Sve reči na slovo S

Sve reci na slovo S

 • Socijetet
  (lat. societas) udruženje, zajednica; trgovačke društvo; naučio društvo....
  Pregleda 18
 • Sfera
  (grč. sphaira, lat. sphaera) lopta; naročito: nebeska lopta; krug, putanja; fig. krug delovanja ili rada, delokrug, do...
  Pregleda 18
 • Sicilijansko veče
  pobuna stanovnika Palerma koji su ZO. marta 1282. god., u času kad je zvonilo večernje pobili francusku posadu i time...
  Pregleda 17
 • Stenofilan
  (grč. stenos, phyllon list) koji ima gusto lišće, gustog lišća. ...
  Pregleda 17
 • Sančo Pavsa
  (šp. Sancho Pansa) trampavi štitonoša Don Kihota, oličenje trezve-nosti, praktičnosti i snalažljivosti....
  Pregleda 17
 • Saburalan
  (lat. saburralis) med. izazvan (ili: prouzrokovan) nečistoćom....
  Pregleda 16
 • Sfacelus
  (grč. sphakelos) med. vučac, mrlina; brand. ...
  Pregleda 16
 • Santalin
  (nlat. santalum) bojena materija koja se dobiva od crvenog santal-drveta....
  Pregleda 16
 • Seminacija
  (lat. seminatio) biol. rasturanje semena prirodnim putem, sejanje; oplođavanje....
  Pregleda 16
 • Silueta
  (fr. silhouette) slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil (kao slika), slika izrezana po ivicama ...
  Pregleda 16
 • Socijetas Jezu
  (lat. societas Jesu) društvo Isusovo, isusovci (ovako Jezuiti sami sebe nazivaju)....
  Pregleda 16
 • Stenotopan
  (grč. stenos, topos mesto) koji ima malu, slabu rasprostranjenost zbog toga što može da živi i uspeva samo pod strogo ...
  Pregleda 16
 • Sugerisati
  (lat. suggerere) „podmetnuti", uliti kome što u glavu, izdahnuti koga čim, uplivisati, duhovno uticati na volju, mišl...
  Pregleda 16
 • Savana
  (šp. savana) velika travna ravnica u Severnoj Americi i Africi, sa rastinjem sličnim stepskom....
  Pregleda 16
 • Sfen
  (grč. sphen klin) min. naziv za titanit, zbog kristalizacije u obliku klina....
  Pregleda 16
 • Santinela
  (fr- santinelle) voj. straža; stražar, šiljbok....
  Pregleda 16
 • Semiografija
  (grč. semeion znak, graphia pisanje) pisanje znacima, brzo pisanje; muz. nauka o muzičkim znacima, veština stavljanja...
  Pregleda 16
 • Silurski period
  geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle kambrijskog a pre devonskog perioda (naziv po staro...
  Pregleda 16
 • Sičan
  (tur. sican) miš; sredstvo za trovanje miševa, mišomor (trioksid arsena)....
  Pregleda 16
 • Stenotoraks
  (grč. stenos, thorax grudni koš) med. čovek uskih grudi....
  Pregleda 16
 • Sugestibilan
  (fr. suggestibilite) podložan hipnozi; nagovorljiv. ...
  Pregleda 16
 • Savaot
  (hebr. zebaoth) v. Zebaot. savoar-vivr (fr. savbir vivre) „znati živeti", mudrost života, veština ophođenja, fino po...
  Pregleda 16
 • Sfendona
  (grč. sphendone) praćka; med. zavoj za glavu oblika praćke....
  Pregleda 16
 • Santonin
  (nlat. santoninum) farm. gorak prah koji se dobija od biljke Arthemisia cinae, služi kao lek protiv glista, glistomor....
  Pregleda 16
 • Semiotika
  (grč. semeiotike) fil. učenje epiku-rejca Filodemosa po kojem reči nisu slike nego samo znaci (oznake) naših predstava...
  Pregleda 16
 • Silfide
  pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
  Pregleda 16
 • Sjekl
  (fr. siecle, lat. saeculum) stoleće, vek; fen d-sjekl (fr. fin de siecle) „kraj stoleća", izraz kojim se označava najm...
  Pregleda 16
 • Socijus
  (lat. socius) drug, pratilac; učesnik, drug u radnji, ortak; saveznik. ...
  Pregleda 16
 • Sugestivan
  (nlat. suggestivus) sposoban za vršenje sugestije, uplivan, uticajan; koji draži čulnost, privlačan; sugestivna ličnos...
  Pregleda 16
 • Savoneta
  (fr. savonnette) okrugao sapun za brijanje; kutija za sapun; poklopac preko stakla na džepnim satovima....
  Pregleda 16
 • Sfenoid
  (grč. sphen gen. sphenos klin, efdos oblik, vid) min. hemiedarski oblik tetragonalnog i rompskog kristalnog sistema....
  Pregleda 16
 • Santorin
  vulkanska zemlja sa grčkog ostrva Santorin, upotrebljava se za pravljenje vodenog maltera i cementa....
  Pregleda 16
 • Semiotičan
  (grč. semeiotikos koji pokazuje, koji nagoveštava, pokazan, nagoveštavan) koji pokazuje, koji služi kao znak (bolesti)...
  Pregleda 16
 • Sima
  (složenica od početnih slogova reči: silicijum i magnezijum) geol. sloj Zemljine kore koji dopire do 1200 t dubine....
  Pregleda 16
 • Skabiv
  (nlat. scabinus, ital. scabino) prav. protivnik....
  Pregleda 16
 • Sociografija
  (lat. socius drug, grč. grapho pišem) opisivanje životnih prilika i opšteg stanja nekog naroda u jednom određenom per...
  Pregleda 16
 • Stenohorija
  (grč. stenos, chora prostor) med. suženost nekog prirodnog otvora, naročito vagine. ...
  Pregleda 16
 • Sugestija
  (nlat. suggestio) ulivanje kome u glavu, uticanje na koga, uplivisanje, nadahnuće nekom mišlju; nagovor, nagovaranje, ...
  Pregleda 16
 • Savornja
  (tur. sabur, safra) balast broda....
  Pregleda 16
 • Sfenoidan
  (grč. sphen gei. sphenos, eidos) klinast; os sfenoides (nlat. os sphenoi-des) aiat. klinasta kost. ...
  Pregleda 16
 • Semipermeabilan
  (lat. semi polu . . . , regmeabilis propustljiv) fiz. polupropustljiv (opna). ...
  Pregleda 16
 • Simahija
  (grč. symmachia) savez za napad i odbranu....
  Pregleda 16
 • Skabinat
  (nlat. scabinatus) prav. zvanje porotnika, porotništvo....
  Pregleda 16
 • Sociolog
  (lat. socius, grč. logos) naučenjak, koji se bavi sociologijom. ...
  Pregleda 16
 • Stenohromija
  (grč. stenos, chroma boja) štamp. jednovremeno štampanje svih boja na gravirama i crtežima....
  Pregleda 16
 • Sugilacija
  (lat. sugillatio) med. podliv krvi, naselost krvi, modrica; fig. ruganje, gr-đenje....
  Pregleda 16
 • Saga
  (nord. Saga, nem. Sage) mit. staronordijska boginja priča i istorije, ljubavnica Odinova; otuda: saga, kauka, pričaup...
  Pregleda 16
 • Sandžak
  (tur. sancak) prvobitno: zastava; oblast koju su sultani davali na upravu svojim vojvodama; uprava nad manjom oblasti...
  Pregleda 16