Sve reči na slovo M

Sve reci na slovo M

 • Monandrija
  (grč. monos čak, jedini, aner, andros muž, čovek) bog. svojstvo koje imaju jednomuževne biljke, tj. one čiji cvetovi ...
  Pregleda 17
 • Mantra
  (sskr.) kratke molitve kojima se pripisuje osobita moć; magične formule....
  Pregleda 17
 • Mezoforte
  (ital. mezzoforte) muz. sa pola jačine, polujako, poluglasno....
  Pregleda 17
 • Monarh
  (grč. monarchos) vladalac, samodržac, samovladar....
  Pregleda 17
 • Monarhizam
  (grč. monarchfa) sistem monarhijske vladavine, samovlada; privrže-nost monarhijskom sistemu....
  Pregleda 17
 • Manual
  (lat. manualis ručni) trg. ručka knjiga, beležnica, priručnik; naročito: knjiga u koju se unose izdaci i primici (sa r...
  Pregleda 17
 • Mantički
  (grč. manteia proricanje, mantikos) koji se tiče proricanja, koji je u vezi sa proricanjem, proročki. ...
  Pregleda 16
 • Mezofil
  (grč. mesos, phylon list) bog. srednji sloj tkiva u listu biljke. ...
  Pregleda 16
 • Metakosmije
  (grč. meta, kosmos vasiona) pl. međusvetovi, prostor između svetova u kojima bogovi, po Epikuru, provode život u blaž...
  Pregleda 16
 • Mizoksenija
  (grč. miseo, xenos tuđinac) mržnja na strance (ili: na tuđince)....
  Pregleda 16
 • Minucije
  (lat. minutiae) pl. sitnice, beznačajnosti, besposlice....
  Pregleda 16
 • Monadologija
  (grč. monas jedinica, logfa) fil. učenje o monadama; po ðordanu Brunu, sve stvari sastoje se od telesnih i oduho-vljen...
  Pregleda 16
 • Morum
  (grč. moron, lat. morum) bog. dudinja, dud; med. dudasti čir....
  Pregleda 16
 • Mantl
  (lat. mantellum, fr. manteau, nem. Mantel) ogrtač bez rukava, plašt; gornji kaput uopšte, prolećni muški i ženski kapu...
  Pregleda 16
 • Mezofili
  (grč. mesos, phileo volim) zool. životinjske vrste koje žive u uslovima srednje vlažnosti staništa (npr. u šumama i n...
  Pregleda 16
 • Metakritika
  (grč. meta, kritike) kritika neke druge kritike, kritika na kritiku, utuk na utuk. ...
  Pregleda 16
 • Mizolog
  (grč. miseo, logos) onaj koji mrzi i prezire razum ili nauku....
  Pregleda 16
 • Minuciozan
  (fr. minutieux) koji ide do sitnica, podroban, iscrpen; veoma tačan, savestan; cepidlački. ...
  Pregleda 16
 • Moruna
  (grč. muraina, lat. murena) zool. vrsta vrlo krupne ribe iz fam. jesetri, Acipen-ser huso...
  Pregleda 16
 • Madera
  (šp. madera) vrsta odličnog vina sa ostrva Madere....
  Pregleda 16
 • Mantlirati
  (lat. mantellum) voj. ograditi, opasati, učvrstiti, utvrditi....
  Pregleda 16
 • Mezofiti
  (grč. mesos, phyton biljka) bog. biljke prilagođene životu na umereno vlažnim staništima....
  Pregleda 16
 • Metaksilogija
  (grč. metaxylogia) pravl>enje umetnutih rečenica (u govoru ili pisanju), umetanje rečenica. ...
  Pregleda 16
 • Mizologija
  (grč. miseo, logia) mržnja na razum ili nauku (često slučaj kod teologa); pr. mizološki....
  Pregleda 16
 • Minucioznost
  (fr. minutieux) podrobnost, iscrpnost; tačnost, brižljivost, krajnja savesnost; cepidlačenje....
