Sve reči na slovo Đ

Sve reci na slovo Đ

 • đeram
  (grč. geranos ždral, tur. germek) naprava, poluga za izvlačenje vode iz bunara, takođe bunar sa ovakvom napravom; polug...
  Pregleda 13
 • đerz
  (pere. giirbuz odvažan, okretan, juna-čan) soko, mlad jastreb; kod nas: momak, naročito momak za ženidbu. ...
  Pregleda 13
 • đeriz
  (tur. geriz, pere. kariz) kanalizacija...
  Pregleda 13
 • đoja
  (tur. guya, pere. guya) kobajagi, tobože...
  Pregleda 13
 • đeneral
  (lat. generalis, fr. general) voj. v. general. ...
  Pregleda 12
 • đenerozo
  (ital. generoso) muz. plemenito, u plemenitom zanosu...
  Pregleda 12
 • đenjuška
  (rus. dengoška od denvga) ruski bakarni novac od pola kopejke....
  Pregleda 12
 • đerdan
  (tur. gerdan vrat) grlo, guša, prednji deo vrata; nakit što ga žene nose o vratu....
  Pregleda 12
 • đerdek
  (tur. gerdek) soba u kojoj mladenci provedu prvu bračnu noć; ložnica; prva bračna noć....
  Pregleda 12
 • đerček
  (tur. gercek) doduše, zapravo, uistinu, zbilja....
  Pregleda 12
 • đečerma
  (tur. gecirme) grudnjak bez rukava, prsluk, jelek....
  Pregleda 12
 • đedželuk
  (tur. gecelik) spavaća kapa; vrsta muške pidžame; duga muška kućna haljina, noćna haljina....
  Pregleda 12
 • đidija
  (tur. gidi) obešenjak, živahan mladić, junak....
  Pregleda 12
 • đilkoš
  (mađ. gyilkos ubica) vetropir, kicoš, danguba, neradnik, kavgadžija....
  Pregleda 12
 • đinđuva
  (mađ. gyongy) stakleni biser, naušnica, minđuše. ...
  Pregleda 12
 • đirandola
  (ital. girandola, fr. girandole) v. žirandola. ...
  Pregleda 12
 • đogat
  (tur. gok plav, otvorene boje, bistar, at konj) konj bele boje, belac; fig. neznalica, glupak....
  Pregleda 12
 • đogatast
  (tur.) bele boje, bele dlake, beo....
  Pregleda 12
 • đokozo
  (ital. giocoso) cuz. šaljivo, veselo, nestašno; đojozo, đojozeto....
  Pregleda 12
 • đokondamente
  (ital. giocondamente) muz. prijatno, ljupko, umilno; đokondevole, đokondozo....
  Pregleda 12
 • đorno di pagamento
  (ital. giorno di pagamen-to) trg. dan plaćanja. ...
  Pregleda 12
 • đornut
  (tur. kormek) mrtav pijan, trešten pijan, pri piću. ...
  Pregleda 12
 • đornuti se
  (tur. kormek) napiti se kao tre sak,...
  Pregleda 12
 • đor ćutuk
  (tur. kor kotek) mrtav pijan, pijan kao tresak....
  Pregleda 12
 • đuvegija
  (tur. giiveyi) mladoženja, muž...
  Pregleda 12