Sve reči na slovo I

Sve reci na slovo I

 • Irelevancija
  (nlat. irrelevantia) neznatnost, beznačajnost, sićušnost; irelevantnost; pl. beznačajne, neznatne, sićušne stvari. ...
  Pregleda 6
 • Izohronizam
  (grč. isos, chronos) istovreme-nost, jednakovremenost, podjednaka dužina trajanja; naročito: jednako trajanje oscilaci...
  Pregleda 6
 • Improvizacije
  (nlat. improvisatio) činjenje (ili: rađenje) bez pripreme; držanje govora, pisanje pesme, recitovanje, glumljenje, pev...
  Pregleda 6
 • Inegzaktan
  (nlat. inexactus) nehatan, nemaran, nebrižljiv; pogrešan, netačan....
  Pregleda 6
 • Insolacija
  (lat. sol sunce, insolatio) sunčanje, iznošenje na sunce, izlaganje suncu; med. sunčani udar, sunčanica....
  Pregleda 6
 • Intestinalan
  (nlat. intestinalis) utrobni;.intestinalni ton med. šum u crevima koji se može čuti pomoću lekarske slušalice....
  Pregleda 6
 • Ireligiozan
  (lat. irreligiosus) bezveran, koji nema vere, nepobožan, bezbožan...
  Pregleda 6
 • Institucija
  (lat. Institutiones) pl. uputstva, deo Korpus jurne, delo koje sadrži pregled rimskog prava i koje je, za cara Justini...
  Pregleda 6
 • Izrailj
  (hebr. Jisrael „onaj koji se bori za boga") 1. počasno ime Jakova i njegovih potomaka; 2. carstvo Izrailja i to: a) sv...
  Pregleda 6
 • Improvizirao
  (ital. improvisare) učiniti (ili: raditi, činiti, uraditi) bez prethodnog pripremanje; stastaviti nešto na brzu ruku (...
  Pregleda 6
 • Inegzigibilitet
  (nlat. inexigibilitas) nemogućnost potraživanja, zahtevanja, nepo-tražljivost....
  Pregleda 6
 • Insolventav
  (nlat. insolvens) trg. koji ne može da vrši plaćanje, bez sredstava za plaćanje; proglasiti pro insolvente (lat. pro i...
  Pregleda 6
 • Intestinum
  (lat. intestinum) znat. crevo; in-testina utroba....
  Pregleda 6
 • Izrailjac
  (hebr. Jisrael) potomak Izrailja, tj. člana jevrejskog naroda, Jevrejin....
  Pregleda 6
 • Improperije
  (lat. improprius) pl. delovi liturgije na Veliki petak u katoličkoj crkvi: žalbe Spasitelja zbog nevernosti njegovog n...
  Pregleda 6
 • Inegzistencija
  (nlat. inexistentia) nepostojanje....
  Pregleda 6
 • Insolvencija
  (nlat. insolventia)ijw. nesposobnost plaćanja, obustavljanje plaćanja obaveza...
  Pregleda 6
 • Initima
  (lat. intimus) l. unutrašnji, skriveni sadržaj duševnog života pojedinca; skrivena misao, želja; skriven, zatvoren nač...
  Pregleda 6
 • Irena
  (grč. eirene mir) mit. jedna hora, kći Zevsa i Temide, boginja- mira i sloge; Eirena; astr. asteroid otkriven 1851...
  Pregleda 6
 • Izurija
  (grč. isos, uron mokraća) med. izbacivanje svakog dana podjednake količine mokraće....
  Pregleda 6
 • Improporcija
  (nlat. improportio) nesrazme-ra, nesrazmernost....
  Pregleda 6
 • Ineditum
  (lat. ineditum) još neobjavljen, ili: ranije neobjavljeni spis, anegdota; pl. inedita. ...
  Pregleda 6
 • Insolentan
  (lat. insolens) nepristojan, neskroman, obestan, drzak, naduven, onakav kakav ne treba biti...
  Pregleda 6
 • Irenarhija
  (grč. eirene mir, archfa vladavina) mirovni sud; vladavina mira i reda. ireneje (grč. eirene mir) pl. pesme o miru, m...
  Pregleda 6
 • Ijakho
  (grč. lakhos) mistično ime boga Baha u Atini i Eleuzini; svečano klicanje i pevanje u slavu Baha, praćeno orgijskim pl...
  Pregleda 6
 • Improprijacija
  (nlat. impropriatio) prav. prisvajanje, prisvojenje; davanje crkvenih dobara u leno....
  Pregleda 6
 • Inedifikacija
  (lat. ineadificatio) zidanje na tuđem zemljištu. ...
  Pregleda 6
 • Insolencija
  (lat. insolentia) nepristojnost, drskost, oholost, naduvenost...
  Pregleda 6
 • Intimat
  (lat. intimatum) visoka naredba, naredba sa najvišeg mesta....
  Pregleda 6
 • Irenika
  (grč. eirene mir) teol. nauka o miru, učenje o miru. ...
  Pregleda 6
 • Ijamatologija
  (grč. fama lek, 1o^a)med. nauka o sredstvima za lečenje, nauka o lekovima....
  Pregleda 6
 • Inekvalan
  (lat. inaequalis) neravan, nejednak, različit....
  Pregleda 6
 • Insolidan
  (lat. insolidus) neodrživ, bez čvrstine, slab; nepouzdan, sumnjiv....
  Pregleda 6
 • Intimacija
  (nlat. intimatio) objavljivane....
  Pregleda 6
 • Ireparabilan
  (fr. irreparable) nepopravljiv, nenadoknadiv, nepovrativ. ...
  Pregleda 6
 • Ijatralipt
  (grč. iatraleiptes) lekar koji leči mastima, tj. pomazivanjem spolja....
  Pregleda 6
 • Impuberes
  (lat. impuberes) pl. prav. nestasali za ženidbu, nestasale za udaju, nedorasli, nesazreli za ženidbu....
  Pregleda 6
 • Inekspertan
  (lat. inexpertus) neiskusan, nevičan, neoproban....
  Pregleda 6
 • Insolirati
  (lat. insolare) izlagati suncu, sunčati, iznositi na sunce, sušiti na suncu; up. insolacija. ...
  Pregleda 6
 • Iresistibilan
  (nlat. irresistibilis) kome se ne može odoleti, neodoljiv...
  Pregleda 6
 • Ijatraliptika
  (grč. iatros lekar, aleipho mažem) med. veština lečenja mastima; nauka o lečenju bolesti mastima i drugim spoljnim lek...
  Pregleda 6
 • Impubertet
  (nlat. impubertas) neodraslost, nestasalost, nesposobnost za ženidbu (ili: udaju)....
  Pregleda 6
 • Ineksplorabilan
  (nlat. inexplorabilis) neistražljiv, neispitljiv, neproučljiv...
  Pregleda 6
 • In solutum
  (lat. in solutum) trg. primiti ili dati nešto na ime plaćanja ili mesto plaćanja u gotovom novcu....
  Pregleda 6
 • Intimus
  (lat. intimus) prisni prijatelj....
  Pregleda 6
 • Irespektuozan
  (nlat. irrespectuosus) koji ne ukazuje, koji ne odaje poštovanje. ...
  Pregleda 6
 • Ijatrarhija
  (grč. iatros lekar, archo vladam) vladavina lekara, lekarska sila....
  Pregleda 6
 • Impugnacija
  (lat. impugnatio) pobijanje, osporavanje, napadanje razlozima; impugnacioni spis prav. spis kojim se pobijaju dokazi p...
  Pregleda 6