Sve reči na slovo P

Sve reci na slovo P

 • Pantograf
  (grč. pas, pantos sav, grapho pišem, beležim) aparat za mehaničke prenošenje crteža, karata, uzoraka od tkani-na i dr....
  Pregleda 5
 • Parestezija
  (grč. para, aisthesis osećaj) med. neobičan, izopačen osećaj (npr. kao da mile mravi po telu), izazvan abnormal-nim u...
  Pregleda 5
 • Patrijarh
  (grč. patriarches otac plemena, patria rod, pleme, loza, archos vođa, glavar) praotac jednog plemena ili naroda, naroč...
  Pregleda 5
 • Pereat
  (lat. perire propasti, pereat) neka propadne, dole s njim, dole! ...
  Pregleda 5
 • Percepcionalizam
  (lat. perceptio opažanje) fil. učenje da celokupne mišljenje i znanje vodi poreklo iz percepcije, tj. opažanja, i da s...
  Pregleda 5
 • Pirolejin
  (grč. rug, lat. oleum u lje) hen. alaj kuvan sa oksidom olova....
  Pregleda 5
 • Plantigradan
  (nlat. plantigradus) koji ide na tabanima....
  Pregleda 5
 • Pozitura
  (lat. positura) položaj tela, držanje tela, stav; zauzeti pozituru uzeti svečan ili zvaničan stav i svečano ili zvani...
  Pregleda 5
 • Pantografija
  (grč. pas, pantos, graphia pisanje, beleženje) veština prenošenja crteža pomoću paitografa; crtež; dobiven pomoću pa...
  Pregleda 5
 • Paretičan
  (grč. paretos omlitaveo, oslabeo, malaksao) „ed. nepotpuno uzet, poluuzet, oduzet za kretanja ( a ne i za osećaje); up...
  Pregleda 5
 • Patrijarhalan
  (nlat. patriarchalis) starinski, miran i skroman, koji se pridržava starinskih običaja i shvatanja....
  Pregleda 5
 • Paleotipi
  (grč. palaios, typos otisak) pl. početne, prve štampane stvari posle pronalaska štampe; inkunabule....
  Pregleda 5