Sve reči na slovo F

Sve Reci na slovo F

 • Filmofil
  (eng. film, grč. phflos prijatelj) onaj koji voli film, prijatelj filma, ljubitelj filma. Ukoliko ste vi ljubitelj fil...
  Pregleda 7
 • Filmofob
  (eng. Št, grč. phobos strah) onaj koji ne voli film, protivnik filma, neprijatelj filma....
  Pregleda 7
 • Fakocistitis
  (grč. phakbs, kystis mehur) med. zapaljenje čahure očnog sočiva. ...
  Pregleda 7
 • Filoblaste
  (grč. phyllon list, blastos klica) pl. bot. biljke kod kojih se, pri klijanju, javljaju dva (dikotiledone) ili više (p...
  Pregleda 7
 • Fosil
  (lat. fossilis iskopan) geol. okamina, okamenotina, okamenjena biljka ili životinja (iz ranijih geoloških perioda); fi...
  Pregleda 7
 • Faksimil
  (lat. fac simile učini slično) veran snimak, verna kopija čijeg rukopisa (izrađena pomoću bakroreza, litografije i dr....
  Pregleda 7
 • Fosilan
  (lat. fossilis iskopan) kol. okamenjen, skamenjen, npr. fosilne biljke i životinje; fig. zastareo, starovremski....
  Pregleda 7
 • Faktaža
  (fr. factage) taksa za prenos robe, prenosnina; preduzeće za prenošenje robe....
  Pregleda 7
 • Filogeneza
  (grč. phylon pleme; rod, vrsta; genesis postanak) biol. razvitak vrste; geo-loški razvitak biljnih i životinjskih vrst...
  Pregleda 7
 • Fosilizacija
  (lat. fossilis) okamenjivanje, pretvaranje organizama u fosile...
  Pregleda 7
 • Faktis
  (fr. factice) laka pahuljičasta masa, zamena za kaučuk; dobiva se vulkanizovanjem biljnog uglja sumporom ili nekim nje...
  Pregleda 7
 • Filogenija
  (grč. phylon, gen- koren od glgnesthai postati, nastati) nauka o filoge-nezi, istorija razvitka biljnih i živo-tinjskih...
  Pregleda 7
 • Fosfati
  (grč. phosph6ros koji nosi svetlost, svetlonosan, koji donosi svetlost) hem. soli fosforne kiseline. ...
  Pregleda 7
 • Faktitiva
  (nlat. factitiva) pl. gram. uzročni glagoli, učinski glagoli (npr. be liti, belim — činiti da postane belo, za razliku...
  Pregleda 7
 • Filoginija
  (grč. philogynia) ljubav, strasna naklonost prema ženskom spolu; supr. mizoginija....
  Pregleda 7
 • Fosfidi
  (grč. phos svetlost, phero nosim, donosim) hem. jedinjenje fosfora sa nekim drugim elementom, metalima....
  Pregleda 7
 • Faktitivan
  (nlat. factitivus) koji stavlja u delatnost, učinski, uzročni; faktitivni glagoli gram. v. faktitiva. ...
  Pregleda 7
 • Filogonija
  (grč. philogynla, phflos koji voli, genos potomak, mladunče) ljubav prema deci, ljubav prema mladuncima....
  Pregleda 7
 • Fosfiti
  (grč. phos, phero) pl. hem. soli fos-foraste kiseline....
  Pregleda 7
 • Faktički
  (lat. factum) činjenički, stvaran, pravi; osnovan na činjenicama, dokazan činjenicama....
  Pregleda 7
 • Filodoksija
  (grč. philodoxla) slavoljublje, častoljublje....
  Pregleda 7
 • Fosfor
  (grč. phos, phero, phosphoros svetlonosan, koji nosi ili donosi svetlost) hem. „svetlonosac", elemenat, atomska masa ...
  Pregleda 7
 • Faktor
  (lat. facere činiti, factor) činilac, činitelj; poslovođa, nadzornik, delovođa (u štamparijama, fabrikama, rudnicima i...
