Sve reči na slovo S

Sve reci na slovo S

 • Sakada
  (fr. saccade) jax. jak trzaj konjskom uzdom; fig. oštar prekor; muz. jak potez gudalom kojim se odsvira više nota. ...
  Pregleda 9
 • Sfigmomanometar
  (grč. sphygmos, manos labav, m£tron mera, merilo) aparat za merenje krvnog pritiska....
  Pregleda 9
 • Sfigmoskop
  (grč. sphygmos, skopeo posmatram) aparat za merenje, za ispitivanje bila, pulsa....
  Pregleda 9
 • Saraori
  (arap.-pers., tur. silahsor) pl. stanovnici nekih sela u Turskoj koji su bili oslobođeni od plaćanja poreza i dr. daž-...
  Pregleda 9
 • Sarapa
  (šp. zagara) šareni šal koji u Latinskoj Americi nose kao gornju haljinu, a i kao ukras; serapa. ...
  Pregleda 9
 • Senzibilan
  (lat. sensibilis) opažljiv, osetan, primetan, zapažljiv; osetljiv, sposoban za primanje utisaka, sposoban za osete; os...
  Pregleda 9
 • Sfigmofon
  (grč. sphygmos, phoneo zvučim) prekidač struje spojen sa galvanskom baterijom i telefonom, stavlja se na arteri-ju i č...
  Pregleda 9
 • Sarapus
  (grč. serapus onaj koji je širokih stopala i vuče ih pri hodu, seiro metem, riz stopalo) med. onaj koji ima plosna sto...
  Pregleda 9
 • Sako
  (ital. sacco, lat. saccus) kratak muški kaput....
  Pregleda 9
 • Sakoe
  (grč. sakkos vreća, haljina) gornja odežda pravoslavnih episkopa od skupocene materije....
  Pregleda 9
 • Sfinksis
  (grč. sphinxis) ned. stezanje, zatvaranje mišića....
  Pregleda 9
 • Senzitivan
  (nlat. sensitivus) sposoban da oseti, osetan, čulan, oseća j an; koji se osniva na opažanju, čudnom opažaju (senzacija...
  Pregleda 9
 • Sforcando
  (ital. sforzando) mta. pojačano, jače, naglašeno....
  Pregleda 9
 • Senzus
  (lat. sentire osetiti, osećati, sensus) osećanje, osećaj, čulo; smisao; senzus komunis (lat. sensus communis) zdrav raz...
  Pregleda 9
 • Simpijezometar
  (grč. sympi£zo stiskam, obuhvatam, metron mera, merile) sprava za merenje vazdušnog pritiska, vrsta baro-metra....
  Pregleda 9
 • Sakra skriptura
  (lat. sacra scriptura) sveto pismo, crkvene pismo....
  Pregleda 9
 • Shematičan
  (grč. shema oblik, nacrt) izrađen u obliku nacrta, pregleda, u glavnim potezima; šematičan. ...
  Pregleda 9
 • Sarkastičan
  (grč. sarkazo grizem usne od ljutine, rugam se stisnutih usana) koji grize, koji ujeda, tj. zajedljiv, pakosno šaljiv....
  Pregleda 9
 • Senilan
  (lat. senilis) starački, oronuo, gro-nuo; izlapeo....
  Pregleda 9
 • Simplegmata
  (grč. symplegma splet) pl. kipovi rvača koji su se uhvatili u koštac; grupe sastavljene od više kipova i reljefa, npr....
  Pregleda 9
 • Sakrileg
  (lat. sacrilegus) onaj koji hara crkvu, oskvrnilac svetinje, obesvetilac; bezbožnik, bogohulnik....
  Pregleda 9
 • Shematografija
  (grč. shema, grapho crtam) crtanje likova ili slika....
  Pregleda 9
 • Sarkoza
  (grč. sarkosis stvaranje mesa) med. stvaranje mesa, obrazovanje mesa. ...
  Pregleda 9
 • Senilnost
  (lat. senilis) staračke slabost i nemoć (duhova i telesna), gronulost....
