Sve reči na slovo Š

Sve reci na slovo Š

 • šanžirati
  (fr. changer, ital. cambiare) menjati, promeniti; razmeniti, trampiti; prelivati boje....
  Pregleda 18
 • špric
  (nem. Spritze) 1. šmrk, štrcaljka; 2. «ed. brizgalica, sprava valjkasta oblika sa šupljom iglom za ubrizgavanje tečni1...
  Pregleda 18
 • šaku
  (jap.) „stopa", jedinica za merenje dužine u Japanu, = 0,324 t....
  Pregleda 18
 • šank
  (nem. Schank) deo gostionice ili krčme gde se toči piće, kelneraj....
  Pregleda 17
 • šavt
  (eng. shunt sporedni priključak) na-prava u električnom kolu koja uzima na sebe jedan deo struje i tako osigurava oset...
  Pregleda 17
 • šrapnel
  (eng. shrapnel) voj. artiljerijsko zrno čija je šupljina ispunjena olovnim ili gvozdenim kuglicama; leti do određene ...
  Pregleda 17
 • šakal
  (pere. Segal, tur. cakal, sskr. srigala) zool. grabljive, kurjaku slična životinja sive i zlatnožute dlake (u Aziji i A...
  Pregleda 17
 • šrot
  (nem. Schrot) sačma, dramlije; krupno mleven kukuruz, jarma....
  Pregleda 17
 • štab
  (nem. Stab) 1. voj. oficiri dodeljeni kao pomoćnici, saradnici i savetnici komandantu (puka, brigade, divizije, armije...
  Pregleda 17
 • štafelaj
  (nem. Staffelei) drvene nogare na kojima stoji slika dok je slikar radi....
  Pregleda 17
 • šablovizam
  (nem. Schablone) mehanički rad prema gotovom obrascu, bez učešća duha....
  Pregleda 16
 • špinat
  (nlat. spinacum, ital. spinaca, nem. Spinat) bog. spanać, jednogodišnja biljka iz familije loboda, čije se lišće upotr...
  Pregleda 16
 • šablonirati
  (nem. schablonieren) raditi po šablonu, tj. mehanički, bez duha....
  Pregleda 16
 • špic
  (nem. Spitz) vrh, šiljak; stara rasa pasa male glave i šiljastih ušiju; saobraćajni špic vreme najgušćeg sao-braćaja....
  Pregleda 16
 • šagren
  (fr. chagrin) 2. tuga, jad, jed, zlovolja, neraspoloženje....
  Pregleda 16
 • šankr
  (fr. chancre, lat. sapseg) med. rak, grizlica, raku slična razjedna venerična bolest, sifilitičan čir....
  Pregleda 16
 • špica
  (nem. Spitze) čipka; semenka; palac na točku; tekst i slike koji se projipira-ju na početku filma ili televizijske emi...
  Pregleda 16
 • šansa
  (fr. chance) sreća, srećan slučaj, mogućan povoljan slučaj, dobar izgled na uspeh, verovatnoće uspeha; imati povoljne,...
  Pregleda 16
 • špiclov
  (nem. Spitze) tajni policajac; fig. prepreden čovek, prepredenjak...
  Pregleda 16
 • šagrenirati
  (fr. chagriner) kožu, hartiju, tkanine izrađivati tako da budu s ožiljcima; up. šagren 1....
  Pregleda 16
 • šansona
  (fr. chanson, lat. cantio) pesma, naročito svetovna, narodna pesma....
  Pregleda 16
 • šajba
  (nem. Scheibe) prozorsko okno; kolut obeležen ciframa, cifarnik. ...
  Pregleda 16
 • šansoneta
  (fr. chansonnette) pesmica; pevačica koja peva šansone...
  Pregleda 16
 • špricer
  (nem. Spritzer) vino pomešano ..A sodom ili kiselom vodom....