  Pregleda 7
 • Filozof
  (grč. philosophos prijatelj mudrosti) mudrac, mudar čovek, čovek koji se posvetio istraživanju istine o svetu i životu...
  Pregleda 7
 • Fosforescencija
  (grč. phosphoros, nlat. phosphorescentla) svetljenje bez davanja osetne toplote i sagorevanja, svojstvo mnogih tela d...
  Pregleda 7
 • Faktorija
  (eng. factory) 1. fabrika; 2. veće trgovačke naselje u prekomorskim zemljama; mesto u udaljenim krajevima (npr. na sev...
  Pregleda 7
 • Filozofem
  (grč. philosophema) pitanje iz oblasti filozofije, filozofsko učenje (ili: tvrđenje, mišljenje, posmatranje)....
  Pregleda 7
 • Fosforescirati
  (nlat. phosphorescere) svet-lucati u mraku, svetleti bez davanja osetne toplote i sagorevanja....
  Pregleda 7
 • Filozofija
  (grč. philosophfa ljubav prema mudrosti) mudrost, naučni rad na izgrađivanju opšteg pogleda na svet i sam taj pogled n...
  Pregleda 7
 • Fosforit
  (grč. phos, phero) vrsta fosfata kreča, vrsta apatita, odlično sredstvo za đubrenje. ...
  Pregleda 7
 • Filozofira
  (grč. philosophem) baviti se filozofijom, umovati, misliti i istra-živati istinu o svetu i životu; težiti za saznanjem...
  Pregleda 7
 • Fosforna bronza
  legura (slitina) bakra, kalaja i fosfora (služi za izradu delova vatrenog oružja, nakita, otpornih ma-šinskih delova ...
  Pregleda 7
 • Filonus
  (grč. philos, omos vino) ljubitelj vina, veseli brat....
  Pregleda 7
 • Fotogeničan
  (grč. phos, gennao rađam, stvaram) 1. koji je proizveden svetlošću; koji proizvodi slike pomoću svetlosti; 2. koji dob...
  Pregleda 7
 • Falsifikat
  (nlat. falsificatum) krivotvorena stvar, patvorena stvar, lažno izdanje, lažna izrada....
  Pregleda 7
 • Filopatrija
  (grč. phllos, patra otadžbina, domovina) ljubav prema otadžbini, rodoljublje....
  Pregleda 7
 • Fotograver
  (grč. phos, fr. graveur) izrađi-vač slika u bakru. ...
  Pregleda 7
 • Falsifikator
  (nlat. falsificator) krivotvorilac, patvorilac, varalica....
  Pregleda 7
 • Filopedija
  (grč. philos, pais gen. paidos dečak) ljubav prema dečacima i vaspitanju....
  Pregleda 7
 • Fotogravira
  (grč. phos, fr. gravure) fotomehaničko slikanje i izrađivanje slika u bakru; heliogravira....
  Pregleda 7
 • Falsifikovati
  (nlat. falsificare) patvoriti, -Krivotvoriti, praviti lažne stvari (novac, svedočanstva i dr.)....
  Pregleda 7
 • Filopode
  (grč. phyllon list, pus gen. podos noga) pl. zool. listonošci (grupa najprostije građenih rakova)....
  Pregleda 7
 • Fotogram
  (grč. phos, gramma slika) slika prema kojoj se određuje veličina fotogra-fisanog predmeta; fotografske slika....
  Pregleda 7
 • Falso
  bordone (ital. falso bordone) kuz. pogrešna, jednolika pratnja, npr. u sekst-- akordima, ili kad razni glasovi imaju i...
  Pregleda 7
 • Filopozija
  (grč. philoposfa) ljubav prema piću, odanost pijančenju....
  Pregleda 7
 • Faltati
  (nem. falten) naborati, nabirati, nabrati, praviti bore....
  Pregleda 7
 • Filopolemičan
  (grč. philo-polemos koji voli rat, ratoboran) koji voli da se kavži, da polemiše....
  Pregleda 7
 • Fotografisati
  (grč. phos, grapho pišem, crtam, slikam) praviti fotografske snimke; fig. verno predstavljati ili opisati (koga ili št...
  Pregleda 7