Sve reči na slovo L

Sve reci na slovo L

 • Loce
  (nem. Lotse) brodar koji, kao dobar poznavalac vodenih puteva, sprovodi lađe kroz opasna mesta; loc. ...
  Pregleda 17
 • Lumpen-proletarijat
  (nem. Lump odrpanac, golja, lat. proletarius građanin najnižeg reda) 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo...
  Pregleda 17
 • Levada
  (fr. levade) u jahanju: kada se konj visoko propne, a prednje noge skupi, tako da telo pri tom za kratko vreme nepokr...
  Pregleda 17
 • Liberalizacija
  (lat. liber slobodan) proces oslobađanja spoljne trgovine od ograničenja koja sputavaju njen slobodni razvoj; oslobađ...
  Pregleda 17
 • Levantski
  (ital. levante) istočnjački, koji potiče sa Istoka ili pripada Istoku; levantski vetrovi žestoki zapadni vetrovi na ob...
  Pregleda 17
 • Leve
  (fr. levše) dizanje, podizanje; zbiranje, sabiranje (useva); pozivanje u vojsku; ustanak; leve an mas (fr. levee en m...
  Pregleda 17
 • Lev
  Lev
  (bug.) novčana jedinica u Bugarskoj od 100 stotinki....
  Pregleda 16
 • Libelirati
  (lat. libellus) 2. prav. podneti (ili: podnositi) pismenu molbu ili tužbu....
  Pregleda 16
 • Loci
  (lat. loci, locus) pl. mesta; ad loka (lat. ad loca) na svoja mesta sedite; loci memorijales (lat. loci memoriales) me...
  Pregleda 16
 • Lumperaj
  (nem. Lump) pijanka, pijančenje, terevenke....
  Pregleda 16
 • Leva manu
  (lat. laeva manu) muz. levom rukom....
  Pregleda 16
 • Liberal
  (lat. liberalis) čovek slobodouman i napredak; član liberalne stranke....
  Pregleda 16
 • Lumpovati
  (nem. Lump) pijančiti, tereven-čiti....
  Pregleda 16
 • Levant
  (ital. Levante) sve zemlje na Sredozemnom moru koje leže istočno od Italije, do Eufrata i Nila; u užem smislu: primorj...
  Pregleda 16
 • Liberalan
  (lat. liberalis) slobodouman, koji nema predrasuda, napredan, slobodnjački; plemenit, blagorodan, blag, dobroćudan; p...
  Pregleda 16
 • Luna
  (lat. luna) l. Mesec (nebesko telo); 2. (Luna) starorimska boginja Meseca; 3. ime nekoliko sovjetskih automatskih vasi...
  Pregleda 16
 • Liberalizam
  (lat. liberalis slobodan) 1. prvobitno: slobodoumlje, slobodarstvo; 2. buržoaski politički i ideološki pravac koji se ...
  Pregleda 16
 • Lunambulizam
  (nlat. lunambulismus) mesečarstvo, padanje u stanje slično snu pod uticajem Mesečeve svetlosti, tumaranje zatvorenih o...
  Pregleda 16
 • Levantina
  (ital. Levante, fr. levantine) trg. svilena ili polusvilena tkanina sa kr-stićima za ženske haljine, poreklom sa Levan...
  Pregleda 16
 • Lunambulist(a)
  (lat. luna mesec, ambulare hodati, šetati) mesečar, somnambulist, epileptičar....
  Pregleda 16
 • Lazaroni
  (ital. lazzaroni) pl. ubogi lenjivci i golje u Napulju i Siciliji, koji žive od nosaštva (amalstva) i drugih nadničar-...
  Pregleda 16
 • Levantinci
  (ital. Levantino) pl. Evropljani, naročito Grci i Italijani, i melezi između njih i istočnjaka, koji su rođeni i koji ...
