Sve reči na slovo O

Sve reci na slovo O

 • Ombrometrija
  (grč. ombros, metria merenje) merenje količine kiše koja padne. ...
  Pregleda 19
 • Orhialgija
  (grč. orchis mudo, algos bol) med. bol u semenjaku, mopgnicama....
  Pregleda 18
 • Optofon
  (grč. optikos vidni, koji se tiče viđenja, phone glas, zvuk) „slušač svetlosti", aparat sastavljen od komore i telefon...
  Pregleda 18
 • Optrektacija
  (lat. obtrectatio) prav. zlonamerno ogovaranje, kuđenje, obeđivanje....
  Pregleda 18
 • Obducent
  (lat. obducens) lekar koji vrši otvaranje i pregled lešine radi utvrđi-vanja uzroka smrti; up. obdukcija...
  Pregleda 17
 • Okluzija
  (nlat. occlusio) zatvaranje, sprečavanje; fiz. adsorpcija gasova na površini čvrstih tela....
  Pregleda 17
 • Optruzivan
  (nlat. obtrusivus) nametljiv, primorljiv, prisilni, nasilan....
  Pregleda 17
 • Orhidopeksija
  (grč. orchis, pexis umetanje, pričvršćivanje) med. prišivanje mošnica ili muda....
  Pregleda 17
 • Omentum
  (lat. omentum) anat. skramica; trbušna maramica....
  Pregleda 17
 • Oksalijum
  (nlat. oxalium) hem. dvostruko kiseli kalijum. ...
  Pregleda 17
 • Optundirati
  (lat. obtundere) otupiti, otu-pljivati, zatupljivati, zatuliti; ošamu-titi, opiti, zaneti, onesvestiti, oslabiti, zagl...
  Pregleda 17
 • Obvolucija
  (lat. obvolutio) med. zavijanje, uvijanje, obvijanje, povijanje....
  Pregleda 16
 • Okludirati
  (lat. occludere) zatvoriti, zatvarati, zaključati; smetati, sprečiti; fiz. zadržati gasove na svojoj čvrstoj površini....
  Pregleda 16
 • Optorpescirati
  (lat. obtorpescare) ukočiti se, utrnuti, postati neosetljivim...
  Pregleda 16
 • Obdukcija
  (lat. obductiq) u sudskoj medicini: otvaranje i pregled lešine u cilju utvr-đivanja uzroka smrti; obdukcioni izveštaj ...
  Pregleda 16
 • Okluziv
  (lat. occlusivus) lingv. zatvorni, pregradni ili eksplozivni glas, tj. glas pri čijem izgovoru vazdušne struja nailazi ...
  Pregleda 16
 • Omega
  (grč. b mega) veliko, tj. dugo ili produženo „o" u grčkom jeziku (š), poslednje, dvadeset četvrto slovo u grč. azbuci;...
  Pregleda 16
 • Orhideje
  (grč. orchis) pl. bog. porodica kaćuna (oko 15 hiljada poznatih vrsta)....
  Pregleda 16
 • Okluzivan
  (nlat. occlusivus) koji zatvara; koji sprečava; okluzivni zavoj med. zavoj koji sprečava da do rane dopru spoljne ozle...
  Pregleda 16
 • Omen
  (lat. omen) znak, predznak, znamenje, kob, slutnja. ...
  Pregleda 16
 • Orhidektomija
  (grč. orchis, ektome isecanje; pgkopljenje, štrojenje) med. operativno vađenje muda, škopljenje, štrojenje; up. orhit...
  Pregleda 16
 • Obducirati
  (lat. obducere) u sudskoj medicini: otvarati i pregledati leš radi utvr-đivanja uzroka smrti itd. ...
  Pregleda 16
 • Omentitis
  (lat. omentum) med. zapaljenje crevne mrežice, skramice....
  Pregleda 16
 • Obsdijsncija
  (lat. obedientia) poslušnost, pokornost....
