Sve reči na slovo F

Sve Reci na slovo F

 • Falus
  (grč. phallds napravljen muški ud) muški spolni ud; naročito: muški ud napravljen od crvene kože koji se, kao simbol s...
  Pregleda 7
 • Filopsihija
  (grč. philopsychla) ljubav prema životu, plašljivost....
  Pregleda 7
 • Fotografometar
  (grč. phos, grapho, metron) instrument za merenje osetljivosti na svetlost, koju pokazuju razni fotografski preparati...
  Pregleda 7
 • Falciforman
  (lat. faix ki. falcis srp, nlat. falciformis) srpast, u obliku srpa....
  Pregleda 7
 • Filoristija
  (grč. philoristia strast za određivanjem pojmova, philos, orizein ograniči-ti, pojmovno odrediti) sklonost objašnjavanj...
  Pregleda 7
 • Fotoelektron
  (grč. phos gen. photos svetlost, elektron) fiz. elektron emitovan iz neke materije pod uticajem svetlosti....
  Pregleda 7
 • Falcmašina
  (nem. Falzmaschine) mašina za savijanje hartije, savijalica....
  Pregleda 7
 • Filosarkija
  (grč. phflos, sarx gen. sarkos meso) ljubav prema mesu, sklonost putnom uživanju....
  Pregleda 7
 • Fotoefekat
  (grč. phos gen. photos, lat. effec-tus učin, učinak, posledica) fiz. svetlo-snoelektrični učin: ozrači li nad-ljubičast...
  Pregleda 7
 • Falcovati
  (nem. falzen) 1. previja™, previ-ti, savijati tabake hartije (kod knjigove-zaca); 2. žlebiti, P1ipiliti, npr. daske, c...
  Pregleda 7
 • Filosomatija
  (grč. phllos, soma gen. somatos telo) ljubav prema telu, preterivanje u nezi tela. ...
  Pregleda 7