Šta znači Plerotika

Broj slova
9
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(grč. pleroo punim, ispunjavam, nlat. plerotica) pl. med. lekovi koji pomažu popravljanje i jačanje tela posle preleža-ne bolesti; up. sarkotika.
Slika
Plerotika
На Ћирилици:
(грч. плероо пуним, испуњавам, нлат. плеротица) пл. мед. лекови који помажу поправљање и јачање тела после прележа-не болести; уп. саркотика.
Slično
Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlji-vih tečnosti koje su u njo...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Ostavite Komentar
...