Sve reči na slovo V

Sve reci na slovo V

 • Vivarij(um)
  (lat. vivarium) mesto gde se drže i taje životinje (suvozemne i vodene), zverinjak, zoološka bašta....
  Pregleda 6
 • Višva-karman
  (ind.) „Tvorac vasione"; fil. oličenje stvaralačke sile u prirodi, veliki arhitekt indijskog panteona (odgovara grčko...
  Pregleda 6
 • Vedanta
  (sskr.) „kraj Beda", jedan od šest sistema ind. filozofije, najpopularniji u Indiji; propoveda apsolutno jedinstvo svi...
  Pregleda 6
 • Vivat
  (lat. vivat, floreat) živeo, rastao, cvetao! (uzvik pri zdravi-cama i sl.), da živi, da raste, da cveta....
  Pregleda 6
 • Višnu
  (ind.) jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu, prvobitno bog Sunca; najpopularniji bog u brahmanizmu, sa sve već...
  Pregleda 6
 • Vedantizam
  učenje Vedante (Bede); jedan od velikih filozofskih sistema Indije....
  Pregleda 6
 • Višnuizam
  (ind.) vera u učenje višnujita...
  Pregleda 6
 • Vivacitet
  (lat. viva čitaš) životna snaga; živahnost, živost, žestina, žar....
  Pregleda 6
 • Višnujiti
  (ind.) pl- obožavaoci i poštovaoci boga Bitnu...
  Pregleda 6
 • Vlisans
  (fr. licence) univerzitetski stepen u Francuskoj, diplomski ispit....
  Pregleda 6
 • Vedeta
  (fr. vedette, ital. vedetta, lat. videre) voj. konjanik stražar, konjička izvidnica; izviđač (ratna lađica), mali torp...
  Pregleda 6
 • Vivače
  (ital. vivace) ouz. živahno, vatreno, sa žarom; vivo, kon viveca. ...
  Pregleda 6
 • Vlaška
  nekadašnja rumunska pokrajina između Karpata i Dunava; stariji naziv za Rumuniju....
  Pregleda 6
 • Vedska religija
  najstarija faza indijski* religija, naročito ona koja je izložena u Rig-vedi i u kojoj su bogovi podeljeni na četiri k...
  Pregleda 6
 • Vivačisimo
  (ital. vivacissimo) kuz. vrlo živo, što življe, veoma brzo....
  Pregleda 6
 • Voal
  (fr. voile) prevez, veo, koprena, zastor; vrsta tanke materije za ženske haljine, naročito za veo...
  Pregleda 6
 • Veduta
  (ital. veduta) izgled; slika grada ili predela kojoj je cilj da predmet što vernije predstavi; up, prospekt....
  Pregleda 6
 • Vive r
  (fr. viveur) onaj koji voli dobro da »sivi i da se provodi; up. bonvivan. ...
  Pregleda 6
 • Vodai
  (nem. Wodan) mit. najglavniji bog svih germanskih naroda (skandinavski Odin), bog vetra, mrtvih, pobede, dobre žetve ...
  Pregleda 6
 • Vezika
  (lat. vesica) aiat. mehur, bešika, naročito mokraćni mehur, (nlat. vesica urinaria); vezikalne arterije arterije mo-kr...
  Pregleda 6
 • Vivipar
  lat. vivipar) hol. životinja koja se živa rađa (za razliku od životinja koje se legu iz jaja); eupr. ovipar...
  Pregleda 6
 • Vodvilj
  (fr. vaudeville) prvobitno: francuska narodna pesma satirične sadržine; danas: veseo, mali poz. komad sa kupleti-ma; ...
  Pregleda 6
 • Vezikancije
  (lat. vesicantia) pl. med. sredstva za izazivanje plikova na koži radi odstranjivanja zapaljenja u unutrašnjem delu te...
  Pregleda 6
 • Viviparan
  (lat. vivus živ, ragege rađati) koji rađa žive mladunče (a ne nosi jaja); up. oviparan....
