Sve reči na slovo J

Sve reci na slovo J

 • Jansenisti
  pl. sledbenici i pristalice učenja jansenizma....
  Pregleda 17
 • Jektikacija
  (nlat. jecticatio) med. bacakanje, trzanje, svako nepravilno kretanje tela u nekim bolestima; drhtanje bila; vrsta pa...
  Pregleda 17
 • Jang
  (kin. yang) pozitivni princip, načelo dobra, u kineskoj filozofiji; supr. jin...
  Pregleda 16
 • Janičarska muzika
  vojna muzika u Turskoj, čiji su neki instrumenti uvedeni u vojne muzike i na Zapadu; otuda: svaka potpuna vojna muzik...
  Pregleda 16
 • Javka
  (rus. nvka) 1. ugovorena tajna reč, rečenica ili kakav znak za raspoznavanje koji se upotrebljava u stražarskoj službi...
  Pregleda 15
 • Jazidžija
  (tur. yazici) pisar....
  Pregleda 15
 • Jakobivski
  (fr. jacobin) koji se tiče jakobinaca, koji radi kao jakobinci; radikalan u zahtevima za slobodom i jednakošću, oduše...
  Pregleda 15
 • Jarovizacija
  (rus.) agrotehnička priprema semena poljoprivrednih kultura pre setve radi ubrzanje njihova razvitka i po-većanja pri...
  Pregleda 15
 • Jacea
  (nlat. jasea) bog. dan i noć, sirotica; jacee herba (nlat. jaseae herba) med. suvo lip!će sirotice koje se upotrebljav...
  Pregleda 15
 • Jacentan
  (lat. jasege ležati, jacens) prav. koji leži, ostavl>en, napušten, bez gospodara ili bez naslednika, npr. jacentno ima...
  Pregleda 15
 • Jabana
  (tur. yabana pustinja, divl>ina) tuđina, inostranstvo; jalovina, neobrađivana zemlja...
  Pregleda 15
 • Jabandžija
  (tur. yabanci) stranac, tuđin....
  Pregleda 15
 • Jabiru
  (braz. jabiru, jaburu) zovi. barske ptica Južne Amerike, slična čaplji, samo znatno veća....
  Pregleda 15
 • Javaš
  (tur. yava$) blago, sporo; polako, lagano, tiho; javaš, javaš! samo polako! im. slab, mek duvan....
  Pregleda 14
 • Jagluk
  (tur. yaglik) rubac, marama, maramica....
  Pregleda 14
 • Jagma
  (tur. yagma) plen, pljačka, grabljenje, otimanje, pljačkanje....
  Pregleda 14
 • Jago
  (šp., port. Jago) lice u Šekspirovoj tragediji „Otelo", čije su spletke i intrige dovele do tragične propasti (katastr...
  Pregleda 14
 • Jaguar
  (braz. jagoara) zool. krvoločne životinja iz roda mačaka, američki tigar. ...
  Pregleda 14
 • Jazija
  (tur. yazi od yazmak pisati) pismo, pisanje, natpis, list pisane hartije....
  Pregleda 14
 • Jaija
  (tur. uaua) pešak; rod vojske u staroj Turskoj — pešadija....
  Pregleda 14
 • Jemstvo
  (rus. zemstvo) oblasna ili sreska skupština u carskoj Rusiji, ustanovljena reformom od 1864. god. ...
  Pregleda 14
 • Jaka
  (tur. yaka) okovratnik, kragna; deo ženske narodne nošnje koji se nosi preko ramena....
  Pregleda 14
 • Jakaranda
  (braz. jacaranda) vrsta južnoameričkog drveća, slična akacijama, sa velikim zvoncastim ili čahurastim cvetovima (drvo ...
  Pregleda 14
 • Jakna
  (nem. Jacke) kratak ženski ili muški gornji kaput....
