Sve reči na slovo K

Sve reci na slovo K

 • Kateterizirati
  (grč. katheter) ispuštati za-držanu mokraću pomoću katetra....
  Pregleda 16
 • Kanon
  (grč. kanon, lat. sapop) pravilo, propis, merile, uzor; crkvena odluka, crkveni zakon; zbir knjiga ili spisa koje je n...
  Pregleda 15
 • Kvintet
  (ital. quintetto) muzički komad za pet glasova ili pet instrumenata...
  Pregleda 15
 • Kriminoetiologija
  (lat. crimen, criminis, grč. aitia uzrok, povod, logos) nauka koja ispituje uzroke zločina....
  Pregleda 15
 • Kustodija
  (lat. custodio) čuvanje, nadzor, stražarenje, zatvor, tamnica....
  Pregleda 15
 • Kvintilion
  (lat. quintus peti) broj 1018 (u Francuskoj i SAD) ili broj 1030 (u Engleskoj i Nemačkoj)....
  Pregleda 15
 • Konstitutivna naredba
  prav. naredba kojom se nekome daju izvesna prava (dozvole, povlastice i sl.)....
  Pregleda 15
 • Kustodija honesta
  (lat. custodia honesta) prav. kazna lišenja slobode koja ne lišava časti, naročito za manje političke krivice (naš pr...
  Pregleda 15
 • Konstitutor
  (lat. constitutor) raspoređivač, uređivač, osnivač....
  Pregleda 15
 • Kabala
  (hebr. kabbalah) jevrejske tajno učenje, religijsko i filozofsko, čija je osnova istočnjačke učenje o emanaciji; vešti...
  Pregleda 14
 • Kaliban
  (Caliban) u Šekspirovoj „Buri": čudovište koje samo upola liči na čoveka (protivnost Arijelu); fig. grubo i neotesa-no...
  Pregleda 14
 • Kardiometar
  (grč. kardi-a, metron mera, merilo) med. instrumenat za merenje sile srčane radnje....
  Pregleda 14
 • Kateta
  (grč. kathete uspravnica, uspravna linija, kathiemi spuštam) geoa. strana u pravouglom trouglu koja sa drugom stranom ...
  Pregleda 14
 • Kozer
  (fr. causeur) čovek koji ume i voli lepo i zanimljivo da priča, pričalo, ćaskalo....
  Pregleda 14
 • Komika
  (grč. komos terevenke, pijanka, veselje, komikos šaljiv, smešan) ono što je smešno, što izaziva smeh; sposobnost da s...
  Pregleda 14
 • Kongregirati
  (lat. congregare) sabrati, udružiti, sjediniti, skupiti....
  Pregleda 14
 • Konstitutivan
  (nlat. constitutivus) određen, utvrđen, osnovni, bitan, objektivno važe-ći; sastavan, sastavni; up. regulativni....
  Pregleda 14
 • Konfirmanda
  (lat. confirmanda) devojčica koja se proglašava crkveno punoletnom; up. konfirmand. ...
  Pregleda 14
 • Koroborancije
  (lat. corroborantia) pl. med. sredstva za okrepljenje i jačanje....
  Pregleda 14
 • Kubura
  (tur.) 1. mala puška (pištolj); 2. kožna torba, pričvršćena uz sedlo, u kojoj se drži mala puška; 3. uzan hodnik; 4. k...
  Pregleda 14
 • Kabaler
  (fr. cabaleur) spletkar, spletkaš, up. kabalist....
  Pregleda 14
 • Kanonada
  (fr. canonade) pucanje (ili: bi-jenje, gađanje) iz topova, topovska paljba, gruvanje topova, bombardovanje....
  Pregleda 14
 • Kardioneuroza
  (grč. kardi-a, neuron živac) med. nervoza srca...
  Pregleda 14
 • Katetar
  (grč. katheter ono što se spušta) med. valjčasta cev od kaučuka ili metala koja se uvlači kroz mokraćnu cev u mokraćni...
