Sve reči na slovo N

Sve reci na slovo N

 • Negroid
  (lat. niger, šp. negro, fr. negre, grč. efdos) pripadnik negroidnih naroda; čovek koji ima crnačka rasna obeležja....
  Pregleda 18
 • Normalan
  (lat. normalis) koji odgovara pravilu, pravilan, propisan, redovan, prirodan; uzoran, za ugled, ugledan, primerak; ma...
  Pregleda 17
 • Nefroskleroza
  (grč. nephros, skleros) med. bolest bubrega, prouzrokovana patolo-škim promenama na bubrežnim arterijama....
  Pregleda 17
 • Nezologija
  (grč. nesos ostrvo, otok, logia) nauka o ostrvima (deo fizičke geografije)....
  Pregleda 17
 • Necesitet
  (lat. necessitas) nužnost, nužda, potreba...
  Pregleda 17
 • Necssitirati
  (nlat. necessitare) primorati, primoravati, prisiljavati, prisiliti, prinuditi, prinuđivati, naterati, nag-nati....
  Pregleda 17
 • Normalna mera
  propisana mera, osnovna mera....
  Pregleda 17
 • Normalna škola
  uzorna škola, škola u kojoj se radi po najpriznatijim i najboljim nastavnim metodama; normalka...
  Pregleda 17
 • Normalni kolosek
  puno i propisno rastojanje između železničkih pružnica (šina) od 1,435 m (za razliku od uzanog i nadnormalnog kolosek...
  Pregleda 17
 • Nsgrit
  (šp.) pripadnik crne rase, crnac....
  Pregleda 16
 • Nefropijelitis
  (grč. nefros, puelos valov, korito) med. zapaljenje bubrežnog levka ili bubrežne karlice....
  Pregleda 16
 • Norija
  (šp. noria) točak, dolap za navodnjavanje polja u Španiji....
  Pregleda 16
 • Nefropioza
  (grč. nephros, pyosis gnojenje) med. gnojenje bubrega...
  Pregleda 16
 • Norki
  (rus.) pl. krzna mladih polarnih lisica u SSSR-u. norma (lat. norma) pravilo, propis, merilo, osnova, načelo rada, ug...
  Pregleda 16
 • Negroidan
  (pot. negro crnac, grč. eidos oblik, vid) sličan crncu, kao crnac, poput crnca...
  Pregleda 16
 • Nefroragija
  (grč. nephros, pag- koren od pagregnymi prskam, pucam) med. krvarenje bubrega...
  Pregleda 16
 • Normala
  (lat. normalis) kom. okomica, upravna ili linija pod pravim uglom spuštena na neku pravu ili na ravan....
  Pregleda 16
 • Njuget
  (eng. Newgate) veliki kriminalni zatvor u Londonu, zgrada u kojoj se izvršuju smrtne kazne....
  Pregleda 16
 • Negrofil
  (šp., ital. negro crnac, grč. philos prijatelj, koji voli) prijatelj crnaca, onaj koji želi oslobođenje crnaca od robo...
  Pregleda 16
 • Nefrorafija
  (grč. nephros, raphe šav) med. operativne pričvršćivanje (ili: priši-vanje) bubrega; nefropeksija...
  Pregleda 16
 • Negus
  (etiop. negus) „krunisani", titula abisinskog cara....
  Pregleda 16
 • Normalizacija
  (lat. normalis) l. sređivanje, dovođenje u normalno stanje; 2. v. standardizacija. ...
  Pregleda 16
 • Njutn
  (skr. N) jedinica za silu u Međunarod-nom sistemu jedinica; definisana je kao sila koja masi od l kg poveća brzinu za...
  Pregleda 16
 • Negusa nagast
  (etiop.) ,,kralj kraljeva", zvanična titula abisinskog cara, potiče još iz IV veka, iz vremena kada su Abisinci primili...
  Pregleda 16
 • Nefrotomija
  (grč. nephros, tome sečenje, rezanje) med. vađenje kamena iz bubrega operativnim putem....
  Pregleda 16
 • Normalije
  (lat. normalia) pl. osnovni oblici; uzorni crteži, uzorne skice, uzorni obrasci....
  Pregleda 16
 • Než
  (fr. neige sneg) vunena tkanina poprskane belim tačkicama, tako da izgleda kao posuta snegom...
  Pregleda 16
 • Nefroftizis
  (grč. nephros, phtisis sušica) med. tuberkuloza bubrega....
  Pregleda 16
 • Normalitet
  (nlat. nornialitas) stanje koje odgovara propisima ili pravilima, redovno stanje; stanje potpunog duševnog i telesnog ...
  Pregleda 16
 • Nec
  Nec
  (nem. Netz) mreža; pređa...
  Pregleda 16
 • Normalna
  (lat. normalis) ned. v. normalna škola; takođe: osnovna škola....
  Pregleda 16
 • Neimar
  (arap. mi-mar, tur. mimar) graditelj, građevinski inženjer, arhitekt....
  Pregleda 16
 • Normalna brzina
  teh. srednja brzina jedne mašine....
  Pregleda 16
 • Nekacija
  (lat. pesage ubiti, necatio) ubijanje, usmrćivanje....
  Pregleda 16
 • Nekiomantija
  (grč. nekys leš, manteia proricanje) v. nekromantija....
  Pregleda 16
 • Nečerel silekšn
  (eng. natural selection) biol. prirodno odabiranje u borbi za opstanak (po učenju Darvinovom)....
  Pregleda 16
 • Normalna težina
  tačno utvrđena i propisana jedinica težine prema kojoj se upravljaju sve ostale težine...
  Pregleda 16
 • Nek-plus-ultra
  (lat. nec plus ultra) v. non-- plus-ultra...
  Pregleda 16
 • Nibelungenlid
  (nem. Nebelungenlied) Nibelunška pesma, najznačajniji nemački srednjovekovni junački ep, koji potiče s početka HŠ v. o...
  Pregleda 16
 • Nekro
  (grč. nekros mrtav; leš) predmetak u složenicama sa značenjem: mrtav; lepši, lešinski....
  Pregleda 16
 • Nibelunzi
  (nem. Nibelungen) pl. u nemačkoj mitologiji: pleme patuljaka, sopstvenika tzv. nibelunškog blaga...
  Pregleda 16
 • Nekrobioza
  (grč. nekros, bios život) med. postepeno kvarenje, izumiranje živih delova organskih tela, a da pri tom ti delovi ne ...
  Pregleda 16
 • Nivelacija
  (fr. niveler ravnati, izravnati) 1. izravnavanje, izjednačavanje, doterivanje nečega u vodoravan položaj; uklanjanje ...
  Pregleda 16
 • Normalno vreme
  jedinstveno vreme, ono koje važi za železnice....
  Pregleda 16
 • Nekrograf
  (grč. nekros, grapho pišem) pisac istorije umrlih (ili: mrtvih)....
  Pregleda 16
 • Niveleta
  (fr. nivelette) kretati ravnomer, ravnjača, libela...
  Pregleda 16
 • Normalno pravo
  prirodno pravo, pravo kome je poreklo u razumu....
  Pregleda 16
 • Nekrografija
  (grč. nekros, graphia pisanje) pisanje istorije mrtvih, istorija mrtvih....
  Pregleda 16