Sve reči na slovo F

Sve Reci na slovo F

 • Fanal
  (fr. fanal, grč. phanos luča, zublja) 1. kula svetilja; 2. znak (vatrom, dimom ili svetlošću); 3. voj. motka sa svetil...
  Pregleda 17
 • Filtrat
  (nlat. filtrum) proceđena tečnost, ceđenjem prečišćena tečnost, procedak....
  Pregleda 15
 • Fotoluminescencija
  (grč. phos, nlat. luminiscentia) fiz. zajedničko ime za fluores-cenciju i fosforescenciju....
  Pregleda 15
 • Fanatik
  (lat. fanum hram, svetilište, fa-naticus zanet, zanesen, van sebe od oduševljenja) čovek do krajnosti odan nekoj ideji...
  Pregleda 15
 • Fango
  (ital. fango) glib, blato, naročito vruće vulkansko blato; fango-kupanje kupanje u mineralnom blatu (protiv reumatizma...
  Pregleda 15
 • Fandango
  (šp. fandango) španski narodni ples u 3/4 takta, pri kome igrači udaraju u kastanjete....
  Pregleda 15
 • Fantazija
  (grč. phantasia) 1. mašta, uobra-zilja; maštarija, sanjarija; 2. muz. (ital. fantasia) kompozicija bogata sadržinom, ...
  Pregleda 15
 • Fantazira
  (grč. phantazein) 1. maštati, sanjariti, uobražavati, zanositi se; 2. med. biti u bunulu, buncati, bulazniti; 3. muz. ...
  Pregleda 15
 • Fotosenzibilitet
  (grč. phos gen. photos svetlost, lat. sensibilitas) svojstvo nekih materija da se menjaju pod uticajem zračenja (npr. ...
  Pregleda 15
 • Finansije
  (lat. finis, nlat. financia) pl. 1. državni prihodi, državno gazdinstvo, državna imovina; 2. imovno stanje pojedinaca...
  Pregleda 15
 • Finansijer
  (fr. financier) 1. finansijski službenik; 2. znalac nauke o finansijama; 3. onaj koji radi s novcem, bankar; 4. onaj k...
  Pregleda 15
 • Fanar
  (arap., ngrč. Phanari) grčki kvart u Carigradu (nazvan po kuli svetilji koja je u njemu); up. fanal. ...
  Pregleda 14
 • Filtracija
  (nlat. filtratio) ceđenje, proceđi-vanje, prečišćavanje ceđenjem....
  Pregleda 14
 • Fotomagnetizam
  (grč. phos, Magnes magnet) magnetizam izazvan dejstvom svetlosti....
  Pregleda 14
 • Fanatizam
  (lat. fanaticus zanet, zanesen) zanos, preterana odanost ili revnost, preterana zaslepljenost (za neku ideju, narod-no...
  Pregleda 14
 • Filtrirati
  (nlat. filtrare) cediti, procedi-ti, prečistiti ceđenjem....
  Pregleda 14
 • Fotometar
  (grč. phos, m^tron mera, merilo) opt. svetlomer, sprava za merenje jačine svetlosti. ...
  Pregleda 14
 • Favatizirati
  (lat. fanaticus) zaneti, zasle-piti, ludo zagrejati za što, učiniti nekog fana tačnim....
  Pregleda 14
 • Filtromanija
  (grč. phlltron ljubavni napitak, manla pomama, ludilo) ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
  Pregleda 14
 • Fotometrija
  (grč. phos, metria merenje) 1. fiz. merenje jačine svetlosti; određivanje i ispitivanje jačine i promena u jačini svet...
  Pregleda 14
 • Filharmonija
  (grč. phflos, harmonia sklad) 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za negovanje muzike i za ...
  Pregleda 14
 • Fotomitraljez
  (grč. phos, fr. mitrailleuse) avij. fotografski aparat s filmom koji se namesti na avion, mesto mitraljeza, i pri vež...
  Pregleda 14
 • Fanatičan
  (lat. fanaticus) zanet, zaslepljen, preterano zagrejan za što, mahnito odan čemu, naročito veri. ...
  Pregleda 14
 • Filhelen
  (grč. phllos, Hellen Grk) prijatelj Grka (ime onih koji su, 1821, pomagali Grke u borbi za slobodu i samostalnost)....