  Pregleda 6
 • Vokabula
  (lat. vocabulum) lingv. reč, naziv, ime, pojedina reč (kao predmet leksikolo-gije i leksikografije)....
  Pregleda 6
 • Vezikator
  (nlat. vesicatorium) farm. bešič-nik, vrsta melema u obliku šipke, neprijatna mirisa i crnkast, sastoji se od praha i...
  Pregleda 6
 • Viviparija
  (lat. vivus živ, ragege rađati) zool. rađanje živih mladunaca (za razliku od životinja koje se legu iz jaja); up. viv...
  Pregleda 6
 • Vokabular
  (nlat. vocabularium) rečnik, sveska u koju se pišu reči nekog tuđeg jezika i njihova značenja radi lakšeg učenja napam...
  Pregleda 6
 • Vezikularan
  (lat. vesicularis) mehurast, u obliku mehurića...
  Pregleda 6
 • Vivisektor
  (lat. vivus živ, sector koji seče) naučnik koji para, razuđuje »sive životinje u cilju proučavanje...
  Pregleda 6
 • Vokabulist(a)
  (lat. vocabulum reč) pisac rečnika...
  Pregleda 6
 • Vezir
  (arap. wazer, tur. vezir) na Istoku: titula visokog državnog činovnika; u bivšoj Turskoj Carevini: titula mini-strapre...
  Pregleda 6
 • Vivisekcija
  (lat. vivus živ, sectio sečenje) otvaranje tela živih životinja u cilju naučnog, naročito medicinskog ispitivanja...
  Pregleda 6
 • Vokal
  (lat. vocalis, vox glas) gram. samogla-snik (kod nas glasovi: a, e, i, o, u); supr. konsonant....
  Pregleda 6
 • Veker
  (nem. Wecker) budilnik (časovnik)....
  Pregleda 6
 • Vivisecirati
  (lat. vivus »siv, secare seći) otvarati (ili: razuđivati) žive životinje u cilju fizioloških ogleda....
  Pregleda 6
 • Vokalan
  (lat. vocalis) gram. samoglasnički; glasni, koji se tiče glasa; izgovaran, u smeni (dokaz); vokalna muzika pevanje; v...
  Pregleda 6
 • Vekio koito
  (ital. vecchio conto) trg. stari račun...
  Pregleda 6
 • Vivifikacija
  (nlat. vivificatio) oživlja-vanje, oživljenje....
  Pregleda 6
 • Vokale
  (ital. vocale) muz. pevajući....
  Pregleda 6
 • Vekna
  (nem. Wecke) hleb duguljastog oblika, štruca. ...
  Pregleda 6
 • Vivos voko, mortuos plango, fulgura frango
  (lat. vivos voco mortuos plango, fulgura frango) „Žive dozivam, mrtve oplakujem, munje lomim", uobičajeni natpis na z...
  Pregleda 6
 • Vokaliza
  (nem. Vokalize, ital. vocalizzo) muz. vokalna kompozicija (vežba) bez teksta sa pevanjem na jedan isti vokal....
  Pregleda 6
 • Veksacija
  (lat. vexatio) zlostavljanje, kinje-nje, mučenje; uznemiravanje, dosađivanje, zadirkivanje, peckanje....
  Pregleda 6
 • Vigvam
  koliba ili šator severnoameričkih Indijanaca, obično od bivolskih koža....
  Pregleda 6
 • Vokalizam
  (fr. vocalisme) gram. teorija samoglasnika; samo glasnici jednoga jezika ili jedne reči s obzirom na njihove međusobne...
  Pregleda 6
 • Veksir
  (lat. vexare mučiti) ono što služi za veksiranje, mučitelj, naročito naprava za osiguranje na veštačkim bravama, tako ...
  Pregleda 6
 • Vigizam
  (eng. whiggism) načela i program vigovaca....
  Pregleda 6