Sve reči na slovo U

Sve reci na slovo U

 • Ultramarin
  (lat. ultra preko, marinus morski) „koji je s one strane mora" (zato što se ranije dobivao iz prekomorskih zemalja, n...
  Pregleda 17
 • Ultracrveni zraci
  ot. nevidljivi zraci Sunčeva spektra koji su manje lomljivi no crveni, a odlikuju se toplotnim dejstvom....
  Pregleda 17
 • Umbilikalni
  (nlat. umbilicalis) alat. pupča-ni, koji pripada pupku....
  Pregleda 17
 • Una korda
  (ital. una corda) muz. samo na jednoj žici (svirati); up. korda. ...
  Pregleda 17
 • Undulatoran
  (nlat. undulatorius) talasast, vijugav....
  Pregleda 17
 • Univerzalist
  (lat. universalis) pristalica univerzalizma....
  Pregleda 17
 • Univerzalitet
  (nlat. universalitas) opštost, ukupnost. ...
  Pregleda 17
 • Univerzalna istorija
  opšta, svetska istorija, istorija koja obuhvata sve....
  Pregleda 17
 • Univerzalna matematika
  fil. kod Dekarta: nauka čiji je zadatak pronalaženje jedne opšte metode (univerzalne metode) pravidnog saznavanja (naz...
  Pregleda 17
 • Univerzijada
  sp. međunarodna takmičenja u raznim disciplinama; održava se svake druge godine....
  Pregleda 17
 • Univerzitet
  (lat. universitas) velika škola, sveučilište, najviša nastavna ustanova koja u svom sastavu ima više fakulteta; narodn...
  Pregleda 17
 • Unija
  (nlat. unio, fr. union) savez, sjedinjenje, združenje; sporazum; udruženje, zadruga; sjedinjenje, spajanje, spojenost; ...
  Pregleda 17
 • Ultraljubičasti zraci
  ont. nevidljivi zraci na krajnjem ljubičastom delu Sunčevog spektra koji dejstvuju hemijski (akttgski zraci) i kod ne...
  Pregleda 16
 • Ultramikroskop
  (lat. ultra, grč. mikr6s malen, skopeo posmatram) ot. mikroskop kod koga su i najsitniji delići gotovo uporno osvetlje...
  Pregleda 16
 • Ultramonarhisti
  (lat. ultra, grč. monos jedini, archo vladam) strasni privrženici i poštovaoci monarhijskog oblika vladavine ili neog...
  Pregleda 16
 • Ultramontanac
  (nlat. ultramontanus) pristalica neograničene crkvene vlasti papine, kurijalist....
  Pregleda 16
 • Ultramontanizam
  (lat. ultra, mons breg, Alpi) shvatanje u rimokatoličkoj crkvi po kome je Rim, tj. papa, duhovno središte hrišćanske ...
  Pregleda 16
 • Ultramontanski
  (nlat. ultramontanus) koji je s one strane planine (Alpa); otuda: koji je u duhu papskog katolicizma....
  Pregleda 16
 • Ultrafiltracija
  (lat. ultra, filtratio) prečišćavanje (filtracija) kroz porozne membrane, npr. za izolaciju belančevina i virusa....
  Pregleda 16
 • Ultracentrifuga
  (lat. ultra, cešrifuga, v.) naprava sa ogromnim brojem obrtaja (preko 150.000 obrtaja u minutu); upotrebljava se za o...
  Pregleda 16
 • Ulus
  (mont.) horda, pleme, rodovski savez....
  Pregleda 16
 • Ulceracija
  (lat. ulceratio) 1. med. zagnojavanje, izbijanje čira, obrazovanje čira; čir; 2. fig. ogorčenje, ogorčenost....
  Pregleda 16
 • Ulcerirati
  (lat. ulcerare) 1. med. gnojiti, zagnojavati; 2. fig. ogorčiti, ozlojediti....
