Sve reči na slovo E

Sve reci na slovo E

 • Ekspromitirati
  (lat. expromittere) trg. osloboditi nekog obaveze primajući na sebe njegov dug....
  Pregleda 18
 • Epanalepsa
  (grč. epanalepsis ponavljanje) poet. kada se jedna reč ili više njih, posle duže umetnute rečenice, ponovi na kraju, č...
  Pregleda 18
 • Eozinofilni granulociti (EOS)
  učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija. Normalne vrednosti su 0 - 6%...
  Pregleda 18
 • Eupeptičan
  (grč. eu, pepsis) med. probavan, koji lako vari (želudac); lako svarljiv, lako probavljiv, koji se lako vari (hrana)....
  Pregleda 17
 • Evoluciona eskadra
  voj. flota koja čestim menjašem položaja teži da se približi i ugrozi neprijatelja....
  Pregleda 17
 • Ekvalav
  (lat. aequalis) isti, jednak, ravan, ravnomeran....
  Pregleda 17
 • Ekspromisija
  (nlat. expromissio) trg. primanje tuđeg duga na sebe tako da potpuno prestaje obaveza plaćanja stvarnog dužnika....
  Pregleda 17
 • Elektrokardiograf
  (grč. elektron, kardi-a, grapho pišem) med. vrsta galvanometra koji sprovodi i beleži električne struje što postaju p...
  Pregleda 17
 • Empresmomanija
  (grč. empresmos paljevina, manla pomama, ludilo) zločinačke sklonost paljevini (kao patološki nagon)....
  Pregleda 17
 • Epakti
  (grč. ep-ago umetnem, dodam, epaktos uveden, umetnut) pl. broj dana za koliko Sunčana godina premašuje Mesečevu godin...
  Pregleda 17
 • Eror
  (lat. eggog) zabluda, greška, omaška; eror fakti(lat. error facti) stvarna zabluda; eror in fakto (lat. error in facto...
  Pregleda 17
 • Euplastika
  (grč. eu, plasso uobličavam, gradim) pl. hranljiva sredstva koja goje i jačaju telo....
  Pregleda 17
 • Epilepsija
  (grč. epi-lembano, epilepsia) med, padajuća bolest, padavica, gora, velika bolja, gorska bolest....
  Pregleda 17
 • Evoluciona teorija
  fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava (kod Kanta, H Spensera i dr.), ideja koja se proteže na sve fenomene pa ...
  Pregleda 17
 • Ekvalitet
  (lat. aequalitas) jednakost; ravnomernost; jednaka starost....
  Pregleda 17
 • Ekspromisor
  (nlat. expromissor) trg. lice koje prima na sebe tuđi dug. ...
  Pregleda 17
 • Elektrokardiografija
  (grč.) ned. metod ispitivanja srčanog rada kojim se lekar služi da bi dobio tačnu predstavu o radu čoveč-jeg srca, a ...
  Pregleda 17
 • Emprostotonija
  (grč. emprosthen ispred, tei-po izdužim, prostrem) med. povijenost tela napred pri oboljenju od tetanusa; empro-stoton...
  Pregleda 17
 • Epanadiploza
  (grč. ep-anadiplosis udvostručenje) poet. udvostručavanje, kada se jedna rečenica završava istom reči kojom je i počel...
  Pregleda 17
 • Eros
  (grč. Eros) nit. bog ljubavi kod starih Grka (kod Rimljana: Amor, Kupidon): fig. ljubav; fil. ljubav prema idejama, na...
  Pregleda 17
 • Eupneja
  (grč. eupnoia, pneo dišem) med. dobro i lako disanje....
  Pregleda 17
 • Evolucioni
  (lat. evolutio) razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom....
  Pregleda 17
 • Ekvanimitet
  (lat. aequus, animus, eaquanimitas) ravnodušnost....
  Pregleda 17
 • Elektrokaustika
  (grč. elektron, kausis, paljenje) med. paljenje tkiva žicom usijanom pomoću električne struje. ...
  Pregleda 17
 • Empsihoza
  (grč. empsychos obdaren dušom, živ) oduhovljavanje, tobožnje putovanje duša, ulaženje duša u telo embrija. ...
  Pregleda 17
 • Erotsmatika
  (grč. erotao pitam) veština zgodnog postavljanja pitanja. ...
  Pregleda 17
 • Euporija
  (grč. euporia) okretnost, spretnost, lakoća; zdravlje; pr. euporičan....
  Pregleda 17
 • Epilepticar
  (grč. epileptikos) med. onaj koji pati od padavice, padavičar. ...
  Pregleda 17
 • Evolucionizam
  (lat. evolutio) l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluciona teorija; 1. podvrgavanje zakonima razvit...
  Pregleda 17
 • Ekspromptno
  (lat. expromptus gotov, pri ruci) bez pripreme, iznenada, odjednom...
  Pregleda 17
 • Elektro-kinetičan
  (grč. elektron, kineo krećem) proizveden elektricitetom u kretanju....
  Pregleda 17
 • Emptor
  (lat. emptor) prav. kupac....
  Pregleda 17
 • Epanastrofa
  (grč. epanastrophe) poet. izmena mesta reči, premeštanje reči, npr.: sumnje nema, mesto: nema sumnje; figura u kojoj s...
  Pregleda 17
 • Erotematički
  (grč. erotemati-kos u vidu pitanja, erotema pitano, pitanje) zove se nastavim metod u kome jedan pita a drugi odgova...
  Pregleda 17
 • Eupraksija
  (grč. eupraxia, euprasso učinim, uradim) dobro raćenje, uspeh u radu, dobro i povoljno stanje....
  Pregleda 17
 • Evolucionigt(a)
  (lat. evolutio) pristalica evolucione teorije; up. evolucioni....
  Pregleda 17
 • Ekvatoreal
  (lat. aequare izjednačiti) astronomski dogled za određivanje deklinacije i rektascenzije jedne zvezde....
  Pregleda 17
 • Eksproprijator
  (lat. eh, proprius) onaj koji vrši eksproprijaciju....
  Pregleda 17
 • Elektro-kultura
  (grč. elektron, lat. cultura gajenje) uvećavanje žetvenog prinose poljoprivrednih proizvoda pomoću dejstva električne...
  Pregleda 17
 • Empcio
  (lat. emptio) prav. kupovanje, kupovina; kupovina, kupljena stvar....
  Pregleda 17
 • Epanodos
  (grč. epanodos povratak) ret. vraćanje glavnom predmetu posle malog udaljavanja od njega; ponavljanje reči obrnutim r...
  Pregleda 17
 • Erotizacija
  (grč. eros spolna ljubav) dovo-đenje u erotično stanje, povećanje erotič-nog nagona...
  Pregleda 17
 • Eurazija
  zajednički naziv za dva kontinenta: Evropu i Aziju....
  Pregleda 17
 • Evomirati
  (lat. evomere) med. povratiti, povraćati, bljuvati, izbljuvati....
  Pregleda 17
 • Ekvatorealan
  (nlat. aequatorealis) v. ekvatorijalan. ...
  Pregleda 17
 • Eksnronrijacija
  (nlat. expropriatio) prav. prisilno oduzimanje imovine od privatnih lica, u opštem interesu, naročito zemljišta, fabri...
  Pregleda 17
 • Elektrokucija
  (od elektro i egzekucija) izvršenje smrtne kazne pomoću električne stolice....
  Pregleda 17
 • EŠERIHIJA KOLI
  Ešerihija koli čini znatan deo fiziološke mikroflore crevnog trakta ljudi i životinja. Prvenstveno boravi u debelom crev...
  Pregleda 17