Sve reči na slovo Š

Sve reci na slovo Š

 • šerardizirati
  pocinkavati železo, npr. železni novac, u jakoj vatri (naziv po pronalazaču Sherard-y). ...
  Pregleda 8
 • šeretluk
  (arap.-tur. $erretlik) lukavstvo, prepredenost, podmuklost; nestašluk....
  Pregleda 8
 • šeri-brendi
  (eng. cherry-brandy) vino šeri sa prepečenicom ili konjakom, vrsta likera; čeribrendi....
  Pregleda 8
 • šerijat
  (arap. Saria- pravi put, tur. ?eriat) učenje (ili: osnovni propisi) islamske vere; pravi put, zakon božji, zakon zasno...
  Pregleda 8
 • šerif
  (arap. Sarif, tur. $erif) 1. odličan, plemenit; titula potomaka Muhamedovih, titula upravnika Meke = emir. šerif (eng...
  Pregleda 8
 • šer-koža
  (fr. chair) strana kože koja je do mesa (upotrebljava se naročito za rukavice); zove se još: danska i švedska koža....
  Pregleda 8
 • šerpa
  (nem. Scherbe) posuda, činija za kuvanje....
  Pregleda 8
 • šerting
  (eng. shirting) jaka pamučna tkanina izatkana od debljih žica; upotrebljava se za izradu rublja....
  Pregleda 8
 • šerše la fam
  (fr. cherchez la femme) tražiti ženu (tj. kao skrivenog, potajnog pokretača nečega, nekog zla, prestupa, neke nesreće)...
  Pregleda 8
 • šetland
  (eng. Shetland) vrsta engleske vunene tkanine....
  Pregleda 8
 • šef
  (eng. safe) u bankama: od vatre i krađe osigurano sanduče (pregradak) koji banke iznajmljuju privatnim licima da u nje...
  Pregleda 8
 • šefija
  (arap. SafT, tur. ?efi) prvi sused od imanja. ...
  Pregleda 8
 • šefijsko pravo
  (arap.-tur. $efilik) prven-stveno pravo prvog suseda na kupovinu susednog imanja; šefiluk. ...
  Pregleda 8
 • šeherezada
  (pere. Seh kralj, zade dete, tur. jehzade princeza) ime lepe pripovedačice iz Hiljadu i jedne noći, koja svojim zaniml...
  Pregleda 8
 • šahinšah
  (pere.) kralj nad kraljevima. ...
  Pregleda 8
 • šehter
  (hebr. schachat, nem. Schachter) me-sar koji kolje stoku i živinu po jevrejskom verskom običaju; šahter....
  Pregleda 8
 • šešana
  (pere. Seghane, tur. §e?hane) vrsta stare puške koja se punila spreda; ši-šana....
  Pregleda 8
 • šiva
  (sskr. Siwa) jedno od tri najviša božanstva u Indiji, prvobitno bog vatre, kao oživiteljice i uništiteljke vaseljene; ...
  Pregleda 8
 • šiiti
  (arap." sii-yy, tur. §11) pl. članovi islamske religiozno-političke sekte, raširene naročito u Persiji, koji ne smatra...
  Pregleda 8
 • šiljbok
  (nem. Schildwache) straža; stražar....
  Pregleda 8
 • šalmaj
  (fr. chalumeau) čuz. prastari drveni duvački instrument sa dvostrukim jezič-kom, preteča današnje oboe; kod nas je poz...
  Pregleda 8
 • šlag
  (nem. Schlag udar, udarac) 1. med. kap, kaplja; 2. poreklo, vrsta, soj, kov (npr. čovek starog šlaga); 3. kuv. mlečna ...
  Pregleda 8
 • šnešue
  (nem. Schneeschuh) pl. sneške, gumene cipele za sneg (nose se preko cipela)....
  Pregleda 8
 • šodo
  (fr. chaudeau) kuv. 1. punč s jajima; 2. preliv za kolače od vina ili mleka, jaja i šećera (kod nas se upotrebljava u ...