  Pregleda 9
 • Simpleks sigilum veri
  (lat. simplex sigillum veri) posl. prostota je pečat (znak) istine....
  Pregleda 9
 • Skver
  (eng. square, lat. exquadra) skupina ili blok kuća u obliku četvorougaonika; naročito: četvrtast ili okrugao manji par...
  Pregleda 9
 • Spektroheliograf
  (nlat. spectrum, grč. he-lios Sunce, grapho beležim) aparat tako podešen da prima samo jednu jedinu vrstu svetlosti (...
  Pregleda 9
 • Stetopoliskop
  (grč. stethos, poly mnogo, sko-reb posmatram) med. stetoskop na koji mogu više njih u isto vreme auskultirati...
  Pregleda 9
 • Sakrilegijum
  (lat. sacrilegium) pohara crkve, svetotatstvo; oskvrnjenje, povreda svetinje, bezboštvo, bogohulstvo....
  Pregleda 9
 • Shematopeja
  (grč. shema, poieo činim, pravim) veština prikazivanja (ili: prikazivanje) neke radnje pokretima tj. pantomi-mikom....
  Pregleda 9
 • Sarkolema
  (grč. sarx, lemma ono što je primljene) zool. tkivni omotač pojedinih mišićnih vlakana. ...
  Pregleda 9
 • Senior
  (lat. senex gen. senis starac, senior) stariji (za razliku od juiiora); stariji član nekog sportskog kluba; kolegijum ...
  Pregleda 9
 • Simplifikacija
  (nlat. simplificatio) uprošćavanje, uprošćenje, pojednostavljenje....
  Pregleda 9
 • Skvoter
  (eng. squatter) u Sev. Americi: naseljenik koji se bespravno naseli na neobraćenoj zemlji; u Australiji: onaj koji uzme ...
  Pregleda 9
 • Stetoskop
  (grč. stethos, skopeo) med. drvena ili metalna slušalica levkasta oblika za ispitivanje plućnih promena (auskul-taciju...
  Pregleda 9
 • Sakrirati
  (lat. sacrare) posvetiti, rukopo-ložiti (episkopa); miropomazati....
  Pregleda 9
 • Shenobatika
  (grč. shoinos konopac, bafno idem) veština igranja na konopcu....
  Pregleda 9
 • Sarkologija
  (grč. sarx genj sarkos meso, logia nauka) nauka o mesnatim delovima tela, o mišićima....
  Pregleda 9
 • Seniorat
  (nlat. senioratum) zvanje i dostojanstvo seniora; prav. prvenstveno pravo na nasledstvo najstarijeg u porodici (vrsta ...
  Pregleda 9
 • Simplificirati
  (nlat. simplificare) upro-stiti, uprošćavati, pojednostavniti....
  Pregleda 9
 • Skela
  (lat. scala, tur. iskele) veliki čamac, splav za prevoz preko vode....
  Pregleda 9
 • Spekulant
  (lat. speculans) posmatrač, istraživač, razmišljač, teoretičar; mudri-jaš; čovek preduzimljiv u trgovačkim poslovima, ...
  Pregleda 9
 • Sakristan
  (nlat. sacristanus) crkvenjak (kod katolika)....
  Pregleda 9
 • Shizogen
  (grč. schfzo cepam, rascepam, razdvojim, gen- koren od gignesthai nastati, postati) koji je nastao putem delanja, razdv...
  Pregleda 9
 • Se non e vero e ben trovato
  (ital. ze pop £ vero, fe ben trovato) ako nije istinito, ipak je lepo zamišljeno....
  Pregleda 9
 • Simplicije
  (lat. simplicia) pl. farm. jednostavni, prosti lekovi....
  Pregleda 9
 • Skelet
  (grč. skelet6n sc. soma) „isušeno telo", tj. kostur, okosnica....
  Pregleda 9
 • Spekulativan
  (lat. speculativus) 1. čisto mi-sleni, do koga se dolazi putem čistog mišljenja, koji postaje putem spekulacije, teori...
  Pregleda 9