Sve reči na slovo Z

Sve reci na slovo Z

 • Zapt
  (arap. dapt, tur. zapt) l. stega, disciplina; 2. zaustavljanje daha u prsima kod astmatičara; 3. prav. sekvestriranje,...
  Pregleda 19
 • Zembil
  (pere. zenbil, tur. zembil) torba izrađena od rogoza, trske, platna, kože i sl., koja obično služi za nošenje namirnic...
  Pregleda 18
 • Zenđiluk
  (tur. zenginlik) bogatstvo, blagostanje....
  Pregleda 18
 • Zijafet
  (tur. ziyfet), arap. diyafa) gostoljubi-vost, doček gosta, gozba, čast; kad mu vidiš kijafet dao bi mu zijafet, kad ga...
  Pregleda 18
 • Zelenkada
  (pere.-arap., tur. zerrin kadeh zlatna čaša) vot. baštenske lukovična biljka levkastih, mirišljavih cvetova, belih i ž...
  Pregleda 17
 • Zeloza
  (grč. zelos, zelosis) revnost, usrdnost, marljivost, vrednoća, žar....
  Pregleda 17
 • Zelozo
  (ital. zeloso, grč. zelos) muz. usrdno, sa žarom, vatreno....
  Pregleda 17
 • Zelot
  (grč. zelotes takmac, podražavala«) član ekstremne jevrejske narodne stranke koja se, između 66—70. n.e., pobunila pro...
  Pregleda 17
 • Zelotizam
  (grč. zelotes) preterana revnost, netrpeljivost (naročito u verskim i crkvenim stvarima); up. zelot....
  Pregleda 17
 • Zelotipija
  (grp. zelotypia) ljubomora, zavist; strasna revnost, preterana revnost, netrpeljivost....
  Pregleda 17
 • Zelotičan
  (grč. zetotos) preteran u verskim pitanjima, preterano revnostan u vršenju verskih obreda itd....
  Pregleda 17
 • Zeman
  (arap. gamap, tur. zeman) vreme; vek, stoleće; smrt, umiranje....
  Pregleda 17
 • Zemzem
  (arap. Zamzam) sveti bunar u Meki koji je, po prastaroj arabljanskoj legendi, sam Bog stvorio; muslimani smatraju vodu...
  Pregleda 17
 • Zend
  (pere. zend) stari persijski jezik, onaj kojim je napisana Zend-Avesta, najstariji iranski jezik (spada u grupu arijs...
  Pregleda 17
 • Zend-Avesta
  (pere. zend vasta) „živa reč", sveta knjiga zendskog naroda, tj. starih Persijanaca i njihovih potomaka — Par-za i Re...
  Pregleda 17
 • Zenit
  (arap. samt) najviša tačka na nebu, ona koja stoji vertikalno nad temenom posmatračevim; fig. najviša tačka, vrhunac ...
  Pregleda 17
 • Zenitalan
  (arap.) koji se nalazi u zenitu, tj. tačno nad temenom posmatrača, npr. zenitalna zvezdi....
  Pregleda 17
 • Zenitizam
  (zen — japanski izgovor kineske ideogramske transkripcije sanskrtskog termita dhyana - na kineskom č-an - koji označa...
  Pregleda 17
 • Zeoliti
  (grč. zeo, ključam, lithos kamen) pl. min. grupa većinom belih, sjajnih i lisnatih minerala, uglavnom silikati sa vodo...
  Pregleda 17
 • Zera
  (tur. zerre, arap. darra, fr. zero) neki veoma mali mrav; sićušni delić, trunči-ca; kod nas: nešto vrlo malo i sitno; ...
  Pregleda 17
 • Zerdav
  (tur. zerdeva, pere. zerd) zpol. samur....
  Pregleda 17
 • Zerdast
  (pere. zerd) žut, plave kose, bled, šafranaste boje....
  Pregleda 17
 • Zetetika
  (grč. zeteo tražim, istražujem; pitam) veština da se pomoću veštog po-stavljanja pitanja dođe do istine (metod Sokrato...
