Sve reči na slovo T

Sve reci na slovo T

 • Tragedija
  (grč. tragodfa) poet. „jarčeve pesma", žalosna igra, vrsta drame u kojoj istaknuti karakter (tragični junak), boreći s...
  Pregleda 9
 • Trikolov
  (grč. tri-, kolon član) stvar sastavljena od tri člana ili dela; poet. pesma sa tri vrste stihova. ...
  Pregleda 9
 • Tutorijum
  (nlat. tutorium) prav. sudsko postavljanje za staraoca; tutorio lomine (nlat. tutorio nomine) starateljski, putem stara...
  Pregleda 9
 • Tatersal
  (eng. tattersall) ustanova za gajenje i prodaju konja trkača, obračunavanje opklada i sl., konjska berza; trkalište za ...
  Pregleda 9
 • Tera di Sijena
  (ital. terra di Siena) sijenska zemlja, jedna vrsta mrkocrvene akvarel boje....
  Pregleda 9
 • Timpanizam
  (grč. tympanon ručni doboš, ručni bubanj) med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
  Pregleda 9
 • Tragedijant
  (grč. tragodfa) nadritragičar, rđav pisac ili igrač tragedija....
  Pregleda 9
 • Trikolora
  (fr. tricolore) zastava od tri boje, trobojka, trobojnica. ...
  Pregleda 9
 • Tuf
  Tuf
  (nem. Tuff, lat. tofus, tophus vulkanski kamen) geol. kamen koji je postao od masa razdrobljenog materijala i pepela k...
  Pregleda 9
 • Tatonirati
  (fr. tatonner) tražiti pipanjem; slik. raditi nesigurnom rukom, plašljivo; lutati u radu. ...
  Pregleda 9
 • Terazije
  (pere. terazu, tur. terazi) ručna vaga, sprava za merenje koja ima dva tasa sa dve strane, koji vise. Terazije (pere....
  Pregleda 9
 • Timpanitis
  (grč. tympanon ručni doboš, ručni bubanj) med. naduvenost trbuha usled gasova....
  Pregleda 9
 • Trikotaža
  (fr. tricotage) 1. roba od vune, pamuka i svile koja se izrađuje mašin-skim pletenjem; 2. radionica gde se izrađuje il...
  Pregleda 9
 • Tufek
  (pere. tufenk, tur. tufek) puška; pucanj iz puške....
  Pregleda 9
 • Tat tvam asi
  (sskr. tat twam asi) „to si ti!", tat aham asmi „to sam ja!", izraz u ind. filozofiji kojim se izražava identitet subj...
  Pregleda 9
 • Tera inkognita
  (lat. terra incognita) nepoznata zemlja; fig. to je za njega tera inkognita on nema ni pojma o tome....
  Pregleda 9
 • Timpanitičan
  (grč. tympanon ručni bubanj, ručni doboš) med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
  Pregleda 9
 • Tragikomedija
  (grč. tragodfa, komodfa) nolužalostan a poluveseo pozorišni komad, drama u kojoj se tragičan predmet prikazuje ili zav...
  Pregleda 9
 • Trikoteza
  (fr. tricoteuse) 1. pletilja; 2. mašina za pletenje; 3. soba u kojoj se plete....
  Pregleda 9
 • Tuciorizam
  (lat. tutus bezbedan, tutior bezbedniji, nlat. tutiorismus) fil. etičko načelo „prilične sigurnosti", po kome se za dop...
  Pregleda 9
 • Tatu
  (braz., port. tatu) zool. južnoamerički oklopnik; armadilj. ...
  Pregleda 9
 • Teralit
  (lat. terra zemlja, grč. lithos kamen) grnčarija (lončarska roba) slična side-rolitu, samo polirana....
  Pregleda 9
 • Timpanon
  (grč. tympanon talambas) 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; trouglast, reljefima ukraš...
  Pregleda 9
 • Tragičan
  (grč. tragikos) koji pripada tragediji, koji ima oblik ili karakter tragedije; fig. koban, zlokoban, nesrećan, žalosta...