  Pregleda 14
 • Kozerija
  (fr. causerie) razgovaranje, ćaskanje, pričanje; predavanje ili napis više zabavnog nego ozbiljnog i strogo naučnog k...
  Pregleda 14
 • Komikscija
  (nlat. commixtio) mešanje; primesa; smesa; komikstura. ...
  Pregleda 14
 • Kongres
  (lat. congressus) skupština, skup, zbor, sastanak radi dogovaranja i savetovanja o zajedničkim poslovima; naročito: sa...
  Pregleda 14
 • Konfirmativan
  (nlat. confirmativus) potvrdan, kojim se potvrđuje. ...
  Pregleda 14
 • Koroborativ
  (lat. corroborativum) med. sredstvo za okrepljenje i jačanje....
  Pregleda 14
 • Kriminolog
  (lat. crimen, grč. logos reč, govor) onaj koji se bavi kriminologijom, stručnjak u kriminologiji; kriminalist....
  Pregleda 14
 • Kuvada
  (fr. couvade ležanje) eš. veoma rasprostranjen običaj da se muškarac, kad mu se rodi dete, ponaša u svemu kao da ga je ...
  Pregleda 14
 • Kabalero
  (šp. caballero) vitez, gospodin; kavaljer. ...
  Pregleda 14
 • Kaliblefaron
  (grč. kallos lepota, blepha-ron očni kapak) sredstvo za ulepšavanje trepavica....
  Pregleda 14
 • Kanonenfuter
  (nem. Kanonenfutter) „hrana za topove", podrugljiv izraz za vojnike koji su žrtve topovskih zrna (fr. chaire a sapop =...
  Pregleda 14
 • Kardiopalmija
  (grč. kardia, palnios skakanje, drhtanje) med. kucanje srca. ...
  Pregleda 14
 • Kateterizam
  (grč. katheter) med. ispuštanje zadržane mokraće uvlačenjem katetra u mokraćni mehur....
  Pregleda 14
 • Kvintirati
  (fr. quinter) muz. svirati u kvin-tama; žigosati metal, naročito zlato i srebro....
  Pregleda 14
 • Kozirati
  (fr. causer) pričati, ćaskati....
  Pregleda 14
 • Komilitoii
  (lat. commilito) pl. saborci, braća po oružju, ratni drugovi; školski drugovi....
  Pregleda 14
 • Kongresija
  (lat. congressio) sastajanje, sastanak....
  Pregleda 14
 • Konfirmacija
  (lat. confirmatio) kod protestanata i katolika: svečan čin potvrđi-vanja crkvenog punoletstva i puštanja prvoj pričesti...
  Pregleda 14
 • Koroboracija
  (lat. corroboratio) jačanje, okrepljivanje, okrepljenje, snaženje....
  Pregleda 14
 • Kriminologija
  (lat. crimen zločin, grč. logfa) nauka o zločinu, tj. naučio ispitivanje zločina s obzirom na okolnosti pod kojima je ...
  Pregleda 14
 • Kuveza
  (fr. couveuse) med. grejalica, „kvoč-ka", aparat za zagrevanje pre vremena rođene i slabunjavo dece pomoću gasa ili el...
  Pregleda 14
 • Kabaleta
  (ital. cabaletta) muz. naročito prijatan i milozvučan umetak u većim muzičkim delima, u ariji ili kavatini italijanski...
  Pregleda 14
 • Kalibrenik
  (fr. calibre, ital. calibro) sprava za merenje kalibra cevi lakog vatrenog oružja i artiljerijskih zrna....
  Pregleda 14
 • Kanonizacija
  (grč. kanonfzo) proglašavanje nekoga ili nečega svetim, uvršćenje u red svetaca, posvećivanje....
  Pregleda 14
 • Kardiopatija
  (grč. kardi-a, pathos bol) med. bolest srca, bol srca...
  Pregleda 14