  Pregleda 17
 • Zetetičan
  (grč. zetetikos) koji traži, koji pita, ispitivački, istraživački....
  Pregleda 17
 • Zeugma
  (grč. zeugma most, ćuprija; jaram) ret. figura pri kojoj se jedan predikat (glagol), koji zapravo pripada samo jednom ...
  Pregleda 17
 • Zefir
  (grč. zephyros) zapadni vetar, blag i prohladan vetrić, povetarac (vesnik proleća); mit. bog vetra kod starih Grka, sin...
  Pregleda 17
 • Zefiri
  (fr. zephyrs) pl. nekadašnji rod lako naoružane francuske vojske u Alžiru....
  Pregleda 17
 • Zeher
  (pere. zehr, tur. zehir) otrov....
  Pregleda 17
 • Zigija
  (grč. Zygos) kit. boginja braka kod starih Grka, nadimak Junonin....
  Pregleda 17
 • Zigoma
  (grč. zygoma) znat. jabučna kost, jagodična kost, jagodičnjača....
  Pregleda 17
 • Zigomorfan
  (grč. zygos jaram, morphe oblik) znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može samo jednom ravni podeliti n...
  Pregleda 17
 • Zigostat
  (grč. zygostateo terazijama merim) onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca....
  Pregleda 17
 • Zigot
  (grč. zygon spoj, veza) fiziol. oplođeno jaje, koje postaje spajanjem jajne ćelice i spermatozoida, odnosno spajanjem ...
  Pregleda 17
 • Zigurat
  (asirsko-vavilonski zikkuratu vrh, vrhunac) vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu; jedna od takvi...
  Pregleda 17
 • Zijamet
  (tur. ziamet, arap. zaa-ma) vojnički feud sa godišnjim prihodom od 2000 aspri najmanje; sopstvenik takvog feuda zove s...
  Pregleda 17
 • Zikr
  (tur. zikir, arap. dikr) spominjanje Boga kod muslimana; verski obredi derviša...
  Pregleda 17
 • Zile
  (pere., tur. zil) l. dve okrugle pločice, u obliku tanjirića, koje zveče udaranjem jedne o drugu; služe kao sastavni d...
  Pregleda 17
 • Zimaza
  (grč. zyme) biol. skup fermenata koji izazivaju anaerobni raspad ugljenih hi-drata (pri vrenju i glikolizi)....
  Pregleda 17
 • Zimičan
  (grč. zymoo mešam sa kvascem, zyme kvasac) koji je nastao usled previ-ranja, kiseo, uskisao. ...
  Pregleda 17
 • Zimogen
  (grč. zyme, -genes, gignesthai roditi se, nastati) koji stvara i izaziva vrenje, koji proizvodi vrenje....
  Pregleda 17
 • Zimoza
  (grč. zyme) hem promenjivanje organskih tela pod uticajem fermenata, vrenje; fermentacija. ...
  Pregleda 17
 • Zimoma
  (grč. zymoma) pl. hem. sredstva za izazivanje vrenja; fermenti, encimi. ...
  Pregleda 17
 • Zimoskop
  (grč. zyme, skopeo gledam) aparat za ispitivanje kvasca....
  Pregleda 17
 • Zigomatičan
  (grč. zygoma) znat. jagodičnjač-ni, jagodnjačni, koji pripada jabučnoj ili jagodičnoj kosti....
  Pregleda 16
 • Zigostatičan
  (grč. zygostateo) terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen. ...
  Pregleda 16
 • Zimozismetar
  (grč. zyme metron mera) instrument za merenje različitih stepena vrenja (fermentacije)....
  Pregleda 16
 • Zimologija
  (grč. zyme, logia) hem. nauka o vrenju, tj. o rastvaranju organskih supstancija u jednostavnije spojeve pod uticajem ...
  Pregleda 16
 • Zimotehnika
  (grč. zyme, tehnike) veština izazivanja i iskorišćavani vrenja, nauka o privrednom iskorišćavanju vrenja ili fermenta...
  Pregleda 16