  Pregleda 16
 • Liberalizirati
  (fr. liberaliser) praviti što ili koga slobodoumnim, staviti se na slobodrumne osnove; pokazivati se (ili: ponašati)...
  Pregleda 16
 • Lunaran
  (lat. lunaris) koji se tiče Meseca, Mesečev; u obliku Meseca, mesečast; lunarski....
  Pregleda 16
 • Lampadedromija
  (grč. lampas buktinja, dromos trčanje) utakmica u trčanju sa zapaljenim voštanim buktinjama....
  Pregleda 16
 • Liberalistički
  (lat. liberalis) slobodouman na način nezgodan i štetan....
  Pregleda 16
 • Literomanija
  (lat. litterae spis, grč. mama pomama, strast) strast za pisanjem, osobina onoga koji voli da piše....
  Pregleda 16
 • Lunarijum
  (nlat. lunarium) aparat za predočavanje kretanja Meseca oko Zemlje (obično spojen sa telurijumom). ...
  Pregleda 16
 • Levator
  (lat. levare dizati, podizati, nlat. levator) zool. mišić podizač....
  Pregleda 16
 • Liberalitet
  (lat. liberalitas) slobodoumno i plemenito mišljenje, slobodoumnost; plemenitost, darežljivost....
  Pregleda 16
 • Litigant
  (lat. litigans) prav. onaj koji vodi spor, parnična strana, parničar...
  Pregleda 16
 • Lunar orbiter
  (naziv za neke američke veštačke satelite oko Meseca....
  Pregleda 16
 • Levatorijum
  (nlat. levatorium) med. v. elevatorijum. ...
  Pregleda 16
 • Liberator
  (lat. liberator) oslobodilac; leteća tvrđava, vrsta velikih aviona bombardera u Sjedinjenim Državama Amerike (U drugom...
  Pregleda 16
 • Litigacija
  (nlat. litigatio) parnica, spor; parničenje, sporenje, suđenje; parba, parbl>enje, prepiranje, kavženje....
  Pregleda 16
 • Lunarski
  (lat. lunaris) v. lunaran...
  Pregleda 16
 • Lampadefor
  (grč. lampas, foreo nosim) onaj koji nosi buktinju, zublju, bakljonoša....
  Pregleda 16
 • Levacija
  (lat. levatio) dizanje, naročito ruke pri udaranju takta....
  Pregleda 16
 • Liberatoran
  (lat. liberare osloboditi) oslobađajući; prav. liberatorna presuda presuda kojom se optuženik oslobađa krivice. ...
  Pregleda 16
 • Litigiozan
  (lat. litigiosus) parnični, spo-ran, koji je u sporu; koji voli da se parniči, parničarski, kavgadžijski....
  Pregleda 16
 • Lunatizam
  (nlat. lunatismus) mesečarstvo; v. lunambulizam. ...
  Pregleda 16
 • Lazur
  (nlat. lazurium, lazur, arap. lazvard) min. vrsta plavog kamena koji se upotrebljava poglavito za ukras....
  Pregleda 16
 • Liberatorijum
  (nlat. liberatorium) v. apsolutorijum....
  Pregleda 16
 • Litigiozitet
  (nlat. litigiositas) spornost, sumnjivost neke stvari; litigioznost...
  Pregleda 16
 • Lunatik
  (lat. lunaticus) v. lunambulist; lunatikus morbus (lat. lunaticus morbus)we^ mesečarstvo, padavica, epilepsija....
  Pregleda 16
 • Lazura
  (nlat. lazurium) lako premazivanje već izrađene slike u boji nekom providnom, ranije plavom bojom, tako da se donja b...
  Pregleda 16
 • Leveleri
  (eng. leveller koji izjednačava) „borci za jednakost", pripadnici demokratske partije u Engleskoj osnovane za vreme b...
  Pregleda 16
 • Liberacija
  (lat. liberare osloboditi, libera-tio) oslobođenje, puštanje na slobodu; proglašenje za nevinog na sudu....
  Pregleda 16