Sve reči na slovo R

Sve reci na slovo R

 • Rende
  (tur. rende) 1. drvodeljski alat za struganje, strug, blanja; 2. kuhinjska sprava za struganje povrća i testa, ribež, ...
  Pregleda 18
 • Rener
  (eng. runner) 1. trkač, takmičar; 2. trkački konj; 3. krijumčar; 4. trgovački putnik....
  Pregleda 18
 • Respektus parentele
  (lat. respectus parente-lae) prav. zakonski odnos prema braći i sestrama ili prema neposrednim srodnicima roditelja, ...
  Pregleda 18
 • Režimski
  (fr. regime) koji pripada reži-mu, koji drži uz vladu, vladin, režimski list. ...
  Pregleda 17
 • Rendgenoskopirati
  (nem. Rontgen, grč. sko-reb) posmatrati ili snimati rendgenovim aparatom....
  Pregleda 17
 • Rendgenoterapija
  (nem. Rontgen, grč. therapela lečenje) med. v. pocradioterapija...
  Pregleda 17
 • Režirati
  (fr. regir, lat. regere) vladati, upravljati, voditi; vršiti posao pozo-rišnog, filmskog, televizijskog reži-sera...
  Pregleda 17
 • Respektabilae
  (nlat. respectabilis) koji zaslužuje poštovanje, dostojan poštovanja, ugledan, uvažen....
  Pregleda 17
 • Rola
  (nem. Rolle) uloga u pozorišnom komadu....
  Pregleda 17
 • Respektivni
  (nlat. respectivus) odnosni, lo-gični, uzajamni, obostrani....
  Pregleda 17
 • Rezervat
  (lat. reservatum ono što je zadržano) l.npan. zadržano pravo, pravo po kojem upotreba nečega pripada samo određenim l...
  Pregleda 17
 • Rolo
  (fr. rouleau zavijutak) drvena ili platnene zavesa koja se pri dizanju savija u svitak; metalna (limena) zavesa na du...
  Pregleda 17
 • Rata
  (lat. rata sc. pars izračunati deo) obrok, srazmeran prinos ili udeo svakog pojedinca, deo plaćanja, otplata;lrorata (...
  Pregleda 16
 • Resorpcija
  (nlat. resorptio) ponovno upijanje, usisavanje, npr. neke tečnosti u kredu ili u telo...
  Pregleda 16
 • Rešanž
  (fr. rechange) trg. povratka menica, iznos povratne menice....
  Pregleda 16
 • Rokoko
  (fr. gos, gososo) ui. stil u Francuskoj koji se za vreme namesništva Filipa Orleanskog i vlade Luja XV (u HUŠ veku), ...
  Pregleda 16
 • Ratanija
  (šp. ratania, nlat. radix rathaniae) farm. koren jedne peruanske biljke veoma opora ukusa, čiji se sok, kao tinktura, ...
  Pregleda 16
 • Režiranje
  (fr. regir) v. režija...
  Pregleda 16
 • Respekt
  (lat. respectus) obzir, prizrenje; poštovanje, pošta, uvaženje, ugled, poslušnost, iz poštovanja....
  Pregleda 16
 • Rešanhi
  (fr. rechanges)mi. rezervni delovi (koji služe za zamenjivanje, npr. kolski točkovi, automobilske gume i dr.)....
  Pregleda 16
 • Rokfor
  (fr. roquefort) vrsta odličnog francuskog ovčijeg ili kravljeg sira, prošaranog zelenom buđom, nazvana po selu Rokfor...
  Pregleda 16
 • Ratelje
  (fr. ratelier) soška u koju se ostavljaju puške; veštačka vilica, veštački zubi, veštačke zubalo....
  Pregleda 16
 • Rešerš
  (fr. recherche) traženje, istraživanje; sudska istraga, pretres....
  Pregleda 16
 • Ratenendo
  (ital. rattenendo) muz. usporavajući, sve lakše i lakše...
