Sve reči na slovo Š

Sve reci na slovo Š

 • šibolet
  (hebr. schibboleth) znak raspoznavanja, lozinka (Knj. o sudijama, 12, 6)....
  Pregleda 11
 • šelf
  (eng. shelf) reoip. vodoravno zemljište, u vidu platforme, pod vodom (u moru), kao nastavak kopna, koje se od obalne l...
  Pregleda 10
 • šeping
  (eng. shaping) rendisaljka za obrađivanje metalnih predmeta....
  Pregleda 10
 • šlep
  (nem. Schleppe) 1. kod. skut na ženskim haljinama (koji se vuče po podu); 2. tegljenica, tovarna lađa bez sopstvenog po...
  Pregleda 10
 • štih
  (nem. Stich) 1. ubod, bod, rez; 2. bod, poen (u igri)....
  Pregleda 9
 • šarm
  (fr. charme, lat. carmen) čarolija, mađija; čar, ljupkost, umilnost....
  Pregleda 9
 • šatula
  (nlat. scatula, nem. Schatulle) kutija za čuvanje dragocenosti; privatna kasa jednog vladaoca....
  Pregleda 9
 • šuster
  (nem. Schuster, Schuh, lat. sutor) obućar; fig, ošljar u radu, fušer....
  Pregleda 9
 • ševrotirati
  (fr. chevroter) 1. jariti se, koziti se; 2. skakanjem amo-tamo pokazivati nestrpljenje; 3. u pevanju: veketati, pevati...
  Pregleda 9
 • šelizirati
  (nem. Scheele, scheelisieren) glicerinom zaslađivati vino, pivo i sirće (naziv po švedskom hemičaru Karlu Vil-helmu Še...
  Pregleda 9
 • šerbe
  (arap. Sarba, tur. gerbet) kod Turaka: osvežavajuće piće, medovina; toplo piće od pečenog šećera, slično čaju; šerbet....
  Pregleda 9
 • šeret
  (arap. SBrra zlo, tur. §erret) lukavac, prepredenjak; nestaško, vragolan; lukav, prepreden, pritvoran, podmukao....
  Pregleda 9
 • šeri
  (od eng. cherry) vrsta jakog španskog belog vina. ...
  Pregleda 9
 • šeh
  (arap. Sayh starac, starešina, tur. ?eyh) kralj, vladalac; u šahu: napad na „kraljicu"; up. šah. ...
  Pregleda 9
 • šeher
  (pere. Sehr, tur. gehir) varoš, grad. ...
  Pregleda 9
 • šehiti
  (arap. Sahid, tur. §ehit) št. članovi islamske religiozno sekte koji priznaju samo Koran, a odbacuju učenje sunita; up...
  Pregleda 9
 • šok
  (fr. choc, nem. Schock, udar, napad) 1. med. poremećaj u radu (funkcionisanju) nekog organa mehaničkim ili psihičkim ...
  Pregleda 9
 • šperploča
  (nem. Sperr-platte) zen. olepljena ploča, ukočeno drvo, uprečka, ploča koja se dobiva, pod hidrauličkim pritiskom, un...
  Pregleda 9
 • šarlatanizam
  (fr. charlatanisme) nadriuče-nost, nadriknjištvo, nadriznanje, nadri-lekarstvo, razmetljivost....
  Pregleda 8
 • štopati
  (eng. stop zaustaviti) 2. na štope-rick beležiti (ili: zabeležiti) tačno trajanje neke radnje....
  Pregleda 8
 • štoplcijer
  (nem. Stoppelzieher) sprava za vađenje čepova, otpušač, vadičep, izvojac....
  Pregleda 8
 • štofaža
  (nem. Stoff) trg. materija za pakovanje suve robe....
  Pregleda 8
 • šasija
  (fr. chassis) donji, gvozdeni deo kola (automobila), na kome počiva karoserija....
