Sve reči na slovo Š

Sve reci na slovo Š

 • špijunaža
  (fr. espionnage) uhođenje, vrebanje; dostavljanje, potkazivanje....
  Pregleda 7
 • špijunirati
  (fr. espionner) uhoditi, potajno motriti (čiji rad, kretanje nekoga)....
  Pregleda 7
 • špikovati
  (nem. spicken) kuk. nabockati slaninom, nadenuti slaninom, mestimice ispuniti meso (teleće, divljač i dr.) komadićima...
  Pregleda 7
 • špil
  (nem. Spiel) igra; karte za igranje....
  Pregleda 7
 • šabaka
  (ital. sciabaca") vrsta mreže i barke za ribolov...
  Pregleda 7
 • špilman
  (nem. Spielmann) svirač, muzikant; u srednjovekovnoj Nemačkoj: putujući pes-nikpevač (slično srpskom guslaru)....
  Pregleda 7
 • šabes-goi
  (hebr. schabbes-goi) hrišćanin koji subotom radi Jevrejinu poslove koji ovome nisu dopušteni. ...
  Pregleda 7
 • špilhonorar
  (nem. Spiel, lat. honorarium) novčana nagrada koju glumac ili pevač, pored redovne plate, prima za svako veče kad igr...
  Pregleda 7
 • šablon
  (fr. echantillon, nem. Schablone) 1. uzorak, obrazac, pregled, mustra, kalup (npr. kod zvonolivaca); 2. fig. otrcanost...
  Pregleda 7
 • šanžan
  (fr. changeant) šarena svilena tkanina, koja se preliva. ...
  Pregleda 7
 • špilšul
  (nem. Spiel-schule) dečje zabavi-šte, igralište za decu....
  Pregleda 7
 • šut
  (eng. shoot) pucanj, hitac, udarac; st. udar, npr. lopta nogom (u fudbalu)....
  Pregleda 6
 • šutirati
  (eng. shoot) sp. pucati, udarati, udariti, npr. loptu (nogom ili glavom, u fudbalu); up. šut. ...
  Pregleda 6
 • šuft
  (nem. Schuft) podlac, nitkov....
  Pregleda 6
 • šizma
  (grč. shfsma procep, pukotina, shfzo cepam, rascepim) rascep, raskol, odvajanje (naročito od crkve ili vere); fig. pod...
  Pregleda 6
 • šizmatik
  (grč. schismatikos rascepni, ras-kolni) otpadnik, raskolnik (od vere ili crkve)....
  Pregleda 6
 • šik
  (fr. chic) pl. ukusan, lep, pristao, svid-ljiv, dopadljiv, pomodan; im. lep spoljašnji izgled (koji je u skladu sa pro...
  Pregleda 6
 • šikana
  (fr. chicane) zloba, kinjenje, zlonamerno stvaranje teškoća, neprijatnost stvorena kome iz pakosti. ...
  Pregleda 6
 • šikanirati
  (fr. chicaner) kinjiti, stvarati kome teškoće iz pakosti, zlonamerno uznemiravati....
  Pregleda 6
 • šiler
  (nem. Schiller, Schieler) vrsta bledocrvenog vina, kominjak, ružica....
  Pregleda 6
 • šiling
  (eng. shilling, nem. Schilling) 1. engle-ska novčana jedinica, = 5 pensa = 1/20 funte sterlinga; 2. današnja austrijsk...
  Pregleda 6
 • šiljbočiti
  (nem. Schildwache stehen) čuvati stražu, stražariti....
  Pregleda 6
 • šimi
  (eng. shimmy) američka salonska okretna igra u 4/4 takta, postala iz fok-strota...
  Pregleda 6
 • šimpanzo
  (nem. Schimpanse) zool. vrsta afričkog antropoidnog majmuna,-„afrič-ki divlji čovek", po duševnim osobinama životinja...
  Pregleda 6
 • šimšir
  (pere. siimgad, tur. ^imsir) vot. zimzeleno ukrasno šiblje sa žutim cvetovima u grozdovima i s crvenim bobicama, Buxus...
  Pregleda 6
 • šimširika
  (pere.-tur. $im§ir) bog. divlji šimšir, Berberis vulgaris....
  Pregleda 6
 • šing
  (jap.) mera za tečnosti u Japanu, = 1,804 1....
  Pregleda 6