  Pregleda 16
 • Monartrizam
  (grč. monos, arthron zglob) med. jednozglobni reumatizam....
  Pregleda 16
 • Morf
  (grč. morphe oblik) lingv. morfološka jedinica kao fizička pojava...
  Pregleda 16
 • Madefakcija
  (nlat. madefactio) vlaženje, kvašenje, škropljenje.. ...
  Pregleda 16
 • Metal
  (grč. metallon iskopina, ruda, metallao istražujem, lat. metallum) pl. metali kovine, hemijski elementi, svi sem some ...
  Pregleda 16
 • Mizoneizam
  (grč. miseo, neos nov) mržnja na novo, otpor protiv onoga što je novo — protiv novih ideja, novih običaja, novih uređe...
  Pregleda 16
 • Minhauzen
  (nem. Munchhausen) šaljivčina koji grubo uveličava svoje lovačke i razne lagarije; fig. veliki lažov. ...
  Pregleda 16
 • Morfea
  (grč. morphe oblik) med. bela kožna pegavost (predznak gube)....
  Pregleda 16
 • Madlonete
  (fr. madelonnettes) pl. 1. pokajni-ce, bivše razvratno »sene koje u manastirima okajavaju svoje grehe, nazvane po nov...
  Pregleda 16
 • Manu
  (lat. manus ruka) rukom; manu armata (lat. manu armata) oružanom silom; manu proprija (lat. manu propria) sopstvenom ...
  Pregleda 16
 • Mezohoros
  (grč. mesochoros) onaj koji stoji u sredini hora, horovođa....
  Pregleda 16
 • Metalaksa
  (grč. metallaxis) promena, izmena, zamena, razmena....
  Pregleda 16
 • Mizopedija
  (grč. miseo, paideia omladina, deca) mržnja na decu....
  Pregleda 16
 • Minjon
  (fr. mignon) mali i ljubak, nežan, umiljat, dražestan, sladak, omiljen, najmiliji; kao imenica: miljenik, ljubimac; kup...
  Pregleda 16
 • Morfej
  (grč. morphe, lat. Morphoeus) mit. po Ovidiju, sin boga spavanja Somnusa, bog sna, nazvan zbog toga što se njegovom p...
  Pregleda 16
 • Madona
  (ital. Madonna) moja gospođa; slikarske ili plastično prikazivanje bogorodice koja drži u naručju malog Isusa, često ...
  Pregleda 16
 • Mezocefalitis
  (grč. mesos, kephale glava) «ed. zapaljenje srednjeg mozga....
  Pregleda 16
 • Metalan
  (nlat. metallicus) izrađen od kovine ili metala; koji sadrži metale; sličan metalu; zvonak kao metal....
  Pregleda 16
 • Mizopogon
  (grč. miseo, pogon brada) bradomrzac, onaj koji mrzi na bradu, protivnik nošenja brade....
  Pregleda 16
 • Miogeloza
  (grč. mys, myos mišić, lat. gelare zgusnuti, stegnuti) med. mestimično otvrd-nuće mipšća....
  Pregleda 16
 • Monarhizovati
  (grč. monarcheo sam i neograničeno vladam) jednu državu ili republiku pretvoriti u monarhiju....
  Pregleda 16
 • Morfema
  (grč. morphe) najmanji deo reči koji je nosilac nekog značenja — seman-tičkog ili gramatičkog; npr. reč voda sastoji s...
  Pregleda 16
 • Madrigal
  poet. prvobitno: pesma koju su pevali pastiri, pastirska pesmica; od Petrarke: kratka idilična pesma; docnije: idiličn...
  Pregleda 16
 • Manuale
  (lat. manuele) muz. kod orgulja: sviranje na klavijaturi koja je za ruke (za razliku od pedale, što znači sviranje na ...
  Pregleda 16