Sve reči na slovo T

Sve reci na slovo T

 • Triboluminiscencija
  (nlat.) vrsta luminis-cencije koja nastaje pod mehaničkim uticajem, npr. pri mrvljenju kristala šećera....
  Pregleda 17
 • Tendenciozan
  (nlat. tendentiosus) upravljen u naročitom omeru, uperen naročitom cilju, nameran, sa (naročitom) težnjom, koji ima (...
  Pregleda 17
 • Torijevac
  (eng. tory) član aristokratske stranke u Engleskoj, pristalica starog državnog i crkvenog ustrojstva, tzv. dvorske str...
  Pregleda 17
 • Toričelijeva cev
  fiz. = barometar, nazvan po pronalazaču, ital. filozofu i mate-matičaru Evangelista Torricelli (1608— 1647): Toričeli...
  Pregleda 17
 • Tribunal
  (lat. tribunal) 1. prvobitno: uzvišeno mesto na rimskom Forumu na kome je sedeo pretor i sudio; 2. sudijska stolica; s...
  Pregleda 17
 • Tribunat
  (lat. tribunatus) služba i zvanje tribuna, tribunstvo; u Francuskoj: ustanova koja je rešavala o predlozima zakona (od...
  Pregleda 17
 • Tain
  (arap. ta-yin odrediti, tur. tayin obrok, sledovanje) obrok; vojnički hleb, sledovanje....
  Pregleda 16
 • Tenaljon
  (fr. tenaillon) voj. utvrđenje u obliku klešta....
  Pregleda 16
 • Tetrafarmakon
  (grč. tetra, pharmakon lek) med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
  Pregleda 16
 • Torzija
  (nlat. torsio) uvrtanje, uvijanje, upredanje; fiz. otpor što ga uvrnuto telo daje spoljnoj sili; med. uvrtanje kraja pr...
  Pregleda 16
 • Tribina
  (fr. tribune) uzvišeno mesto za govornika, govornice; uzvišeno mesto za gledaoce, slušaoce itd.; tribuna. ...
  Pregleda 16
 • Tulum
  (grč. tylemos, tur. tulum) mešina, npr. za vino; fig. prazne glave, nesabran čovek....
  Pregleda 16
 • Tajga
  (rus. tanga) ogromna sibirska prašuma, 1.000—2.500 km široka, neprohodna i bogata životinjama (lisicama, kurjacima, mrki...
  Pregleda 16
 • Tenapitet
  (lat. tenacitas) upornost, izdržljivost; privrženost; škrtost; žila-vost, jačina metala....
  Pregleda 16
 • Tetrafilan
  (grč. tetra, phyllon list) bog. koji ima četiri čašična listića....
  Pregleda 16
 • Torziona vaga
  sprava pomoću koje se mere male sile time što im se uvrtanjem naročite žice održava ravnoteža, uvrtne terazije....
  Pregleda 16
 • Tulumba
  (ital. tromba, tur. tulumba) 1. šmrk za crpljenje vode ili za gašenje požara; pumpa; 2. vrsta slatkih zalivenih kolača...
  Pregleda 16
 • Tajlorizam
  (Taylor) po američkom inženjeru Frederiku Vinslovu Tajloru (1856—1915) nazvani sistem naučne organizacije rada koji se s...
  Pregleda 16
 • Tenda
  (ital. tenda) platneni krov za zaštitu od sunca i kiše....
  Pregleda 16
 • Tetrahord
  (grč. tetra, chorde žica, struka) muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
  Pregleda 16
 • Torzo
  (ital. torso, grč. thyrsos, lat. thyrsus) gornji deo čovečjeg tela (ramena, grudni koš i bokovi); um. vajarsko ili sli...
  Pregleda 16
 • Tribometar
  (grč. tribo trem, tarem, metron mera, merilo) fiz. sprava za određivanje veličine otpora trenja, tj. sačinioca trenja,...
  Pregleda 16
 • Tulumina
  (tur.) velika mešina; takođe: porez koji su nekada spahije uzimale od vinogradara. ...
  Pregleda 16
 • Tajlorov sistem
  v. tajlorizam....
  Pregleda 16
 • Tendencija
  (nlat. tendentia) težnja, teženje (u određenom pravcu, za izvesnim ciljem); sklonost; smer; stremljenje; namera, cilj ...
  Pregleda 16
 • Tetrivan
  (pere. taht presto, rewan pokretni, tur. tahtiravan) nosiljke, palankin....
  Pregleda 16
 • Torizam
  (eng. tory) političko-socijalna shvatanja i načela torijevaca. ...
  Pregleda 16
 • Tribrahis
  (grč. tribrachys od tri kratka sloga) četr. stihovna stopa od tri kratka sloga: UUU. ...
  Pregleda 16
 • Tumbas
  (pere. dum rep, kraj, krma, baz koji se igra, tur. tombaz) čamac za pontonski most....
  Pregleda 16
 • Tajmkiper
  (eng. time-keeper) sp. sat za tačno merenje vremena....
  Pregleda 16
 • Tetripon
  (grč. tethrippon) četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri konja....
  Pregleda 16
 • Tribulkon
  (grč. tri-, elko vučem, fr. boule lopta, kugla) med. sprava za izvlačenje puščanog zrna iz rana....
  Pregleda 16
 • Tumidan
  (lat. tumidus) med. otekao, otečen, natečen, naduven....
  Pregleda 16
 • Tajfun
  (kin. tai-fung) v. tifon. tak (fr. taquet kočić) bilijarski štap....
  Pregleda 16
 • Tendirati
  (lat. tendere) razapeti, pružiti, ispružiti; težiti; ići za čim, naginjati čemu, nastojati....
  Pregleda 16
 • Teurg
  (grč. theurg6s) čudotvorac, vidovnjak, prizivač duhova....
  Pregleda 16
 • Torijum
  (nlat. thorium) hem. radioaktivan element, atomska masa 232,038, redni broj 90, znak Th....
  Pregleda 16
 • Tribun
  (lat. tribunus) kod Rimljana: starešina tribe (up. tribunus); starešina tri-bunata u Francuskoj (od 1799); fig. narodn...
  Pregleda 16
 • Tumor
  (lat. tumor) med. otok, novostvoreni izraštaj tkiva na čovečjem ili životinjskom organizmu; benigni tumor dobroćudni t...
  Pregleda 16
 • Takelaža
  (nem., hol. Takel) sve što služi kretanju lađe pomoću jedara i što drži katarke (jarboli, užeta, krstovi i jedra na bro...
  Pregleda 16
 • Tenezmus
  (grč. tenesm6s) med. naponi, napinjanje; veoma težak i mučan grč u mišićima stezačima drevnog kanala i mokraćnog mehura...
  Pregleda 16
 • Teurgija
  (grč. theurgia čini, čarolije) sposobnost činjenja čuda, vidovitost....
  Pregleda 16
 • Tumul
  (lat. tumulus) gomila; grob....
  Pregleda 16
 • Taklidi-seif
  (tur. taklid seyif) ceremonija kad sultan pripasuje sablju (što je za-menjivalo krunisanje)....
  Pregleda 16
 • Taneta
  (fr. tenette) med. kleštice za vađenje kamena iz mehura....
  Pregleda 16
 • Teutoman
  (lat. Teutoni, grč. mania strast) obožavalac svega što je germanske (nemačko)....
  Pregleda 16
 • Tormento
  (ital. tormento) strahovita vejavi-ca u Visokim Alpima....
  Pregleda 16
 • Tumult
  (lat. tumultus) metež, buka, graja, gužva, nemir, lom; uzbuna....
  Pregleda 16