Sve reči na slovo O

Sve reci na slovo O

 • Okulta
  (lat. oceulta) pl. skrivene stvari, tajne....
  Pregleda 6
 • Opistocefalum
  (grč. opisthen, kephale glava) aiat. zatiljak, potiljak. ...
  Pregleda 6
 • Ornitotrofija
  (grč. ornithotrophia) hranjenje ptica, odgajivanje ptica....
  Pregleda 6
 • Ofset presa
  (eng. offset, lat. pressare tiska-ti) tip. litografska rotaciona mašina za ravno štampanje sa prenosnim tiskanjem; ovd...
  Pregleda 6
 • Okultan
  (lat. occultus) skriven, prikriven, tajni, potajni; okultna nauka =spiriti-zam; okultne bolesti potajne (ili: skrivene...
  Pregleda 6
 • Oplecija
  (lat. oppletio) med. pretovarivanje želuca. ...
  Pregleda 6
 • Ornitofilija
  (grč. ornis, philia prijateljstvo) bog. oprašivan>e posredstvom ptica. ...
  Pregleda 6
 • Oftalm
  (grč. ophthalmos) predmetak u složenicama sa značenjem: oko, očni....
  Pregleda 6
 • Opobalzam
  (grč. opobalsamon) vrsta skupocenog mirišljavog arabljanskog balzama od soka drveta Amyris gileadensis; mekabalzam. ...
  Pregleda 6
 • Oftalmaltija
  (grč. ophthalmos, algos bol) med. bol u očima, okobolja....
  Pregleda 6
 • Okultator
  (lat. occultator) prikrivač, zata-jivač, naročito nekog zločina....
  Pregleda 6
 • Opodeldok
  (grč. opos biljni sok) farm. mast ili tečnost za trljanje protiv kostobolje, sastavljena od sapuna, kamfora i amonija-...
  Pregleda 6
 • Oftalmija
  (grč. ophthalmos) ned. spoljašnje zapaljenje očiju. ...
  Pregleda 6
 • Okultacija
  (lat. occultatio) krijenje, prikrivanje, sakrivanje, tajenje, zatajivanje; astr. pomračenje zvezde....
  Pregleda 6
 • Oftalmija simpatika
  (grč. ophthalmia sympathica) med. teško zapaljenje drugog oka koje nastaje obično 4 do 8 nedelja po oboljenju prvog o...
  Pregleda 6
 • Okultizam
  (lat. occultus tajni, skriven) tajna nauka, nauka o okultnom (tj. mračnom, skrivenom, natčulnom), o „mnogim stvarima ...
  Pregleda 6
 • Oftalmijater
  (grč. ophthalmos, iatros lekar) očni lekar....
  Pregleda 6
 • Okultisti
  (lat. occultus) pl. pristalice okultizma...
  Pregleda 6
 • Oftalmijatrija
  (grč. ophthalmos, iatreia lečenje) med. nauka o lečenju očiju, očno lekarstvo. ...
  Pregleda 6
 • Okulus
  (lat. oculus) oko; okulus elefantinus (nlat. oculus elephantinus) med. volovsko, buljavo oko; ad okulum ili ad okulos ...
  Pregleda 6
 • Oftalmijatrika
  (grč. ophthalmos iatrike lekarstvo, nauka o lečenju) med. v. oftalmijatrija. ...
  Pregleda 6
 • Okupatoran
  (lat. occupatorius) osvajački, kome je cilj osvajanje....
  Pregleda 6
 • Opolčenije
  (rus. opolčenie) rusko domobran-stvo, treći poziv....
  Pregleda 6
 • Oftalmika
  (grč. ophthalmikos očni) pl. med. lekovi za oči, očne vodice, očne masti....
  Pregleda 6
 • Okupatorski
  (lat. occupatorius) v. okupatoran; okupatorska vojska vojska kojom se vrši posedanje ili zauzimanje jedne strane zemlj...