  Pregleda 16
 • šajlok
  (eng. Shylock) Jevrejin-zelenaš u Šekspirovoj drami „Mletački trgovac", koji je nemilosrdno zahtevao od svog dužnika ...
  Pregleda 16
 • šansonijer
  (fr. chansonnier) pevač ili kompozitor šansona; zbirka šansona....
  Pregleda 16
 • špula
  (nem. Spule) el. valjak sa spiralne namotanom žicom koja služi kao sprovodnik električne struje, zavojnica; kalem za n...
  Pregleda 16
 • šajtov
  (mađ. sajt6) zavrtanj, vijak....
  Pregleda 16
 • šantaža
  (fr. chantage) prav. ucena, ucenjivanje, protivpravno pribavljanje imovin-ske koristi sebi ili drugom pomoću pretnji i...
  Pregleda 16
 • šraf
  (nem. Schraube) zavrtanj; navrtanj....
  Pregleda 16
 • šakona
  (fr. chaconne, ital. ciaccona) ples sličan menuetu, samo laganiji (ranije bio naročito omiljen u Španiji, Italiji i Fr...
  Pregleda 16
 • šantažist
  (fr. chantage) onaj koji se služi šantažom, ucenjivač, iznućač....
  Pregleda 16
 • šrafirati
  (nem. schraffieren, ital. sgraffi-age grepsti) 1. kod crtača, drvorezaca i bakrorezaca: povlačiti fine paralelne linij...
  Pregleda 16
 • šanterela
  (fr. chanterelle) kuz, najtanja, najfinija žica (na violini itd.); up. kantina, kvinta. ...
  Pregleda 16
 • šapti
  (eng. shanty) koliba (brvnara ili daščara) severnoameričkih gorštaka....
  Pregleda 16
 • šalabazati
  (pere.) besposlen tumarati, švrljati bez cilja, lunjati....
  Pregleda 16
 • šantung
  (kin.) „japanska svila", služi za izradu ženskih letnjih haljina i kostima (naziv po istoimenoj kineskoj pokrajini i p...
  Pregleda 16
 • štala
  (nem. Stall) staja za goveda i konje....
  Pregleda 16
 • šalanžer
  (eng. challenge izazivati) sp. bokser koji, po odobrenju saveza, izaziva na meč dotadašnjeg prvaka (kod nas pogrešan ...
  Pregleda 16
 • šap
  (fr. chappe) 1. konac od otpadaka svile; svila od otpadaka. šap (arap. Sabb, tur. ?ar) 2. stipsa; vet. zapaljenje pap...
  Pregleda 16
 • štampa
  (ital. stampa) tisak, otisak nekog novca; tiskane stvari i rad oko toga; dnevni listovi; stampa....
  Pregleda 16
 • šalvare
  (pere. Salwar, tur. $alvar) duge i vrlo široke istočnjačke (ženske) čakšire. ...
  Pregleda 16
 • šapirograf
  (nem. Schapirograph) sprava za umnožavanje rukopisa, na kojoj se naročitim mastilom napisano prenosi na spra-vljenu h...
  Pregleda 16
 • šapirografisati
  (nem. schapirographieren) umnožiti, umnožavati rukom napisano na šapirografu. ...
  Pregleda 16
 • štafeta
  (ital. staffetta, fr. estafette) glasonoša, skoroteča, glasnik, ulak; sp. 1. utakmica u trčanju u kojoj svaki trkač pr...
  Pregleda 16
 • šapka
  (rus. šapka) svečana oficirska kapa....
  Pregleda 16
 • štafirati
  (nem. staffieren) 1. snabdeti potrebnim, spremiti (npr. sobu); 2. ukrasi-ti, nakititi (npr. odelo); 3. sliv. ukrasiti,...
  Pregleda 16
 • šaptalizirati
  (fr. chaptaliser) popravljati vino time što se u širu koja nije dovoljno slatka meće šećer, a suvišna kiselina odstra...
  Pregleda 16