  Pregleda 16
 • Režiser
  (fr. regisseur) 1. računski poslovođa, računovođa; Č. ui. reditelj, umetnički rukovodilac pozorišnog, filmskog, telev...
  Pregleda 16
 • Rendlet
  (eng. rundlet) mera za tečnost u Engleskoj, od 18 galona = 81,7851....
  Pregleda 16
 • Respektive
  (nlat. respective) pril. s obzirom, odnosno, prema prilikama....
  Pregleda 16
 • Rešit
  (fr. rechute) ponovni pad; med. vraćanje bolesti; fig. padanje u istu grešku...
  Pregleda 16
 • Roland
  (fr. Roland, ital. Orlando) proslavljeni junak priča iz „Karolinškog ci-klusa", jedan od paladina i sinovac Karla Veli...
  Pregleda 16
 • Ratenuto
  (ital. rattenuto) v. ratenendo...
  Pregleda 16
 • Rezeda
  (lat. resedare ublažavati, reseda) bog. katanac, poznata biljka prijatna mirisa, poreklom iz Egipta; bleda sivkastozel...
  Pregleda 16
 • Renegat
  (nlat. renegatus) otpadnik od vere, naročito: hrišćanin koji je prešao u islam; fig. otpadnik, odmetnik, odrodnik, izr...
  Pregleda 16
 • Rešma
  (tur. re$me, arap. raSm) okce, rupica na klečanim ćilimima...
  Pregleda 16
 • Roler
  (nem. Roller) 1. kanarinka sa Harca (po tome što pri pevanju izvija glasom); 2. sp. u fudbalu: udarac lopte tako da se...
  Pregleda 16
 • Ratinirati
  (fr. ratiner) sukna i druge vunene tkanine kovrčati, praviti na njima s jedne strane čvoriće....
  Pregleda 16
 • Rezerva
  (fr. reserve) zadržano pravo, ograda; zaliha, pričuva, ono što je ostavljeno ili što se čuva za slučaj potrebe; voj. v...
  Pregleda 16
 • Renegirati (
  (nlat. renegare) ponovo odreći (ili: oporeći, poreći, poricati)....
  Pregleda 16
 • Respektirati
  (lat. respectare, fr. respecter) imati obzira, poštovati, uvažavati; štedeti, poštedeti; trg. primati na sebe menicu ...
  Pregleda 16
 • Roletna
  (nem. Rollette) savitljiva drvena, metalna, plastične ili tekstilna zavesa za prozore; roleta...
  Pregleda 16
 • Ratifikacija
  (nlat. ratificatio) potvrđivanje, potvrda da je opunomoćenik postupao i radio u duhu želja i uputstava naredbodavca; u...
  Pregleda 16
 • Rezervaža
  (fr. r^servage) u bojadisanju tkanina: zaštitnik koji sprečava primanje boje na izvesnim mestima tkanine; v. i anlevaža...
  Pregleda 16
 • Respektni
  dani trg. dani početka, rok koji se odobrava kao poček za plaćanje menice posle dana isteka roka ;diskrecioni dani, r...
  Pregleda 16
 • Rolna
  (nem. Rolle) smotuljak, paket u obliku valjka; kotur, klupko....
  Pregleda 16
 • Ratifikovati
  (nlat. ratificare) v.ratifici-rati. ...
  Pregleda 16
 • Renesansa
  (fr. renaissance) 1. obnova, preporod, procvat, uskrs; 2. naročito: ponovno rađanje, preporod klasične starine — ili, ...
  Pregleda 16
 • Ratifipirati
  (nlat. ratificare) potvrditi, potvrđivati, odobriti, saglasiti se, izvršiti ratifikaciju; usvojiti naknadno....
  Pregleda 16
 • Rezervacija
  (nlat. reservatio) v. rezervat 3....
  Pregleda 16
 • Reneta
  (fr. reinette) vot. jabuka pegavuša....
  Pregleda 16