Šta znači Poliorketika

Broj slova
12
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(grč. poliorketikos opsadni, poliorkeo opsađujem)vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju.
Slika
Poliorketika
На Ћирилици:
(грч. полиоркетикос опсадни, полиоркео опсађујем)во/. наука о опседању, о опсадном ратовању.
Slično
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. zool. vrsta morskih životinja...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, bolest koja dovodi do uzetos...
Ostavite Komentar
...