  Pregleda 8
 • šokantan
  (fr. choc) koji bode oči, koji izaziva negodovanje, ružan, odvratan, sabla-žnjiv, neprijatan...
  Pregleda 8
 • šor
  (mađ. sor) ulica, sokak....
  Pregleda 8
 • špendirati
  (nem. spendieren, ital. spendere) darovati, pokloniti, obdariti...
  Pregleda 8
 • štek-kontakt
  (nem. stecken uturiti, lat. contactus dodir) teh. naprava za brzo spajanje provodnika električne struje dodirom, utika...
  Pregleda 7
 • šalter
  (nem. Schalter) 1. fiz. prekidač, sprava za uspostavljanje i prekidanje električne struje; 2. kod automobila: prekidač...
  Pregleda 7
 • šarada
  (fr. charade) zagonetka u slogovima; fig. nejasna stvar....
  Pregleda 7
 • štelovati
  (nem. stellen) postaviti, namesti-ti, udesiti, doterati, doterivati; štelovati se ustezati se...
  Pregleda 7
 • šalupa
  (fr. chaloupe) 1. mor. veliki čamac na brodovima; 2. mala obalska i ribarska jedrilica sa jednom katarkom....
  Pregleda 7
 • šardoni
  (fr. chardons) pl. gvozdeni šiljci na ogradama, zidovima itd....
  Pregleda 7
 • štelpne
  (nem. Stelzen) gigalje, štule, drvene noge pomoću kojih se mogu praviti krupni koraci....
  Pregleda 7
 • šamada
  (fr. chamade, ital. chiamata) do-bošni i dr. znak kojim opsednugi grad javlja da je voljan da povede sa opsađiva-čima ...
  Pregleda 7
 • šarža
  (fr. charge) 1. tovar, breme; teret, tegoba; 2. fig. služba, zvanje, položaj, čin; 3. voj. juriš; znak za polazak na j...
  Pregleda 7
 • štempl
  (nem. Stempel) 1. pečat, žig; 2. taksena marka....
  Pregleda 7
 • šamani
  (sskr. schama) pl. najniža klasa budističkih sveštenika kod Tatara, Mongolaca i dr., koji su ujedno i lekari, čarobnja...
  Pregleda 7
 • šarže d'afer
  (fr. charge d-affaires) otpravnik poslova, zamenik poslanika u inostranstvu....
  Pregleda 7
 • štender
  (nem. Stander) ono na čemu što stoji, stup, stalak, pult....
  Pregleda 7
 • šamanizam
  (tur.) religija raširena kod mongolskih naroda; verovanje u zle duhove i duše umrlih (prostire se od Laponije preko S...
  Pregleda 7
 • šaržer
  (fr. chargeur) voj, punjač, gvozdeni okvir sa mecima koji se odjednom meću u brzometnu pušku. ...
  Pregleda 7
 • štehvanje
  (nem. Stechen bodenje) sp. konjička igra koruških Slovenaca u Ziljskoj dolini (Austrija), u kojoj jahači nastoje da u ...
  Pregleda 7
 • šamar
  (grč. samarion, sagma tovar, tur. semer) sedlasta podloga za tovar na tovar-noj životinji; podloga na kojoj nosači vuk...
  Pregleda 7
 • šaržirati
  (fr. charger) 1. pretrpati, natovariti, opteretiti, npr. poslom; 2. narediti, staviti u dužnost; 3. preterivati u prik...
  Pregleda 7
 • štimer
  (nem. Stimmer) 1. majstor koji ude-šava glasove na muzičkim instrumentima; 2. sprava za davanje glasa...
  Pregleda 7
 • šamberten
  (fr. chambertin) čuveno crveno vino, nazvane po istoimenom selu u Gor-njoj Burgundiji, crveni burgundac...
  Pregleda 7
 • šarivari
  (fr. charivari, nlat. charivarium) mačja muzika, dernjava; zbrka, darmar, ko u klin ko u ploču; u kartanju: sve 4 dame...
  Pregleda 7