  Pregleda 9
 • Trilema
  (grč. tri-, lemma postavka) 1. log. posredni zaključak stvoren na osnovu pretpostavki (hipoteza) sa tročlanim drugim ...
  Pregleda 9
 • Tuš
  (fr. touche dodir, dodirivanje) 1. muz. dir ka (na klaviru); 2. draženje, vređanje, uvreda; 3. slik. prenošenje boje k...
  Pregleda 9
 • Taumatologija
  (grč. thauma ten. thaumatos čudo, logia nauka) nauka o čudima....
  Pregleda 9
 • Terakota
  (ital. terra cotta) kuvana, tj. pečena zemlja; negleđosana glinena roba crvenkaste ili žućkaste boje; od nje se grade ...
  Pregleda 9
 • Timus
  (grč. thymos majčina dušica) 2. anat. grudna žlezda (zbog sličnosti sa cvetnim glavicama timijana, majčine dušice)....
  Pregleda 9
 • Tragičar
  (grč. tragikos) pesnik tragedije; glumac koji igra tragične uloge....
  Pregleda 9
 • Triler
  (eng. thriller) 1. jezoviti roman, detektivski ili špijunski film; triling. (nem. Triller, ital. trillo) 2. kuz. treper...
  Pregleda 9
 • Tuše
  (fr. toucher) 1. sa. u rvanju: trenutak kada rvač koji je na zemlji dodirne obema plećkama zemlju, što znači da je po...
  Pregleda 9
 • Taumatomah
  (grč. thauma ten. thaumatos čudo, macheomai borim se) protivnik verovanja U čuda...
  Pregleda 9
 • Teramicin
  (terramycin) jedan od antibioti-ka, žuti kristalni prah bez mirisa; dobiva se od Streptomyces griseus; dejstvuje na mn...
  Pregleda 9
 • Tragomashalija
  (grč. tragos jarac, maschale pazuho) med. prčevinast smrad pod pazuhom. ...
  Pregleda 9
 • Trilivgvičan
  (lat. tri-, lingua jezik) troje-zični, na tri jezika; koji govori tri jezika....
  Pregleda 9
 • Tuširati
  (fr. toucher) dirnuti, dodirivati; pilati, ispitivati pipanjem (npr. ženu da li je trudna); dirnuti, dirati, ganuti, t...
  Pregleda 9
 • Taumatomahija
  (grč. thauma ten. thaumatos čudo, mache borba) borba protiv verovanja u mogućnost čuda....
  Pregleda 9
 • Terapeut
  (grč. therapeutes) praktični lekar, onaj koji vrši lekarsku praksu....
  Pregleda 9
 • Tinkal
  (malaj. tingkai) hem. naziv za boraks u sirovom stanju. ...
  Pregleda 9
 • Tragopodija
  (grč. tragos, ptis gen. podos noga) stvaranje nogu kao u jarca....
  Pregleda 9
 • Trilion
  (nlat. trillio, fr. trillion) kod Engleza i Nemaca: milion na treći stepen, (106 ) 3 = 1018; kod Francuza i Amerik...
  Pregleda 9
 • Taumaturg
  (grč. thaumaturgbs čudotvorac, opsenar) čudotvorac....
  Pregleda 9
 • Terapija
  (grč. therapefa opsluživanje, dvo-renje, negovanje; lečenje) nauka o lečenju uopšte (opšta) ili samo pojedinih bolesti...
  Pregleda 9
 • Tinktura
  (lat. tingere bojiti, obojiti, tinctu-ga bojenje, bojadisanje) tečna boja; bojenje, bojadisanje; u heraldici: heraldič...
  Pregleda 9
 • Tragofonija
  (grč. tragos, phone zvuk, glas) jareći veketav glas, zamuckivanje u govoRU...
  Pregleda 9
 • Trilirati
  (nem. trillern) istresati, treperiti glasom ili zvukom; ćurlikati....
  Pregleda 9
 • Terarijum
  (lat. terrarium) zagrađen prostor ili staklena posuda napunjena zemljom i kamenjem u kojoj se drže i taje tropske bil...
  Pregleda 9