Sve reči na slovo P

Sve reci na slovo P

 • Partikularizacija
  (fr. particularisation) potanko izlaganje, opširno prikazivanje; posebno izdvajanje, upojedinjenje, upoje-dinjavanje....
  Pregleda 23
 • Pleohroizam
  (grč. pleon više, chrosrea chromatos boja kože, boja)fiz. svojstvo bojenih dvoosnih kristala da u svima anizotrop-nim ...
  Pregleda 21
 • Partijac
  (fr. partie stranka) član partije (stranke), naročito političke. ...
  Pregleda 19
 • Pedijatar
  (grč. pais gei. paidos dete, iater lekar) dečji lekar, lekar za dečje bolesti. ...
  Pregleda 19
 • Paradigmatičan
  (grč. paradeigma) uzoran, primerak, koji može da posluži kao obrazac; koji poučava primerom....
  Pregleda 18
 • Pijezoelektricitet
  (grč. piezo pritiskujem, elektron ćilibar) fiz. svojstvo nekih kristala, naročito kvarca, da se pod pritiskom ili vuč...
  Pregleda 18
 • Pedikacija
  (lat. paedor smrad, nečist) spolni odnos preko čmara (anusa) kod homoseksualaca. ...
  Pregleda 18
 • Partikularan
  (lat. particularis delimičan) koji se tiče samo jednog dela, delimičan, odvojen, zaseban; naročit, osobit; opširan, ta...
  Pregleda 18
 • Pleroza
  (grč. plerosis) med. punjenje, jačanje tela posle bolesti....
  Pregleda 17
 • Pustos
  (lat. custos) čuvar, nadzornik, nad-zorni službenik (npr. biblioteke, zbirke, muzeja itd.); crkvenjak; zvonar....
  Pregleda 17
 • Palisada
  (fr. palissade, nlat. palissata, lat. palus kolac, proštac) ograda od prošća (kolja); voj. kolje, u gornjem delu zašil...
  Pregleda 17
 • Pedikulozan
  (lat. pediculosus) ušljiv, vašljiv....
  Pregleda 17
 • Polimetodizam
  (grč. poly, methodos) služenje raznovrsnim nastavnim metodama u procesu učenja....
  Pregleda 16
 • Palinodija
  (grč. palinodia) opozivanje pesme, pisanje pohvalne pesme mesto ranije napisane uvredljive (kao što je Stesihor, mesto ...
  Pregleda 16
 • Perispomenon
  (grč. perispomenon) u grčkoj gramatici: reč koja ima izvijen akcenat (cirkumfleks) na poslednjem slogu, tj. na prvom ...
  Pregleda 16
 • Pijedestal
  (fr. piedestal, ital. piedestallo) podnožje, postolje, podloga; arh. stopa, podnožje, cokla; u cirkusu: stub na čijem ...
  Pregleda 16
 • Polimetrija
  (grč. poly, metria merenje) muč. ritmička mnogostrukost jedne melodije....
  Pregleda 16
 • Palinodirati
  (grč. palinodia) opozvati (ili: opozivati) rečeno ili napisano....
  Pregleda 16
 • Paradijastola
  (grč. paradiastole stavljanje jednog pored drugog i rastavljanje) Ret. rastavljanje stvari koje inače predstavljaju c...
  Pregleda 16
 • Partijski
  (fr. partie) koji se tiče partije, koji pripada nekoj partiji....
  Pregleda 16
 • Pedijatrija
  (grč. pais, paidos, iatrela lečenje) 1. nauka o dečjim bolestima; 2. nauka koja proučava sva pitanja i pojave u vezi s...
  Pregleda 16
 • Perisprit
  (grč. peri, lat. spiritus duh, duša) po shvatanju spiritista, neka sredina između duše i tela, oduhovljeno telo. ...
  Pregleda 16
 • Plerotizam
  (grč. plerotes punoća, potpunost) fil. učenje o stalnoj ispunjenosti prostora materijom; supr. atomizam. ...
  Pregleda 16
 • Polimitija
  (grč. poly, mythos kaža, priča) lit. nagomilavanje (ili: nagomilanost) pe-sničkih izuma (epizoda); pretrpanost zaplete...