  Pregleda 14
 • Fotomontaža
  (grč. phos, fr. montage sklapanje) sastavljanje isečaka od više raznih slika u jednu novu zajedničku sliku, koja se po...
  Pregleda 14
 • Filhelenizam
  (grč. phflos, Hellen) prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
  Pregleda 14
 • Foton
  (grč. phos gen. photos) fiz. svetlosni kvant, svetlosni kvantum, najmanji delić svetlosti — shvatanje da je i svetlost...
  Pregleda 14
 • Filc
  (nem. Filz) pust, presovana materija od vlakana, dlake (zečje) i dr. za izradu šešira, domaćih cipela, ćebadi, odela i...
  Pregleda 14
 • Fotopsija
  (grč. phos, opsis viđenje) ned. svetlucanje pred očima (kao posledica unutrašnjih oboljenja oka)....
  Pregleda 14
 • Fanerogame
  (grč. phanerds vidljiv, očit, ga-mos svadba, brak) pl. vot. cvetnjače, cveto-noše (biljke sa vidljivim spolnim organi...
  Pregleda 14
 • Fildžan
  (pere. pingan, arap. fingan tur. fincan) šoljica za crnu kafu (bez drške)....
  Pregleda 14
 • Fotoreportaža
  (grč. phos, fr. reportage) snimanje aktuelnih događaja, osoba i sl. radi objavljivane u novinama i časopisima....
  Pregleda 14
 • Faneromeran
  (grč. phaneros, m^ros deo) koji se može raspoznati golim okom; naročito: kamen čiji se pojedini sastojci mogu razaznat...
  Pregleda 14
 • Fimoza
  (grč. phimosis suženje, zatvaranje nekog otvora na čovečjem telu) med. suže-nost kapice (muškog uda); fimozis femi-nar...
  Pregleda 14
 • Fotoreporter
  (grč. phos, fr. reporter) saradnik novina ili časopisa koji vrši reportažu....
  Pregleda 14
 • Finalan
  (lat. finis granica, kraj, svrha, finalis) završni, krajnji, konačni; svrhov-ni, svrhni (v. kauza finalis; up. kauza e...
  Pregleda 14
 • Foto-robot
  portret izrađen na osnovu opisa; upotrebljava se u kriminalistici za pronalaženje delinkvenata...
  Pregleda 14
 • Formant
  (lat. formare, formans uobličavaju-ći) lingv. 1. neodređeni glas usne šupljine koji služi kao pratilac običnog glasa; ...
  Pregleda 14
 • Finale
  (lat. finale) 1. završetak, kraj; 2. muz. završni komad, završna pesma; završni stav u višesatnom muzičkom komadu; zav...
  Pregleda 14
 • Fantazma
  (grč. phantasma) slika stvorena maštom, varljiva slika, utvara, priviđenje, avet; fantom....
  Pregleda 14
 • Finalizam
  (lat. finis kraj, finalis) fil. učenje da je svako zbivanje, i u psihičkoj i u biološkoj stvarnosti, određeno izvesnim...
  Pregleda 14
 • Fotoseter
  (grč. photos, eng. setter slagač) jedna od najmodernijih štamparskih tehnika; fotoslog. ...
  Pregleda 14
 • Fantazmagorija
  (grč. phantasma pričina; predstava, agora skup) veština prikazi-vanja avetinja i dr. pomoću optičkih sprava; opsena, ...
  Pregleda 14
 • Finans
  (lat. finis granica, kraj, fr. finance) finansijski službenik (stražar) koji suzbija krijumčarenje i stara se o priku-...
  Pregleda 14
 • Fotosinteza
  (grč. phos gen. photos, sinteza) bog. proces u kome biljka uzima ugljen-dioksid preko svojih zelenih delova....
  Pregleda 14
 • Fantazmoskopija
  (grč. phantasma, skopeo posmatram) psih. priviđenje, vrsta ludila kod koga bolesnik vidi aveti i sl. ...
  Pregleda 14
 • Fotoskijaterika
  (grč. phos, skia senka) nauka o svetlosti i senci...
  Pregleda 14
 • Fantastike
  (grč. phantastikos mašteni, uobraziljni; maštav) plod fantazije, ono što je stvoreno maštom, izmišljeno, čudnovato, ne...
  Pregleda 14