Sve reči na slovo I

Sve reci na slovo I

 • Indeks
  (lat. index) pokazivač lista ili strane u knjizi; spisak, registar; kratka sadržina; pokazivač, skazaljka;mag. oznaka ...
  Pregleda 17
 • Ivkrepacija
  (lat. increpatio) grđenje, karanje, prekorevanje. ...
  Pregleda 16
 • Indefinitan
  (lat. indefinitus) neodređen, nejasan, nerazumljiv....
  Pregleda 16
 • Inflorescirati
  (nlat. inflorescere) procvetavati, procvetati, rascvetavati se. ...
  Pregleda 15
 • Imitabilan
  (lat. imitabilis) koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje....
  Pregleda 15
 • Independentan
  (lat. independens) nezavisan, samostalan, slobodan; sklon nezavisnosti ili samostalnosti....
  Pregleda 15
 • Influenca
  (nlat. influentia, ital. influenza) uticaj, upliv; fiz. električna influenca ili elektrostatička indukcija pojava kada...
  Pregleda 15
 • Indetermiiizam
  (lat. in determinatio određenje, opredeljenje) fil. učenje da je čovečja volja potpuno slobodna u svom opredelji-vanju...
  Pregleda 15
 • Indikativan
  (lat. indicativus) koji pokazuje, pokazni....
  Pregleda 15
 • Idiotija
  (grč. idiotes) med. blesavost, maloumnost, slaboumnost....
  Pregleda 15
 • Imobilan
  (lat. immobilis) nepokretan; nepomičan, postojan, nepokolebljiv, čvrst; voj. neopremljen, nespreman za rat; imobilan ...
  Pregleda 15
 • Indetermiiiran
  (nlat. indeterminatus) neodređen, neopredeljen; nerešen....
  Pregleda 15
 • Interdikt
  (lat. interdictum) zabrana; u katoličkom crkvenom pravu: obustava obavljanja svih crkvenih obreda (sem krštenja, krizm...
  Pregleda 15
 • Influksionist(a)
  (lat. inf luxus) fžg. pristalica influksizma....
  Pregleda 15
 • Identitet
  (nlat. identitas) istovetnost; zakon identiteta (nlat. principium identitas) log. svaki pojam, svaki predmet jeste ono...
  Pregleda 15
 • Individualan
  (lat. individualis) jedinčani, koji pripada jedinci ili pojedincu, koji se tiče jedinke ili pojedinca, pojedinačni, os...
  Pregleda 15
 • Idiotikon
  (grč. fdios) rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik; up. idiom. ...
  Pregleda 15
 • Imobilizirati
  (nlat. immobilisare) pokretno dobro ili imanje pretvoriti u nepokretno, proglasiti nepokretnim; napraviti nešto posto...
  Pregleda 15
 • Indetermiiista
  (lat. in, determinare odrediti, opredeliti) fil. pristalica učenja da je čovečja volja slobodna; up. indeter-minizam. ...
  Pregleda 15
 • Inkreti
  (lat. in crescere) biol. proizvodi žlezda s unutrašnjim lučenjem, hormoni. ...
  Pregleda 15
 • Interdiktor
  (nlat. interdictor) onaj koji zabranjuje, zabranilac. ...
  Pregleda 15
 • Influksus
  (lat. influxus) fiz. v. influenca; influksus fizikus (lat. influxus physi-cus) fizički uticaj (tj. uticaj tela na dušu...
  Pregleda 15
 • Idiotičan
  (grč. idiotikos) blesav, slabouman, malouman, tupoglav, duhovno ograničen...
  Pregleda 15
 • Imobilijaran
  (nlat. immobiliaris) nekret-ninski, nepokretnosni, nepokretan, sastavljen od nepokretnih dobara ~, imobilijar-na egzek...
  Pregleda 15
 • Indefenzus
  lat. indefensus) prav. nebranjen, kome nema pomoći. ...
  Pregleda 15
 • Inkriminacija
  (nlat. incriminatio) prav. okrivljavanje, okrivljenje, optužba....
  Pregleda 15
 • Interdikcija
  (lat. interdictio) zabrana, uskraćivanje, uskraćenje, ukidanje, lišavanje, lišenje....
  Pregleda 15
 • Informan
  (lat. informis) bezobličan, bez određenog oblika; ružan, nakaradan; bez reda, protivan redu...
  Pregleda 15
 • Idiotrof
  (grč. fdios, trophos hranilac) osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja....
  Pregleda 15
 • Imobilije
  (lat. immobilia se. bona) pl. nekretnine, nepokretnosti, nepokretna dobra, nepokretna imanja....
  Pregleda 15
 • Inkriminirati
  (nlat. incrimmari)npas okri-viti, okrivljavati, optužiti, optuži-vati....
  Pregleda 15
 • Interdiciran
  (lat. interdictus) prav. proglašen nesposobnim za samostalno upravljanje imovinom....
  Pregleda 15
 • Idiotski
  (grč. idiotes) blesavački....
  Pregleda 15
 • Imobilitet
  (lat. immobilitas) nepokretnost, nepomičnost; nepromenljivost, stalnost; med. ukočenost....
  Pregleda 15
 • Indefinitum
  (lat. indefinitum) gram. neodređena zamenila....
  Pregleda 15
 • Inkrustat
  (lat. incrustatum) telo iz životinjskog ili bil>nog carstva koje je prevučeno kamenastom ili kalcitnom korom; kamen i...
  Pregleda 15
 • Interdicirati
  (lat. interdicere) zabraniti, uskratiti; zabraniti slobodno raspolaganje svojom imovinom....
  Pregleda 15
 • Informativ
  (nlat. informativum) prav. v. informat. ...
  Pregleda 15
 • Idila
  (grč. eidyllion sličica) poet. pesnička vrsta koja prikazuje i slika prirodan, zadovoljan i spokojan život ljudi u pri...
  Pregleda 15
 • Idiofoni instrumenti
  (grč. fdios svoj, vlastiti, fone glas)d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni (kastanjet...
  Pregleda 15
 • Imoralan
  (nlat. immoralis) protivan moralu, nemoralan; razvratan...
  Pregleda 15
 • Indecentan
  (lat. indecens) nepriličan, nepristojan, bezobrazan....
  Pregleda 15
 • Inkrustacija
  (lat. incrustatio) hvatanje kamenaste kore, kamena kora; hvatanje kalcitne obloge na organskim i anorganskim telima koj...
  Pregleda 15
 • Interegnum
  (lat. interregnum) vreme od smrti ili silaska s prestola jednog vla-daoca pa do stupanja na presto drugog vladaoca, m...
  Pregleda 15
 • Idiohromatski
  (grč. idios, chroma boja) koji ima svoju sopstvenu boju; idiohromatske rude nam. rude kod kojih je boja bitno svojstvo...
  Pregleda 15
 • Imoralizam
  (nlat. immoralis) fil. stanovište „s one strane dobra i zla", to jest, uzevši relativno: s one strane onoga što se sad...
  Pregleda 15
 • Indecizivan
  (nlat. indecisivus) koji ne rešava, koji ne odlučuje, neodlučujući....
  Pregleda 15
 • Informativan
  (nlat. informativus) obave-stan, obaveštavan, koji služi za obaveštenje, obaveštajan, poučljiv; informa-TIVNJG list l...
  Pregleda 14