Sve reči na slovo Dž

Sve reci na slovo Dž

 • Džumbus
  (pere. gunbiSI, tur. cumbu?) zabava, igra; nered....
  Pregleda 18
 • Džumle
  (arap. gumla, tur. cumle) pril. sve, ukupno, svi zajedno. ...
  Pregleda 18
 • Džokej
  (eng. jockey) 1. profesionalci trkač na konju, konjušar; 2. ljubitelj konjskih trka....
  Pregleda 17
 • Džoker
  (eng. joker) u nekim igrama karata: karta koja može zameniti svaku drugu kartu....
  Pregleda 17
 • Džomba
  (arap. gubb duboka jama, bunar, pere. cunbe pokretljiv, nestabilan) 1. skorene i sasušene blato; neravnina na putu; 2....
  Pregleda 17
 • Džukela
  (arap.) psina, gadan pas skitnica; fig. nevaljao čovek; lenjivac, propalica, kalaštura. ...
  Pregleda 17
 • Džul
  (eng. joule) fiz. jedinica za rad u apso-lutnom sistemu, =10- erga (naziv u čast engleskog fizičara Džula, Joše, 1818 ...
  Pregleda 17
 • Džuma
  (arap. Cita-, tur. sita) muslimansko klanjanje petkom....
  Pregleda 17
 • Džumhur
  (arap. gumhur, tur. cumhur) narod, masa; skup, skupština, sastanak. ...
  Pregleda 17
 • Džungla
  (od hindi jangal pustinja, šuma, eng. jungle) ravnica obrasla prašumom i ispresecana baruštinama obraslim bambusovom t...
  Pregleda 17
 • Džez
  (eng. jazz) moderna američko-engleska muzika za igru, ples; vrsta sinkopiranog muzičkog izvođenja neharmoničnim tokov...
  Pregleda 16
 • Dženet
  (arap. ganna, tur. cennet) muhamedanski raj....
  Pregleda 16
 • Džulus
  (arap.) dažbina koju je svaka crkva u Srbiji, do 1804, morala da plaća turskoj vlasti (sastojala se od lisičje kože, č...
  Pregleda 16
 • Džaba
  (tur. caba) pril. besplatno, badava; džabe....
  Pregleda 15
 • Džada
  (arap. gadda, tur. cadde) put, drum....
  Pregleda 15
 • Džam
  (pere. gam, tur. sat) okno, prozor, staklo....
  Pregleda 15
 • Džan
  (pere. gan, tur. sap) duša....
  Pregleda 15
 • Džandrljiv
  (tur.) sklon svađanju....
  Pregleda 15
 • Džanum
  (pers.-tur. canim) dušo moja, srce moje! ...
  Pregleda 15
 • Džebedžije
  (arap.-tur. cebeci) rod vojske u staroj Turskoj za čuvanje i transport oružja i municije...
  Pregleda 15
 • Dželat
  (arap. gallad, tur. cellat, cellad) krvnik; čovek koji izvršava smrtne presude....
  Pregleda 15
 • Dželep
  (arap. galab, tur. celep) čopor goveda, stado; povorka robova koje su Turci izgonili na trg radi prodaje....
  Pregleda 15
 • Džem
  (eng. jat) ukuvano voće, pekmez....
  Pregleda 15
 • Džemadi
  (arap. gumada) ime V i VI meseca u muhamedanskom kalendaru (razlikuje se po dodatku, el avel = prvi, a el aher = DRUG...
  Pregleda 15
 • Džemat
  (arap. ga-ma-a, tur. cemaat) muslimanska verska opština, parohija; zajednička molitva muslimana. ...
  Pregleda 15
 • Džep
  (arap. giayb, tur. ser) platnene kesica prišivene u odelu za nošenje sitnih stvari....
  Pregleda 15
 • Dživar
  (arap. giwar, tur. civar) okolina naselja, predgrađe; krvnika koju nije plaćalo samo mesto gde je krv pala, nego i sva...
  Pregleda 15
 • Džainizam
  religiozna sekta u Indiji, čije pristalice ne priznaju autoritet Beda i svetih spisa brahmanskih....
  Pregleda 14
 • Džambas
  (pere. ganbaz, tur. cambaz) poznavalac i ljubitelj konja; onaj koji dresira konje; veštak u jahanju; trgovac konjima; ...
  Pregleda 14
 • Džamija
  (arap. gaml, tur. cami) veća muslimanska bogomolja, bogomolja prvog reda u kojoj se uči kotbah (za razliku od mošeje,...
  Pregleda 14
 • Džanarika
  (pers.-tur. sap erig1 ) vot. vrsta šljive, Prunus cerasifera, džana; plod joj je crvenkast i okrugao....
  Pregleda 14
 • Džebana
  (pere. gebehane, tur. cebhane) barut i olovo, municija; džebhava. ...
  Pregleda 14
 • Džebelija
  (pere. gebe, tur. cebeli bojni oklop) konjanik koga je spahija stare Turske bio obavezan da naoruža i povede u rat o s...
  Pregleda 14
 • Dževerdar
  (pere. gewerdar, tur. cevherdar) vrsta starinske puške koja je ukrašena sedefom i dragim kamenjem, damaška puška; dže...
  Pregleda 14
 • Džezva
  (arap. gadwa, tur. cezve) posuda s dugom drškom za kuvanje kafe. ...
  Pregleda 14
 • Dželebdžija
  (arap.-tur. celepci) trgovac stokom; odgajivač stoke, stočar; dželepčija....
  Pregleda 14
 • Džembori
  (eng. jamboree „bučno veselje") naziv za međunarodni s let skauta...
  Pregleda 14
 • Džemijet
  (arap. gam-iyya, tur. cemiyet) udruženje, društvo....
  Pregleda 14
 • Džemper
  (eng. jumper) gornja haljina (bluza) pletena od vune ili pamuka....
  Pregleda 14
 • Dženaza
  (arap. ganaza, tur. cenaze) kod muslimana: 1. molitva za dušu umrloga; 2. pogreb, sprovod. ...
  Pregleda 14
 • Dženem
  (arap., tur. cennem) muhamedanski pakao....
  Pregleda 14
 • Džentlmen
  (eng. gentleman) gospodin, čovek koji je gospodin u punom i najlepšem smislu, tj. po položaju, vaspitanju i obrazovan...
  Pregleda 14
 • Džentlmenski sporazum
  (eng. gentlemen-s agreement) neformalni dogovor između visokih predstavnika dve ili više država kojim se reguliše odre...
  Pregleda 14
 • Džentri
  (eng. gentry) stalež uglednih građana i privrednike koji nisu plemići (u Engleskoj): naučnici, pravnici, oficiri, vele...
  Pregleda 14
 • Džigerica
  (pere. giger, tur. ciger) pluća (bela džigerica) i jetra (crna džigerica)....
  Pregleda 14
 • Džigetaj
  (mong.) polumagarac (vrsta brze i plašljive životinje iz porodice konja, živi u južnom Sibiru)....
  Pregleda 14
 • Džigitovka
  (kavk.) naziv za kozačke viteške igre na konjima....
  Pregleda 14
 • Džiju-džicu
  (jap.) način japanskog hvatanja protivnika u borbi, hvataji (grifovi) pri odbrani ili napadu kojima se Japanci služe s...
  Pregleda 14