Sve reči na slovo Ž

Sve reci na slovo Ž

 • žig
  (fr. gigue, ital. gige) živahan francuski ples u 8/8 takta i muzički komad kao pratnja za taj ples; gig....
  Pregleda 18
 • žandarm
  (fr. gens d-armes, gendarm) prvobitno, u Francuskoj: konjanik u teškom oklopu; docnije: naziv za pojedine konjičke pu...
  Pregleda 18
 • žele
  (fr. gelee, ital. gelata) voćni sok ukuvan sa šećerom koji se, zato što sadrži pektinske supstance, pri hlađenju steže...
  Pregleda 18
 • ženes
  (fr. jeunesse) mladost, mladićko doba; omladina, mladići, mlad svet; ženes dore (fr. jeunesse doree) „zlatna omladina"...
  Pregleda 18
 • žerve
  (fr. gervais) vrsta masnog francuskog sira nazvanog po prvom proizvođaču Žer-veu (Gervais)....
  Pregleda 18
 • žip
  (fr. jire, nlat. jirra, ital. giubba) kratak, naročito ženski, deo odela, prsluče, jeleče, steznik; donja suknja....
  Pregleda 18
 • žirat
  (ital. giratario) trg. lice na koje se menica prenosi; žiratar, indosatar; supr.: žirant. ...
  Pregleda 18
 • žadub
  (fr. j-adoube) izraz koji se, po šahovskim pravilima, upotrebljava kada igrač samo dodirne ali ne pokrene figuru...
  Pregleda 17
 • žakar
  (fr. jacquard) platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini....
  Pregleda 17
 • žaket
  (fr. jaque, jaquette) dugačak muški crni kaput (za svečanije prilike); kratak ženski gornji kaput; dečji kaputić....
  Pregleda 17
 • žalon
  (fr. jalon, galon, gaulon) voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca; kočić za premeravanje, premerni ...
  Pregleda 17
 • žanr
  (fr. genre) rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr (fr. dernier genre) poslednja moda; žanr-slika slika koja pr...
  Pregleda 17
 • žara
  (ital. giara) l. posuda (od zemlje, kamena ili metala) za držanje i čuvanje ulja, vina, žita i dr., ćup; vrč; 2. kutij...
  Pregleda 17
 • žbir
  (ital. sbirro, šp. esbirro) ranije u Italiji, naročito u crkvenoj (papskoj) državi: vojnički organizovani stražari i p...
  Pregleda 17
 • želatinizirati
  (fr. gelatine, geler) spihti-javati se, pretvarati se u pihtijastu masu, stezati se usled hlađenja, stinjavati se, smr...
  Pregleda 17
 • ženeral
  (fr. general) voj. v. general; ženeral an šef (fr. general en chef) vrhovni komandant, glavnokomandujući....
  Pregleda 17
 • žabo
  (fr. jabot, lat. gibba) muški i ženski ukras od muslina ili čipke koja se nosi preko košulje u vidu plastrona...
  Pregleda 17
 • žerant
  (fr. gšrant) trg. poslovođa, delovođa, predstavnik trgovačke firme; odgovorni urednik ili predstavnik uredništva (reda...
  Pregleda 17
 • žeton
  (fr. jeton) tantuz za obračun, za kocku; nm. štamparski lenjir za merenje teksta. ...
  Pregleda 17
 • žigolo
  (fr. gigolo) mlad čovek koji uglavnom živi od ljubavnih veza sa starijim imućnijim gospama, u čije kuće ponajčešće ula...
  Pregleda 17
 • žilet
  nožić za brijanje (nazvan po imenu pronalazača, Gillete, 1855—1932). ...
  Pregleda 17
 • žirant
  (ital. girante) trg. lice koje menicu, na sebe vučevu (trasiranu), prenosi na nekog drugog, prenosilac menice; indo-s...