  Pregleda 14
 • Jakobinizam
  (fr. jacobin) stranka i političko shvatanje jakobinaca; čežnja za slobodom i jednakošću, radikalnost u zahte-vima za ...
  Pregleda 14
 • Jakobinci
  (fr. jacobins) pl. 1. po mestu gde su se sastajali, ranijem dominikanskom manastiru sv. Jakoba u Parizu, nazvani člano...
  Pregleda 14
 • Jakov
  po Bibliji unuk Avramov i sin Isa-kov. Imao dvanaest sinova koji se smatraju pravcima izraelskih plemena....
  Pregleda 14
 • Jakos
  ned. vrsta osipnog oboljenja, naročito odomaćena u Africi....
  Pregleda 14
 • Jaktancija
  (lat. jactantia) hvadisanje, razmetanje, razbacivanje....
  Pregleda 14
 • Jakulator
  (lat. jaculator) bacač, praćkaš, strelac, džilitaš; kod starih Rimljana: vojnik naoružan kopljem....
  Pregleda 14
 • Jakut
  1. kožom obložena drvena lađa u istočnom Sibiru, nazvane po tursko-- tatarskom plemenu Jakuti. (grč. yakindos, tur. ...
  Pregleda 14
 • Jalija
  (tur. yah obala) pust, prazan prostor uz rečnu ili morsku obalu; obala; poveće prazno mesto na periferiji grada; polje...
  Pregleda 14
 • Jamavas
  istočnoindijski taft sa zlatnim i svilenim cvetovima....
  Pregleda 14
 • Jamak
  (tur. yamak pomoćnik) pomoćnik u poslu, majstorov pomoćnik, kalfa; regrut u janičarskoj vojsci; barjaktarev zamenik....
  Pregleda 14
 • Jamb
  (grč. fambos) poet. stihovna stopa koja se sastoji od jednog kratkog i jednog dugog sloga: i-, bio odomaćen u pesmama...
  Pregleda 14
 • Japija
  (tur. yapi) drveni građevinski materijal; građa; telesna građa....
  Pregleda 14
 • Janičar
  (tur. yeniceri nova vojska, vojnik nove vojske) vojnik turske milicije koju je 1329. ustanovio Orkan od mladih i zdrav...
  Pregleda 14
 • Jansenizam
  teol. učenje holandskog teologa i biskupa Kornelijusa Jansena (1585 — 1638), koji je, u svojoj knjizi „Augustinus", u...
  Pregleda 14
 • Januar
  (lat. Janus, januarius) „Janusov mesec", tj. mesec kojim godina počinje, zimski mesec, siječanj; ima 31 dan....
  Pregleda 14
 • Janus
  (lat. Janus) mit. staroitalsko i rimsko božanstvo, najpre bog sunca, docnije bog godine, bog rata i mira, vremena i sv...
  Pregleda 14
 • Jogunast
  (tur. yogun) tvrdoglav, svojeglav, samovoljan....
  Pregleda 14
 • Japet
  (grč. lapetos) mit. jedan od gigana, sin Uranov i Gejin, brat Kronov, otac Prometejev, Epimetejev, Atlasov i uopšte ce...
  Pregleda 14
 • Japundže
  (tur. yapunca, yapinca) ogrtač, protiv kiše i snega, kišna kabanica....
  Pregleda 14
 • Jaramaz
  (tur. yaramaz) nevaljalac, besposličar; nepristojan, nestašan; zlikovac....
  Pregleda 14
 • Jaran
  (pere. uag) drug, prijatelj, povratim, ljubimac, ljubavnik, dragan; pomoćnik....
  Pregleda 14
 • Jard
  (eng. yard) engleska mera za dužinu od Z eng. stope=0,91439 t....
  Pregleda 14
 • Jarma
  (tur. yarma) krupno samleveno žito kao stočna hrana, prekrupa...
  Pregleda 14
 • Jantar
  (rus. nntarB) min. v. ćilibar; bog. glatki bor....
  Pregleda 14