  Pregleda 16
 • Okra
  (grč. ochros bled, žućkast) mešavina gline sa hidroksidom gvožđa; up. oker....
  Pregleda 16
 • Optruzija
  (nlat. obtrusio) ugurivanje, umetanje; prisiljavanje, primoravanje....
  Pregleda 16
 • Orhidoterapija
  (grč. orchis, therapeia lečenje) med. lečenje mošnica (muda)....
  Pregleda 16
 • Obelizam
  (grč. obelismos) obeležavanje, obelusom, označavanja sumnjivih mesta i izraza u starijim izdanjima klasika...
  Pregleda 16
 • Oksalati
  (nlat. oxalis kiseljak) pl. hem. soli oksalne kiseline, nalaze se u mnogim biljkama, naročito u kiseljaku....
  Pregleda 16
 • Omikron
  (grč. o mikron) malo, tj. kratko grčko „o" (o)....
  Pregleda 16
 • Optuzan
  (lat. obtusus) tup, otupljen; bez osećaja, ošamućen, opijen, onesvešćen; slabouman....
  Pregleda 16
 • Orhitis
  (grč. orchis) med. zapaljenje mošnica (muda)....
  Pregleda 16
 • Obelisk
  (grč. obeliskos) u starom Egiptu: četvrtast, 15 do 20 m visok, obično iz jednog kamena istesan kameni stub koji se pri...
  Pregleda 16
 • Oksalemija
  (nlat. oxalis kiseljak, grč. chal-ma krv) med prisustvo oksalne kiseline u krvi više no što treba, npr. kod šećerne bo...
  Pregleda 16
 • Ominirati
  (lat. ominari) predskazivati, ko-biti, slutiti, naslućivati....
  Pregleda 16
 • Optuzija
  (lat. obtusio) tupost, otupelost; bezosećajnost, neosetljivost; slaboumnost....
  Pregleda 16
 • Orhitomija
  (grč. orchis, tome sečenje, rezanje) med. sečenje (ili: rezanje) muda; up. orhidektomija. ...
  Pregleda 16
 • Obelus
  (grč. obelos ražanj) znak kojim se obeležavaju mesta i izrazi, u starijim izdanjima klasika, u čiju autentičnost ima ...
  Pregleda 16
 • Ominozan
  (lat. ominosus) koban, zlokoban, koji naslućuje zlo ili nesreću....
  Pregleda 16
 • Optundencija
  (lat. obtundentia) pl. med. sredstva za opijanje....
  Pregleda 16
 • Osari
  (fr. hausser) valovita nanosi šljunka i peska u severnoj Evropi, proizvodi ota-panja glečera....
  Pregleda 16
 • Oberkelver
  (nem. Oberkellner) u gostionicama: glavni konobar, glavni kelner, onaj koji naplaćuje; ober....
  Pregleda 16
 • Oksalit
  (nlat. oxalis kiseljak, grč. -ites) mineral koji se sastoji od oksalnog gvozdenog oksida i vode; humboltit...
  Pregleda 16
 • Osarijum
  (nlat. ossarium) mesto na groblju gde se čuvaju mrtvačke kosti, kosturnica; osuarijum. ...
  Pregleda 16
 • Oberliht
  (nem. Oberlicht) građ. otvor za puštanje svetlosti u zatvorene prostorije (obično na krovu itd.), svetlarnik....
  Pregleda 16
 • Oksalna kiselin
  (nlat. acidum oxalicum) hem. otrovna kiselina koja nastaje oksida-cijom mnogih organskih jedinjenja, danas se dobiva ...
  Pregleda 16
 • Omisum
  (lat. omissum) ono što je izostavlje-no, ispušteno, izostavljena tačka, rečenica, stav (pl. omisa); kazus omisi (lat. ...
  Pregleda 16
 • Opturatori
  (nlat. obturatorii se. musculi) pl. znat. mišići zatvarači, zapušači....
  Pregleda 16