  Pregleda 8
 • šćavet
  (od ital. Schiavone) crkvena knjiga koja je sadržavala evanđelje i epistule na čakavskom dijalektu, pisana latinicom; ...
  Pregleda 8
 • šus
  (nem. SchuB) 1. pucanj; 2. rana od puščanog zrna; 3. fig. lutka, mušica u glavi (npr. „došao mu šus")....
  Pregleda 8
 • šebat
  (hebr. schebath) jedanaesti mesec u jevrejskom kalendaru, = februar....
  Pregleda 8
 • šeboj
  (pere. £eb noć, buy miris, tur. §ebboy) bog. ukrasno cveće, Cheiranthus cheiri....
  Pregleda 8
 • šucbund
  (nem. Schutzbund odbrambeni savez) borbena organizacija austrijskih socijaliste, osnovana, po obrascu vojnih organiza...
  Pregleda 8
 • ševal
  (arap. sawwal, tur. §ewal)) deseti mesec u muslimanskom kalendaru, počinje 7. jula, i ima 29 dana....
  Pregleda 8
 • ševiot
  (fr., eng. cheviot brdska ovca) ja-gnjeća vuna; g...
  Pregleda 8
 • ševro
  (fr. chevreau jare) jareća koža; fina koža (jareća i teleća) veoma elastična i mekana; služi za izradu obuće i fine ko...
  Pregleda 8
 • ševroten
  (fr. chevrotin) učinjena jareća koža....
  Pregleda 8
 • šegrt
  (pere. Sggird, tur. ?akirt) zanatlijski i trgovački učenik....
  Pregleda 8
 • šed-dah
  (eng. ched jednospratna tvornička zgrada, nem. Dach krov) arh. testerast krov, krov koji se sastoji od niza paralelnih...
  Pregleda 8
 • šedrvan
  (pere. Sldirwan, tur. §adirvan) vodoskok, naročito kod džamija i po trgovima za uzimanje avdesta. ...
  Pregleda 8
 • šezlong
  (fr. chaise longue) polusofa sa naslonom (za ležanje), dugačka stolica za ležanje; up. ligeštul. ...
  Pregleda 8
 • šeik
  (arap. Saylj, tur. ?eyh) starac; titula uvaženih lica, opštinskih ili plemenskih poglavica, manastirskih starešina i u...
  Pregleda 8
 • šeislam
  (arap., tur. gehislam) muslimanski verski poglavica....
  Pregleda 8
 • šeih-ul-islam
  (arap.) vrhovni muftija, poglavar uleme kod muslimana....
  Pregleda 8
 • šejtan
  (arap. Saytan, tur. geytan) đavo, sotona; fig. dovitljiv čovek, obešenjak; šeitan....
  Pregleda 8
 • šekeri
  (eng. chakers) pl. „drhtavin", reli-giozna sekta u Engleskoj i Severnoj Americi, koja se 1774. otcepila od kvekera; pr...
  Pregleda 8
 • šekspiromak
  oduševljen poštovalac velikog engleskog dramskog pesnika Viljema Šekspira (1564—1616)....
  Pregleda 8
 • šelak
  (eng. shel-lac) tvrda smola koja curi iz istočnoindijskih smokava kad ih ubode insekat; služi za izradu lakova za poli...
  Pregleda 8
 • šelit
  min. ruda slična volframitu, često proizvod njegovog hemijskog trošenja....
  Pregleda 8
 • šelong
  (polj. szelong) poljski šiling...
  Pregleda 8
 • šelfiš
  (nem. Schellfisch) zool. vahnja, morska riba slična bakalaru, čije se meso, pri kuvanju, raspada u listiće....
  Pregleda 8
 • šenluk
  (pers.-tur. genlik) veselje, radost, svetkovina, praznovanje, javno veselje....
  Pregleda 8
 • šeping-mašina
  (eng. shaping, grč. mechane) strug za obrađivanje manjih predmeta od metala....
  Pregleda 8