana; dženaza....
  Pregleda 14