Sve reči na slovo K

Sve reci na slovo K

 • Kolale
  (nlat. collapsus) med. nagla malaksalost, naglo opadanje životne energije posle jakog gubitka krvi i bolesti koje iscr...
  Pregleda 4
 • Kompas
  (lat. sit, passus) sprava, u obliku kutije, sa magnetnom iglom, služi za određivanje strana sveta (busola); fig. snal...
  Pregleda 4
 • Koneksa
  (lat. soppeha) pl. spojene stvari, stvari koje su u međusobnoj vezi....
  Pregleda 4
 • Kontencija
  (lat. contentio) naprezanje, napor; spor, raspre, svađa....
  Pregleda 4
 • Koncept
  (lat. conceptus) 2. pojam; sposobnost shvatanja, moćpojimanja; izleći iz koncep-ta izgubiti vezu misli, pobrkati misli...
  Pregleda 4
 • Kancer
  (lat. sapseg) zool. rak; astr. Rak (sazvežđe); med. rak (bolest)....
  Pregleda 4
 • Konzervator
  (lat. conservator) nadzornik, čuvar; onaj koji održava u redu umetničke stvari, starine, naučne zbirke i sl....
  Pregleda 4
 • Kontinirati
  (lat. continere) sadržavati, obuhvatati, biti u vezi; kontinirati se uzdržavati se, umeravati se....
  Pregleda 4
 • Kap
  Kap
  (fr. cap, ital. capo, lat. caput glava) predgorje, rt, svaki deo obale koji se spušta strmo u vodu....
  Pregleda 4
 • Klakson
  (eng. clack škljocati, lat. sonus glas) zvučni signalni, alarmni uređaj, sirena....
  Pregleda 4
 • Konzilijum
  (lat. consilium) savet, predlog; savetovanje, većanje....
  Pregleda 4
 • Keratotomija
  (grč. keras, temno) med. probadanje rožnjače, prosecanje rožnjače....
  Pregleda 4
 • Kolegij(um)
  (lat. collegium) društvo (ili: skup) osoba koje su međusobno vezane istim zvanjem, npr. svi nastavnici jedne škole, ...
  Pregleda 4
 • Koncesionar
  (nlat. concessionarius) onaj koji ima koncesiju (povlasticu), povlašćeni, povlastičar....
  Pregleda 4