  Pregleda 17
 • Žakarova mašina
  mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan po pronalazaču, lionskom tkaču, Žoze--Mari Žakaru (J.-M. Ja...
  Pregleda 16
 • žakerija
  (fr. jacquerie) seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je bio cilj uništavanje plemstva (nazvano po na...
  Pregleda 16
 • žakonet
  (fr. jaconat) vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
  Pregleda 16
 • žaloner
  (fr. jalonneur) voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda pešadija treba da promaršuje....
  Pregleda 16
 • žalonirati
  (fr. jalonner) obeležiti (ili: obeležavati) koljem (ili: kočićima, premernim motkama); zabadati (ili: udarati) kočiće,...
  Pregleda 16
 • žaluzan
  (fr. jaloux, nlat. zelosus, grč. zelos) ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspoložen, sure-vn...
  Pregleda 16
 • žaluzija
  (fr. jalousie) ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru (koja se stavljala iz ljubomore da bi spreč...
  Pregleda 16
 • žalfija
  (lat. salvia) bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officinalis; upotrebljava se u lekarstvu....
  Pregleda 16
 • žanbaža
  (fr. jambe, jambage) građ. temeljni zid, zid temeljac; dovratak....
  Pregleda 16
 • žandarmerija
  (fr. gendarmerie) u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojničkoj osnovi organizovane trupe za održavan...
  Pregleda 16
 • žardinijera
  (fr. jardiniere) vrtarka, baštovanka; stalak, stočić za cveće; vez na zaponcima i koliru....
  Pregleda 16
 • ždanovizam
  (prema sovjetskom političaru A. A. Ždanovu, 1896—1948) postupanje u javnom životu, osobito u oblasti umetnosti, nauke...
  Pregleda 16
 • želatin
  (fr. gelatine, lat. gelare slediti; slediti se) čisto tutkalo, čisti lepak, bez boje i ukusa, koji se dobija kad kuvam...
  Pregleda 16
 • želatinezan
  (fr. gelatineux) pihtijast, koji je kao pihtije....
  Pregleda 16
 • ženantan
  (fr. genant) dosadan, tegoban, mučan, nepriličan, nezgodan; koji se usteže, stidljiv, snebivljiv....
  Pregleda 16
 • Ženevska konvencija
  međunarodni ugovor, sklopljen 22. V111 1864. u Ženevi, u cilju poboljšanja sudbine ranjenih i bolesnih na bojnom polj...
  Pregleda 16
 • ženeralan
  (fr. general) v. generalan; an ženeral (fr. en general) uopšte....
  Pregleda 16
 • ženirati
  (fr. gener) stešnjavati, smetati, ograničava™; ženirati se ustezati se, ustručavati se, stideti se. ...
  Pregleda 16
 • žerminal
  (fr. germinal, lat. germinare klijati) mesec klijanja, sedmi ili prvi prolećni mesec u francuskom repub-likanskom kale...
  Pregleda 16
 • žersej
  (fr. jersey) vrsta pletene svilene materije za haljine....
  Pregleda 16
 • žip-kilot
  (fr. jupe-culotte) šalvarasta suknja, šalvare....
  Pregleda 16
 • žiraida
  (fr. girande, lat. gyrus) vodoskok sa mnogo cevi iz kojih vodeni mlazovi skaču uvis i, zbog vazduha zatvorenog u cevim...
  Pregleda 16
 • žirandola
  (fr. girandole, ital. girandola) uspravan svećnjak na krakove; vatreni točak, vatreno sunce (u vatrometima); naročito...
  Pregleda 16
 • žirardi-šešir
  po bečkom glumcu Aleksandru Žirardiju (Girardi) nazvan pljosnati slamni šešir....
  Pregleda 16
 • žirasol
  (fr. girasol) dragi kamen, jedan od naziva za opal; suncokret....
  Pregleda 16
 • žirator
  (ital. giratario) trg. lice na koje se prenosi menica....
  Pregleda 16