  Pregleda 16
 • Palinologija
  (grč. paline sitna prašina) nauka koja proučava polen i spore biljaka....
  Pregleda 16
 • Paradirati
  (fr. parader) učestvovati na paradi; razmetati se čim, isticati nešto tako da pada u oči, iznositi na pazar....
  Pregleda 16
 • Partikula
  (lat. particula) delić, komadić, parčence; gran. rečca, nepromenljive reč (prilog, predlog, veznik)....
  Pregleda 16
 • Peristaltika
  (grč. peristaltikos obuhvatan i stiskan, peri-stello) fižol. gmizanje, crva-sto kretanje bezvoljnih mišića crevnog kan...
  Pregleda 16
 • Pijezometar
  (grč. piezo, metron mera, merilo) fiz. sprava za merenje stišljivosti (kompresivnosti) tečnosti....
  Pregleda 16
 • Plerotika
  (grč. pleroo punim, ispunjavam, nlat. plerotica) pl. med. lekovi koji pomažu popravljanje i jačanje tela posle preleža...
  Pregleda 16
 • Polimorfan
  (grč. poly, morphe oblik) mnogoobličan, koji se javlja u mnogo oblika, u različitim oblicima. ...
  Pregleda 16
 • Palinur
  (lat. Palinurus) mit. u Vergilijevoj Enejidi: verni krmar, Enejinkoji se, kad su plovili u Italiju, udavio u moru kraj...
  Pregleda 16
 • Paradne
  (grč. paradeisos, lat. paradisus, sskr. paradesa, pardes, pere. i arap. firdaus pl. faradis, fr. paradis, nem. Paradie...
  Pregleda 16
 • Pedikir
  (fr.. pedicure) negovanje nogu, sečenje i čišćenje nokata i rezanje žuljeva; lice koje taj posao stručno obavlja....
  Pregleda 16
 • Peristatičan
  (grč. peristasis, peri-istemi postavljam unaokolo) zametak, dugotrajan, podroban, opširan....
  Pregleda 16
 • Pijelografija
  (grč. pyelos korito, valov, grapho pišem) med. rendgensko snimanje (pomoću kontrastnih sredstava) bubrežne karličice....
  Pregleda 16
 • Plerofonija
  (grč. pleres pun, phone glas, zvuk) muz. bujnost tona, punoća tona, snaga tona....
  Pregleda 16
 • Polimorfija
  (grč. poly, morphe) mnogoobličnost;dmn. svojstvo nekih kristala da se javljaju u različitim kristalnim oblicima, a ima...
  Pregleda 16
 • Palir
  (nem. Palier, Pallier) starešina zidara i radnika na nekoj građevini i dr. koji raspoređuje rad i vodi nadzor, pomoćni...
  Pregleda 16
 • Paradni
  (fr. parade) koji se tiče parade, koji učestvuje u paradi, svečani; paradna kola kola za svečane prilike; paradni konj...
  Pregleda 16
 • Partikularizam
  (lat. particularis delimičan) sklonost odvajanju, čuvanju pojedi-načnih interesa; 1. mišljenje Jevreja po kome su oni ...
  Pregleda 16
 • Pedikuloza
  (nlat. pediculosis) med. vašlji-vost, ušljivost, bolest dobivena od va-šiju....
  Pregleda 16
 • Peristil
  (grč. peristylon) ark. slobodan prostor okružen stubovima i pokriven; hodnik sa stubovima....
  Pregleda 16
 • Pije istorije
  (lat. piae memoriae) blažene uspomene, svetle uspomene (pokojnik, pokojnica). ...
  Pregleda 16
 • Plesigraf
  (grč. plesso udaram, grapho pišem, beležim) sprava koja opisuje prostor iz koga dopire jek (kod perkusionih ispitivanj...
  Pregleda 16
 • Polinezija
  (grč. poly, nesos ostrvo, otok) „zemlja sa mnogo ostrva" (Australija). ...
  Pregleda 16
 • Paradoks
  (grč. paradoxos protiv mišljenja, protiv očekivanja, neočekivan, neverovatan) mišljenje protivno opštem mišljenju; 1. ...
  Pregleda 16
 • Poliorketika
  (grč. poliorketikos opsadni, poliorkeo opsađujem)vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
  Pregleda 16