Sve reči na slovo G

Sve reci na slovo g

 • Gastrorafija
  (grč. gaster, raphe šav) med. operacija koja se sastoji u šivenju želuca radi smanjivanja njegove zapremine; gastropl...
  Pregleda 6
 • Gigantizam
  (grč. gigas) ampon. veličina tela koja znatno premaša prosečnu veličinu čovečijeg tela; up. makrosomija....
  Pregleda 6
 • Gastrorea
  (grč. gaster, rheo tečem, curim) med. povraćanje sluzi iz obolelog želuca; prekomerno lučenje želudačnih sokova. ...
  Pregleda 6
 • Gigan ki rafi ja
  (grč. gigas, graphi-a) opisivanje ili istorija džinova; tip. postupak pri štampanju velikih plakata kada se normalan ...
  Pregleda 6
 • Gastroskop
  (grč. gaster, skopeo gledam) med. aparat za pregledanje želuca time što se njegova unutrašnjost osvetli....
  Pregleda 6
 • Gigantologija
  (grč. gigas, logia) nauka o džinovima uopšte, a naročito u životinjskom i biljnom svetu....
  Pregleda 6
 • Gastroskopija
  med. ispitivanje želuca i utrobe pomoću gastroskopa...
  Pregleda 6
 • Gigantomahija
  (grč. gigas, machia boj) boj giganata (omiljen predmet umetničkog prikazivanja)....
  Pregleda 6
 • Grabelaža
  (fr. grabelage) trg. čišćenje robe, trebljenje robe....
  Pregleda 6
 • Gastrospazmus
  (grč. gaster, spasmos grč) med. grč u želucu...
  Pregleda 6
 • Grav
  (fr. graves) 2. vrsta belog i crnog bordoskog vina, nazvana po kraju Grav u departmanu Žirond....
  Pregleda 6
 • Gastrostenoza
  (grč. gaster, stenos uzan) med. suženost želuca....
  Pregleda 6
 • Gravamen
  (lat. gravamen) prav. žalba, tužba; teret, namet; pl. gravamina....
  Pregleda 6
 • Gravancija
  (lat. gravare otežavati, gravan-tia) pl. prav. otežavajuće okolnosti....
  Pregleda 6
 • Gravat
  (lat. gravatus) prav. podnosilac žalbe, uvređeni; takođe: okrivljeni, osumnjičeni....
  Pregleda 6
 • Gidon
  (fr. guidon) barjačić (za ravnanje i davanje signala); mor. trouglasto bar jače; mušica, nišan na pušci; ručice, uprav...
  Pregleda 6
 • Gravacija
  (nlat. gravatio) prav. otežavanje, terećenje, opterećivanje....
  Pregleda 6
 • Gijoše
  (fr. guilloche) rad u vijugavim šarama; crtež izrađen u vijugavim šarama; izukrštana, isprepletana šara; up. gijo-šira...
  Pregleda 6
 • Grave
  (ital. grave) l. muz. ozbiljno, veoma lagano, svečano, dostojanstveno; gravemente....
  Pregleda 6
 • Gater
  (nem. Gatter) teh. u strugarama: mašin-ska višestruka okvirna testera sa više sečiva (do 10), koja balvan jednovremeno...
  Pregleda 6
 • Gijoširati
  (fr. guillocher) metalne površine ukrasiti simetrički graviranim linijama (pri štampanju hartija od vrednosti, menični...
  Pregleda 6
 • Graveolentan
  (lat. gravis težak, olere mirisati, graveolens) jaka i neprijatna mirisa....
  Pregleda 6
 • Gramaticar
  (grč. grammatikos) onaj koji proučava zakone jezika; poznavalac jezika; učitelj jezika; gramatik....
  Pregleda 6
 • Gatirati
  (nem. gatten, gattieren) razne vrste ruda, pre topljenja, izmešati tako da se dobije povoljnija prosečna sadržina i la...
  Pregleda 6
 • Gilda
  (nem. Gilde ceh, esnaf) srednjovekovni savez trgovaca ili zanatlija u zapadno] Evropi, esnaf, udruženje, društvo, orga...
  Pregleda 6
 • Graver
  (fr. graveur) rezač, onaj koji gravira (drvorezac, kamenorezac, čelikorezac, bakrorezac, pečatorezac)....
  Pregleda 6
 • Gatmetje
  (fr. gate-metier) trg. onaj koji kvari cenu robi dajući je jevtinije; fig. ošljar, rđav radnik, rđav zanatlija, majsto...
  Pregleda 6
 • Gravida
  (lat. gravida) trudna, teška, bremenita, zdetna žena....
  Pregleda 6
 • Gramaticki
  (lat. grammaticus) koji je u skladu sa zakonima i pravilima nauke o jeziku; up. gramatikalni. ...
  Pregleda 6
 • Grupirati
  (fr. grouper) skupiti, skupljati u gomilu, sastavljati u izvesnu celinu, skupinu; grupisati. ...
  Pregleda 6
 • Gatofobija
  (lat. catus mačka, grč. phobos strah) bolestan strah od mačaka. gatre (nem. Gater) gvozdene šipke u rešetki prozora; ...
  Pregleda 6
 • Gravidirati
  (lat. gravidare) oploditi, za-trudniti, obremeniti; zatrudneti, ostati bremena, biti u drugom stanju...
  Pregleda 6
 • Girozan
  (nlat. gyrosus) zavijen, prstenast....
  Pregleda 6
 • Gramofon
  (grč. gramma, phone glas) usavršeniji oblik fonografa, aparat kojim se čovečji glas ili topovi muzičkih instrumenata ...
  Pregleda 6
 • Galaktorea
  (grč. gala, rheo curim) med. bolesno povećanje lučenja mleka u dojke i njegovo curenje i kad dete ne sisa....
  Pregleda 6
 • Gran
  (lat. granum zrno, zrnce) zrno, grumi-čak; ranija jedinica za merenje malih težina, naročito u apoteci= 0,073 g; up. g...
  Pregleda 6
 • Gongorizam
  pretrpan slikama, bombastičan i suviše kitnjast stil, nazvan po špan-skom pesniku L. de Gongori (1561—1627)....
  Pregleda 6
 • Galaktoskop
  (grč. gala, skopem gledati) 1. aparat za ocenjivanje valjanosti i masnoće mleka prema stepenu njegove prozirnost; 2....
  Pregleda 6
 • Granalije
  (nlat. granalia) pl. metalna zrnca, metalna sačma, naročito granuliranjem isitnjeno gvožđe i bakar. ...
  Pregleda 6