  Pregleda 16
 • Ulcerozav
  (lat. ulcerosns) gnojav, zagnojen, pun čireva; fig. ozlojedljiv. ...
  Pregleda 16
 • Umajija
  (pere. humajum) vrsta jakog pamučnog platna. ...
  Pregleda 16
 • Umbelifere
  (nlat. umbelliferae) pl. vot. biljke štitare, štitonoše....
  Pregleda 16
 • Umbilikus
  (lat. umbillicus) znat. pupak; sredina čega; prav. srednji, četvrti deo Pan-dekta (od HH-HHUP knjige)....
  Pregleda 16
 • Umbo
  (lat. umbo) pupak na štitu; zool. rt (na ljušturi školjke). ...
  Pregleda 16
 • Umbra
  (lat. umbra senka) 1. astr. jezgro Sunčeve pege; 2. hen. boja slična mrkožutom okeru, od koga se razlikuje time što pr...
  Pregleda 16
 • Umbri
  (lat. Umbri) pl. prastari narod u Italiji koji su, oko 308. god. pre n. e., Rimljani pobedili....
  Pregleda 16
 • Unanimizam
  (lat. unanimus jednodušan, složan) lit. književni pokret u Francuskoj u XX veku koji teži za ujedinjenjem na osnovi z...
  Pregleda 16
 • Unanimist
  lit. pristalica, sledbenik unani-mizma. ...
  Pregleda 16
 • Ungventum
  (lat. unguentum) mast, pomast; farm. lek prirećen s mašću....
  Pregleda 16
 • Ungulata
  (lat. ungulata) pl. zool. životinje sa kandžama ili kopitima....
  Pregleda 16
 • Undacija
  (lat. undatio) udaranje vala, kretanje talasa; talasasti srčani kucaj....
  Pregleda 16
 • Undina
  (nlat. Undina) 1. mit. ženski vodeni duh, vila brodarica (predmet većeg broja pesničkih i muzičkih dela); 2. astr. ast...
  Pregleda 16
 • Undulacija
  (lat. undulatio) talasaste kretanje, talasanje, lelujanje, njihanje; undu-laciona teorija opt. učenje o talasnoj priro...
  Pregleda 16
 • Undulisti
  (lat. undula) um. slikari koji, za razliku od karakterističara, vole oblinu i mekoću bez isticanje karaktera prikaziva...
  Pregleda 16
 • Undulirati
  (lat. undulare) talasati, leluja-ti, praviti talase, valove....
  Pregleda 16
 • Univalve
  (lat. unus jedan, valva ljuštura) pl. zool. životinje sa jednom ljuskom, puževi....
  Pregleda 16
 • Univalvičan
  (lat. unus, valva) 1. bog. sa jednom mahunom; 2. zool. jednom ljuskom....
  Pregleda 16
 • Univaskularan
  (lat. unus, vasculum sudić) zool. sa jednim sudom; sa jednim levkom; bog. sa jednom čašicom, jednočašični. ...
  Pregleda 16
 • Univerzalan
  (lat. universalis) opšti; sveobuhvatni, koji je svemu (svima) zajednički, bez izuzetka; univerzalan sud log. sud kod k...
  Pregleda 16
 • Univerzalizam
  (lat. universalis opšti) 1. težnja za obuhvatanjem svega; 2. u etici: shvatanje da predmet etičkog delanja nije u jedi...
  Pregleda 16
 • Univerzalni
  (lat. universalis) opšti....
  Pregleda 16
 • Univerzum
  (lat. universum) vasiona, vaseljena, svemir, svet. ...
  Pregleda 16
 • Univokan
  (nlat. univocus) koji ima jedno značenje, jedan smisao; koji jednako glasi, ravnoglasan....
  Pregleda 16
 • Univerzalije
  (lat. universalia) opšte stvari, opšti predmeti i dr.; fil. opšti pojmovi, srodni pojmovi; up. nominalizam, reali-zam...
  Pregleda 14