Sve reči na slovo S

Sve reci na slovo S

 • Sinergetičan
  (grč. synerg6s sadelatan) koji zajedno deluje, pomoćni....
  Pregleda 5
 • Slup
  (eng. sloop) mala, brza sportska jedri-lica sa jednom katarkom; vrsta neoklop-ljenih ratnih brodova u Engleskoj, Sev. ...
  Pregleda 5
 • Sporadi
  (grč. sporas gei. sporados rasut, raštrkan, speiro sejem) pl. razasuta ostrva i ostrvca....
  Pregleda 5
 • Strabotomija
  (grč. strabos, temno sečem, režem, tome sečenje, rezanje) med. lečenje razrokosti operacijom....
  Pregleda 5
 • Saltacija
  a (lat. saltatio) skakanje, igranje sa podskakivanjem; med. kucanje žila kucavi-ca (arterija). ...
  Pregleda 5
 • Superdividenda
  (lat. super-dividenda) deo dividende koji se, po pokriću svih ostalih rashoda, isplaćuje akcionarima kao višak....
  Pregleda 5
 • Serologija
  (lat. serum, grč. logia) med. nauka o krvnom serumu i njegovoj terapeutskoj upotrebi....
  Pregleda 5
 • Sinergizam
  (grč. syn, ergon delo) učenje o sadejstvu, učenje o slobodnom sadejstvu ljudi u težnji za svojim popravljanjem i stic...
  Pregleda 5
 • Sporadičan
  (grč. sporadikos rasut, raštr-kan, pojedinačan; osamljen) razasut, rasturen po raznim oblastima, pojedinačan, usamljen...
  Pregleda 5
 • Strakdija
  (nlat. extractio) tip. izdizanje reči ili redaka koji treba da se štampaju u jednoj boji ili u više boja. ...
  Pregleda 5
 • Salto
  (ital. salto skok) sa. slobodan skok sa gimnastičke sprave: napred, unazad ili sa strane; salto mortale (ital. salto ...
  Pregleda 5
 • Superdrednot
  (lat. super, eng. superdreadnought) mor. vrsta najvećeg ubojnog broda, po veličini i oružanju većeg od drednota, do i ...
  Pregleda 5
 • Serpent
  (ital. serpentone) muz. zmijasto, u obliku slova S izvijen drveni duvački instrument za najdublji bas....
  Pregleda 5
 • Sinergija
  (grč. synergfa) zajedničko delovanje, saradnja, pomagaše; fiziol. udruži-vanje vite organa (mišića) radi oba-vljanja n...
  Pregleda 5
 • Sporadičnost
  (grč. sporadik6s), pojedinač-nost, osamljenost, pojedinačno javljanje, povremeno javljanje....
  Pregleda 5
 • Stralčo
  (ital. stralcio) trg. prijatel»sko poravnanje, nagodba, sporazum....
  Pregleda 5
 • Salubritet
  (lat. salubritas) zdravost, stanje povoljno po zdravlje (npr. vazduha), lekovitost....
  Pregleda 5
 • Superelekta
  (lat. superelecta najodabranija) trg. vrsta najfinije vune....
  Pregleda 5
 • Serpentarijum
  (nlat. serpentarium) zmijinjak, kavez za zmije....
  Pregleda 5
 • Sporangidija
  (grč. spora setva, angos sud, posuda) bog. semeni sudić; plodni ovojak kod bescvetnica; matica-ćelija spora kod algi....
  Pregleda 5
 • Stramin
  (lat. stramen stelja, slama, ital. strame) fina kaneva za pravljenje ćilima; takođe: gusta pamučna tkanina za papuče i...
  Pregleda 5
 • Salus
  (lat. salus ge« salutis) zdravlje, dobro osećanje; blagostanje, sreća, uspeh, spas, spasenje; salus publika (lat. salu...
  Pregleda 5
 • Supererogirati
  (nlat. supererogare) ili supererogativno postupati plaćati (ili: davati, činiti) više no što si dužan....
  Pregleda 5
 • Serpentin
  (lat. serpentinus zmijinji) min. mrkozelen ili otvorenozelen, veoma rasprostranjen mineral; upotrebljava se za zidanje, ...
  Pregleda 5
 • Sporogeneza
  (grč. spora setva, genesis postanak, rađanje) biol. umnožavanje putem spora; sporogonija. ...
  Pregleda 5
 • Strangulacija
  (lat. strangulatio) davljenje, gušenje, vešanje; smrt vešanjem. ...
  Pregleda 5
 • Sekantan
  (ital. seccante) nervozan, dosadan, zagrižljiv, svadljiv; koji zanoveta, zame-ra, prigovara...
  Pregleda 5
 • Signal
  (lat. signum znak, nlat. signale) znak, poziv objavljen nekim instrumentom (trubom, rogom, zvonom, plamenom); voj. zna...
  Pregleda 5
 • Sintematografija
  (grč. synthema ugovoren znak, graphia pisanje) pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim znacim...
  Pregleda 5
 • Stator
  (lat. stare stajati) teh. nepomični deo električnog generatora ili motora; pokrivnica, ono u čemu se obrću lopatice pa...
  Pregleda 5
 • Supresivan
  (nlat. suppressivus) prigušivan, prigušilački, zaustavan, zaustavljački, obustavan, obustavljački....
  Pregleda 5
 • Somatoliza
  (grč. soma, lysis razrešenje) prilagođavanje boje tela životinja boji okoline u kojoj žive, u cilju zaštite od neprij...
  Pregleda 5
 • Statoreaktor
  (lat. status stanje, reagere protivdejstvovati) ali/, avion sa naročitom vrstom mlaznog pogona, male težine i jednost...
  Pregleda 5
 • Sinuozan
  (lat. sinuosus) sa naborima, krivudav, vijugav, izvijugan, talasast....
  Pregleda 5
 • Sinuozitet
  (nlat. sinuositas) naboranost, vijugavost, krivudavost, talasastost. ...
  Pregleda 5
 • Supskribirati
  (lat. subscribere) potpisati, potpisivati, potpisivanjem svog imena obvezati se (kao supskribent) na sudelovanje u nek...
  Pregleda 5