  Pregleda 6
 • Opolčenjec
  (rus. opolčenec) vojnik trećepo-zivac u Rusiji, domobranac....
  Pregleda 6
 • Oftalmitis
  (grč. ophthalmos) med. unutrašnje zapaljenje cele zenice. ...
  Pregleda 6
 • Okupacija
  (lat. occupatio) posedanje, zauzimanje, osvajanje; voj. posedanje vojskom jedne strane zemlje u cilju prisilnog zadobi...
  Pregleda 6
 • Oponent
  (lat. opponens) onaj koji protivreči, protivnik, zastupnik oprečnog miš-ljenja....
  Pregleda 6
 • Oftalmički
  (grč. ophthalmikos) očni; koji se tiče lečenja očiju; oftalmička svoj-stva v. oftalmika....
  Pregleda 6
 • Okupiran
  (lat. occupatus) posednut, zaposed-nut, zauzet, osvojen; zapremljen; zaposlen, zauzet poslovima....
  Pregleda 6
 • Oponirati
  (lat. orropege) biti protivan kome ili čemu, staviti (ili: stavljati) nasuprot, protivstaviti, protivstavljati, naves...
  Pregleda 6
 • Oftalmobiotika
  (grč. ophthalmos, biotikos životni, koji služi životu, bios život) nauka o negovanju očiju....
  Pregleda 6
 • Okupirati
  (lat. occupare) posesti, posedati; zauzeti, zauzimati, osvojiti; zapremiti, zapremati; držati neku stvar, dočepati se ...
  Pregleda 6
 • Oportun
  (lat. opportunus) zgodan, podesan, povoljan, koji dolazi u zgodnom trenutku, u dobar čas, koji je s ruke....
  Pregleda 6
 • Oroz
  (tur. horoz) petao; obarač na pušci, okidač. ...
  Pregleda 6
 • Oftalmoblenorea
  (grč. ophthalmos, blenna sluz, bale, geb tečem, curim) med. gonoreič-no zapaljenje veznice očnih kapaka....
  Pregleda 6
 • Okurentan
  (lat. occurrens) koji se događa slučajno, koji se zbiva slučajem....
  Pregleda 6
 • Oportunizam
  (lat. opportunus, fr. opportunisme) iskorišćavani povoljnih prilika radi postizavanje ciljeva, naročito u politici; u ...
  Pregleda 6
 • Orolog
  (grč. oros, logos) naučnik koji se bavi proučavanjem brda i planina....
  Pregleda 6
 • Oftalmograf
  (grč. ophthalmos, grapho pišem) instrument za posmatranje pokreta očiju za vreme čitanja. ...
  Pregleda 6
 • Okurencija
  (nlat. occurrentia) događaj, slučaj, povod, prilika; u crkvenom jeziku: padanje dva praznika u jedan isti dan; al okor...
  Pregleda 6
 • Oportunista
  (lat. opportunus zgodan, podesan, fr. opportuniste) čovek koji se ume snalaziti; u radničkom pokretu: sporazu-maš s kl...
  Pregleda 6
 • Orologija
  (grč. oros brdo, gora, logia) l. deo geografije koji se bavi opisivanjem i proučavanjem brda i planina....
  Pregleda 6
 • Oftalmografija
  (grč. ophthalmos, graphfa opis) opisivanje očiju....
  Pregleda 6
 • Okcident
  (lat. occidere zaći, sesti, occidens) zalazak Sunca; zapad; supr. orijent; Okcident Zapad, države na zapadu, kultura z...
  Pregleda 6
 • Oportunitet
  (lat. opportunitas) zgodnost prilike, povoljnost prilike, zgodna prilika, zgoda, povoljno vreme, povoljna okolnost; po...
  Pregleda 6
 • Orologaja
  (grč. orros, oros surutka, serum, logia) 2. med. deo normalne i patološke anatomije koji ispituje i proučava sokove u ...
  Pregleda 6